Klimatické zmeny z pohľadu ECB

Klimatické zmeny sa dotýkajú každého, centrálne banky nevynímajúc. ECB si to plne uvedomuje a v rámci svojho mandátu prispieva k riešeniu tejto globálnej výzvy.

Naše aktivity sa zameriavajú na podporu účastníkov trhu, zákonodarcov a tvorcov štandardov v ich úsilí identifikovať riziká vyplývajúce z klimatických zmien. Rovnako podporujeme aj vytvorenie jasného rámca na redukciu týchto rizík.


Menová politika a klimatické zmeny

„ECB v rámci svojho mandátu môže – a mala by – aktívne podporovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo dvoma spôsobmi: v prvom rade tak, že pomôže stanoviť pravidlá hry a následne tak, že ich bude dodržiavať bez toho, aby bola dotknutá cenová stabilita.“

Benoît Cœuré, člen Výkonnej rady ECB

Prejav


ECB podniká kroky v troch oblastiach svojej pôsobnosti

Bankový dohľad

Pracovníci dohľadu spolupracujú s bankami na zvyšovaní informovanosti o rizikách vyplývajúcich z klimatických zmien. Cieľom je zabezpečiť ich schopnosť riadneho riadenia týchto rizík.

Finančná stabilita

Odborníci na oblasť finančnej stability merajú a vyhodnocujú riziká, ktoré pre finančný systém predstavujú klimatické zmeny. O svojich zisteniach informujú verejnosť, účastníkov trhu a tvorcov politiky.

Menová politika a operácie na trhu

Odborníci na operácie na trhu pri správe nemenových portfólií ECB zohľadňujú kritérium udržateľnosti. V rámci programu nákupu aktív ECB sme investovali do tzv. zelených dlhopisov. Tieto investície sú podmienené potrebou predchádzať neprimeraným deformáciám trhu a zabezpečiť rovnaké podmienky.


ECB je členom nasledujúcich skupín

Network for Greening the Financial System (NGFS)

Sieť NGFS združuje centrálne banky a orgány finančného dohľadu zo všetkých piatich kontinentov, ktoré hľadajú možnosti, ako podporiť plynulý prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Dňa 17. apríla 2019 sieť zverejnila svoju prvú správu obsahujúcu odporúčania, ako centrálne banky a orgány dohľadu môžu podporiť vytváranie „zelenšieho“ finančného systému.

Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG)

V rámci svojho členstva v skupine TEG, vytvorenej Európskou komisiou, sa ECB podieľa na tvorbe taxonómie (klasifikačného systému) činností považovaných za environmentálne udržateľné (zelené), resp. škodlivé (hnedé). Takýto systém pomôže investorom nasmerovať kapitál do udržateľných investícií, napríklad prostredníctvom tzv. zelených dlhopisov.


Ďalšie iniciatívy

Zelená ECB

Neustále pracujeme na znižovaní ekologickej stopy ECB. Ak vás zaujímajú naše doterajšie výsledky, navštívte našu stránku venovanú téme ECB a ochrana životného prostredia.

Európsky týždeň mobility

ECB sa pravidelne zúčastňuje na tomto podujatí, prostredníctvom ktorého motivuje kolegov, aby si na cestu do práce zvolili čo najekologickejší spôsob dopravy.

Hodina Zeme

ECB sa do tohto podujatia zapája od roku 2012. Zhasnutím svetiel v hlavnej budove sa usilujeme zvyšovať povedomie o klimatických zmenách.


Príslušné publikácie