Η ΕΚΤ απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών. Η ΕΚΤ το γνωρίζει αυτό πολύ καλά και συμβάλλει –στο πλαίσιο της εντολής που της έχει ανατεθεί– στην αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης.

Επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι η στήριξη των συμμετεχόντων στην αγορά, των νομοθετικών οργάνων και των φορέων θέσπισης προτύπων στο έργο τους όσον αφορά τον εντοπισμό των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Επίσης στηρίζουμε την ανάπτυξη ενός σαφούς πλαισίου για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.


Νομισματική πολιτική και κλιματική αλλαγή

«Η ΕΚΤ, ενεργώντας στο πλαίσιο της εντολής που της έχει ανατεθεί, μπορεί –και πρέπει– να στηρίζει ενεργά τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα με δύο τρόπους: πρώτον, βοηθώντας στον καθορισμό των κανόνων του παιχνιδιού και, δεύτερον, ενεργώντας αναλόγως, με την επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών.»

Benoît Cœuré, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Ομιλία


Η ΕΚΤ αναλαμβάνει δράση σε τρεις κύριους τομείς αρμοδιότητας

Τραπεζική εποπτεία

Οι εποπτικές αρχές συνεργάζονται με τις τράπεζες με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Ο σκοπός είναι να διασφαλίζεται ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να διαχειρίζονται καταλλήλως αυτούς τους κινδύνους.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οι εμπειρογνώμονες σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μετρούν και αξιολογούν τους κινδύνους τους οποίους θέτει η κλιματική αλλαγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα ευρήματά τους γνωστοποιούνται στο κοινό, τους συμμετέχοντες στην αγορά και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Νομισματική πολιτική και πράξεις αγοράς

Οι εμπειρογνώμονες σε θέματα πράξεων αγοράς λαμβάνουν υπόψη την παράμετρο της βιωσιμότητας κατά τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων της ΕΚΤ που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού που έχει θεσπίσει η ΕΚΤ, επενδύουμε σε πράσινα ομόλογα. Αυτές οι επενδύσεις περιορίζονται από την ανάγκη να αποτρέπονται ανεπιθύμητες στρεβλώσεις στην αγορά και να διατηρούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού.


Η ΕΚΤ είναι μέλος των ακόλουθων ομάδων

Δίκτυο για την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Τα μέλη του Δικτύου για την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (Network for Greening the Financial System – NGFS) περιλαμβάνουν κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές και από τις πέντε ηπείρους. Διερευνούν τρόπους για να στηριχθεί η ομαλή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στις 17 Απριλίου 2019 δημοσίευσαν την πρώτη τους έκθεση με συστάσεις σχετικά με τρόπους με τους οποίους οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές αρχές μπορούν να προωθήσουν ένα πιο οικολογικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τεχνική ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση

Ως μέλος της Τεχνικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (Technical Expert Group on Sustainable Finance – TEG), η οποία έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός συστήματος ταξινόμησης που ορίζει ποιες δραστηριότητες θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμες (πράσινες) ή επιβλαβείς (καφέ). Ένα τέτοιου είδους σύστημα θα βοηθήσει τους επενδυτές να κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους προς βιώσιμες επενδύσεις, π.χ. μέσω πράσινων ομολόγων.


Λοιπές πρωτοβουλίες

Πράσινη ΕΚΤ

Προσπαθούμε διαρκώς να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα της ΕΚΤ. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε τι έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα μας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας

Η ΕΚΤ συμμετέχει τακτικά σε αυτήν την εκδήλωση. Ενθαρρύνει τους συναδέλφους να επιλέγουν για τις καθημερινές τους μετακινήσεις από και προς την εργασία τους κατά το δυνατόν φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους.

Ώρα της Γης

Η ΕΚΤ συμμετέχει σε αυτήν την εκδήλωση από το 2012. Σβήνοντας τα φώτα στο κεντρικό κτίριό μας, επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με την κλιματική αλλαγή.


Σχετικές δημοσιεύσεις