EBC a zmiany klimatu

Zmiany klimatu dotyczą i dotykają wszystkich, banki centralne nie są tu wyjątkiem. Jesteśmy tego w pełni świadomi i bierzemy udział – w granicach naszych kompetencji – w rozwiązywaniu tego globalnego problemu.

Przede wszystkim wspieramy uczestników rynku, prawodawców i organy wyznaczające standardy w działaniach zmierzających do identyfikacji zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Pomagamy też w tworzeniu przejrzystych zasad ramowych przeciwdziałania tym zagrożeniom.


Zmiana klimatu a polityka pieniężna

W ramach swojego mandatu EBC może – i powinien – aktywnie wspierać przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, na dwa sposoby: po pierwsze, pomagając w określeniu reguł gry, po drugie, podejmując odpowiednie działania, o ile nie będą one zagrażały stabilności cen.

Benoît Cœuré, członek Zarządu EBC

Przemówienie


Działania EBC w trzech obszarach należących do jego kompetencji

Nadzór bankowy

Nadzorcy pracują z bankami nad zwiększeniem świadomości zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Ma to sprawić, że banki będą w stanie właściwie zarządzać związanym z tym ryzykiem.

Stabilność finansowa

Eksperci od stabilności finansowej mierzą i oceniają zagrożenia, jakie zmiany klimatu niosą dla systemu finansowego. Ich ustalenia są podawane do wiadomości społeczeństwa, uczestników rynku i decydentów politycznych.

Polityka pieniężna i operacje rynkowe

Przy zarządzaniu portfelami nieprzeznaczonymi na potrzeby polityki pieniężnej eksperci EBC biorą pod uwagę aspekt zrównoważonego rozwoju. W ramach prowadzonych przez EBC programów skupu aktywów inwestowaliśmy także w zielone (ekologiczne) obligacje. Skala tych inwestycji była ograniczona, aby nie spowodować zaburzeń rynku i utrzymać równe warunki działania.


EBC jest członkiem grup proekologicznych

Sieć na rzecz ekologizacji systemu finansowego (NGFS)

Sieć NGFS (Network for Greening the Financial System) zrzesza banki centralne i organy nadzoru finansowego z wszystkich pięciu kontynentów. Jej członkowie szukają sposobów, by wspierać przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. 17 kwietnia 2019 ukazało się pierwsze sprawozdanie NGFS, w którym przedstawiono zalecenia, jak banki centralne i organy nadzoru mogą działać na rzecz ekologizacji systemu finansowego.

Grupa ekspertów technicznych ds. zrównoważonego finansowania (TEG)

Jako członek grupy TEG (Technical Expert Group on Sustainable Finance), powołanej przez Komisję Europejską, EBC wnosi wkład w opracowanie systemu klasyfikacji, tzw. taksonomii, rodzajów działalności według ich wpływu na środowisko naturalne, w podziale na zrównoważone środowiskowo (zielone) lub szkodliwe (brązowe). System ten pomoże inwestorom kierować kapitał, np. przez kupowanie zielonych obligacji, na inwestycje sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi.


Inne inicjatywy

„Green EBC”

Stale pracujemy nad zmniejszaniem śladu ekologicznego EBC. Aby dowiedzieć się, co już osiągnęliśmy, zobacz naszą stronę poświęconą ochronie środowiska.

Europejski Tydzień Mobilności

EBC regularnie uczestniczy w tej akcji. Zachęca pracowników, by dojeżdżali do pracy w sposób jak najmniej obciążający środowisko.

Godzina dla Ziemi

EBC uczestniczy w tej akcji od 2012 roku. Wyłączając światła w naszym głównym budynku, dążymy do zwiększenia powszechnej świadomości zmian klimatu.


Publikacje