Klimaændringer og ECB

Klimaændringer påvirker alle. Det gælder også centralbanker. Det er vi i ECB godt klar over, og vi bidrager – inden for vores mandat – til at imødegå denne globale udfordring.

Vores bestræbelser er fokuserede på at understøtte markedsdeltagere, lovgivere og standardsættende organer i deres arbejde med at identificere de risici, der opstår som følge af klimaændringer. Vi arbejder også på at understøtte udviklingen af en klar ramme for håndteringen af disse risici.


Pengepolitik og klimaændringer

"ECB kan og skal – inden for sit mandat – aktivt understøtte overgangen til en lavemissionsøkonomi på to måder: for det første ved at bidrage til at definere reglerne i denne forbindelse og for det andet ved at handle i overensstemmelse hermed, uden at målsætningen om prisstabilitet berøres."

Medlem af ECB's direktion Benoît Cæuré

Tale


ECB's opgaver falder inden for tre primære kompetenceområder:

Banktilsyn

De tilsynsførende øger i deres kontakt til bankerne bevidstheden om de risici, der opstår som følge af klimaændringer. Målet er at sikre, at bankerne kan styre disse risici på den rigtige måde.

Finansiel stabilitet

Eksperter inden for finansiel stabilitet måler og vurderer de risici, som klimaændringer udgør for det finansielle system. De kommunikerer deres resultater til offentligheden, til markedsdeltagere og til de politiske beslutningstagere.

Pengepolitik og markedsoperationer

Eksperter i markedsoperationer kigger på bæredygtighed, når de forvalter ECB's ikke-monetære porteføljer. Under ECB's opkøbsprogram har vi investeret i grønne obligationer. Disse investeringer er begrænsede af, at det er nødvendigt at undgå en unødig markedsforvridning og at opretholde lige vilkår.


ECB er medlem af følgende grupper

The Network for Greening the Financial System (NGFS)

NGFS' medlemmer omfatter centralbanker og banktilsynsmyndigheder fra alle fem verdensdele. De søger efter måder, hvorpå de kan understøtte en smidig overgang til en lavemissionsøkonomi. Den 17. april 2019 offentliggjorde gruppen sin første rapport med anbefalinger til, hvordan centralbanker og tilsynsmyndigheder kan skabe et grønnere finansielt system.

Den tekniske ekspertgruppe om bæredygtig finansiering (TEG)

ECB kan som medlem af TEG – der er nedsat af Europa-Kommissionen – bidrage til udviklingen af en taksonomi (eller et klassifikationssystem), som definerer miljømæssige (grønne) eller skadelige (brune) aktiviteter. Et sådant system vil være en hjælp for investorerne til at lede deres kapital i retning af bæredygtige investeringer.


Andre initiativer

Green ECB

Vi arbejder hele tiden på at reducere ECB's økologiske fodaftryk. Vores resultater hidtil findes på siden om Miljøbeskyttelse.

Den Europæiske Miljøtrafikuge

ECB deltager regelmæssigt i denne begivenhed. Kollegerne opfordres til at vælge et transportmiddel til arbejde, der er så miljøvenligt som muligt.

Earth Hour

ECB har deltaget i denne begivenhed siden 2012. Når vi slukker lyset i vores hovedbygning, ønsker vi at øge bevidstheden om klimaændringerne.


Relevante publikationer