Klimatförändring och ECB

Klimatförändring påverkar alla, också centralbanker. Det är vi medvetna om på ECB och vi bidrar – inom ramen för vårt mandat – till att tackla den globala utmaning.

Våra ansträngningar är inriktade på att stödja marknadsaktörer, lagstiftare och standardiseringsorgan i deras arbete med att kartlägga riskerna från klimatförändring. Vi stödjer även utvecklingen av ett tydligt ramverk för att ta itu med dessa risker.


Penningpolitik och klimatförändring

I ett tal sade Benoît Cœuré, ledamot i ECB:s direktion, att ECB inom sitt mandat på ett aktivt vis kan, och bör, stödja övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Det kan göras på två sätt: 1) genom att hjälpa till att definiera spelreglerna och 2) handla i enlighet därmed, utan att åsidosätta prisstabilitet.

Tal


ECB agerar inom tre behörighetsområden

Banktillsyn

Tillsynsmyndigheter för en dialog med banker för att öka medvetenheten om de risker som uppstår genom klimatförändring. Målet är att säkerställa att bankerna hanterar dessa risker på ett adekvat sätt.

Finansiell stabilitet

Experter på finansiell stabilitet mäter och bedömer vilka risker klimatförändringar utgör för finansiell stabilitet. Deras slutsatser kommuniceras till allmänheten, marknadsaktörer och politiska beslutsfattare.

Mer

Penningpolitik och marknadsoperationer

Vid förvaltningen av de av ECB:s portföljer som inte innehas i penningpolitiska syften överväger experter hållbarheten i marknadsoperationerna. I ECB:s program för köp av tillgångar har vi investerat i gröna obligationer. Dessa investeringar är begränsade beroendet på behovet av att undvika otillbörlig snedvridning av marknaden och att bibehålla lika konkurrensvillkor.


ECB är medlem i följande grupper

The Network for Greening the Financial System (NGFS)

Bland deltagarna i NGFS, ett internationellt nätverk för klimat och finansmarknad, ingår centralbanker och tillsynsmyndigheter från fem kontinenter. De försöker hitta vägar för en smidig omställning till ett utsläppssnålt samhälle. Den 17 april 2019 publicerade de sin första rapport med rekommendationer om hur centralbanker och tillsynsmyndigheter kan främja ett grönare finansiellt system.

The Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG)

Som medlem i TEG, en teknisk expertgrupp om hållbar finansiering, inrättad av Europeiska kommissionen, bidrar ECB till utvecklingen av en taxonomi (eller klassificeringssystem) som definierar vilka aktiviteter som anses vara miljömässigt hållbara (gröna) eller skadliga (bruna). Ett sådant system hjälper investerare att styra sitt kapital mot hållbara investeringar, t.ex. gröna obligationer.


Andra initiativ

Gröna ECB

Vi strävar ständigt efter att minska ECB:s ekologiska fotavtryck. Vill du veta mer om vad vi har uppnått hittills kan du titta på ECB:s miljöskydd.

Europeiska mobilitetsveckan

ECB deltar regelbundet i detta evenemang. Det uppmuntrar kolleger att ta sig till arbetet på ett så miljövänligt vis som möjligt.

Earth Hour (jordtimmen)

ECB har deltagit i denna kampanj sedan 2012. Genom att släcka ljusen i vår huvudbyggnad försöker vi öka medvetenheten om klimatförändring.


Relevanta publikationer