Kliimamuutused ja EKP

Kliimamuutused puudutavad kõiki, kaasa arvatud keskpanku. EKP on sellest tõsiasjast väga teadlik ja aitab oma volituste piires kaasa selle üleilmse probleemi lahendamisele.

EKP toetab eelkõige turuosalisi, seadusandjaid ja standardite koostajaid, kes püüavad välja selgitada kliimamuutustest tulenevaid riske. Samuti toetab EKP selge raamistiku väljatöötamist nende riskide kõrvaldamiseks.


Rahapoliitika ja kliimamuutused

„Tegutsedes oma volituste piires, on EKP‑l võimalus – ja ka kohustus – toetada aktiivselt üleminekut süsinikuvaesele majandusele. Seda saab teha kahel viisil: esiteks, aidates paika panna mängureegleid, ja teiseks, tegutsedes nende reeglite kohaselt, ilma et seataks ohtu hinnastabiilsus.”

EKP juhatuse liige Benoît Cœuré

Kõne


EKP võtab meetmeid kolmes peamises pädevusvaldkonnas

Pangandus-järelevalve

Järelevalveasutused suhtlevad pankadega, et suurendada teadlikkust kliimamuutustest johtuvatest riskidest. Eesmärk on tagada, et pangad suudaksid neid riske nõuetekohaselt juhtida.

Finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse eksperdid mõõdavad ja hindavad kliimamuutustest tingitud finantssüsteemi ohustavaid riske. Nende tähelepanekutest teavitatakse avalikkust, turuosalisi ja poliitikakujundajaid.

Rahapoliitika ja turuoperatsioonid

Turuoperatsioonide eksperdid peavad EKP mitterahalisi portfelle hallates silmas jätkusuutlikkust. EKP varaostukavade raames on investeeritud rohelistesse võlakirjadesse. Nende investeeringute tegemisel tuleb vältida põhjendamatuid turumoonutusi ja tagada kõigile võrdsed tingimused.


EKP on järgmiste rühmituste liige

Finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustik

NGFS-võrgustikku (the Network for Greening the Financial System) kuuluvad keskpangad ja finantsjärelevalveasutused kogu maailmast. Üheskoos otsitakse viise süsinikuvaesele majandusele sujuva ülemineku toetamiseks. 17. aprillil 2019 avaldasid võrgustiku liikmed esimese aruande soovitustega keskpankadele ja järelevalveasutustele selle kohta, kuidas edendada keskkonnahoidlikumat finantssüsteemi.

Jätkusuutliku rahanduse tehniline eksperdirühm

Selle Euroopa Komisjoni loodud eksperdirühma liikmena aitab EKP välja töötada klassifikatsioonisüsteemi, kus määratakse kindlaks, missugused tegevused on keskkonda säästvad (rohelised) või kahjustavad (pruunid). See süsteem aitab investoritel paigutada oma kapitali jätkusuutlikesse investeeringutesse, näiteks roheliste võlakirjade kaudu.


Muud algatused

Keskkonnasõbralik EKP

EKP töötab pidevalt selle nimel, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Seniste saavutustega saab tutvuda veebilehel Keskkonnakaitse EKPs.

Euroopa liikuvusnädal

EKP võtab korrapäraselt osa Euroopa liikuvusnädalast. EKP julgustab oma töötajaid kodust tööle ja töölt koju sõitma võimalikult keskkonnasõbralikul viisil.

Maa tund (Earth Hour)

Sellel sündmusel on EKP osalenud alates 2012. aastast. Kustutades tuled EKP peahoones, püüab EKP suurendada teadlikkust kliimamuutustest.


Teemakohased sõnavõtud