Klimata pārmaiņas un ECB

Klimata pārmaiņas skar visus, t.sk. centrālās bankas. Mēs ECB to labi apzināmies un savu pilnvaru ietvaros piedalāmies cīņā ar šo globālo problēmu.

Mūsu centieni vērsti uz atbalsta sniegšanu tirgus dalībniekiem, likumdevējiem un standartu noteicējiem, kuri darbojas, lai konstatētu klimata pārmaiņu izraisītos riskus. Mēs arī atbalstām skaidru principu izstrādi cīņai ar šiem riskiem.


Monetārā politika un klimata pārmaiņas

"Ir divi veidi, kā ECB saskaņā ar tās pilnvarojumu var – un tai vajadzētu – aktīvi atbalstīt pāreju uz zemas oglekļa emisijas tautsaimniecību: pirmkārt, palīdzot definēt spēles noteikumus un, otrkārt, attiecīgi rīkojoties, vienlaikus nekaitējot cenu stabilitātei."

Benuā Kerē (Benoît Cœuré), ECB Valdes loceklis

Runas


ECB veic darbību trīs svarīgākajās kompetences jomās

Banku uzraudzība

Uzraugi kontaktējas ar bankām, lai vairotu izpratni par klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem. Šīs darbības mērķis ir nodrošināt, lai bankas atbilstoši pārvaldītu šos riskus.

Finanšu stabilitāte

Finanšu stabilitātes eksperti aplēš un novērtē riskus, ko finanšu sistēmai rada klimata pārmaiņas. Viņu konstatējumi tiek paziņoti sabiedrībai, tirgus dalībniekiem un politikas veidotājiem.

Monetārā politika un tirgus operācijas

Pārvaldot ECB ar monetāro politiku nesaistītos portfeļus, tirgus operāciju eksperti ņem vērā ilgtspējību. ECB aktīvu iegādes programmu ietvaros esam veikuši ieguldījumus zaļajās obligācijās. Šos ieguldījumus ierobežo nepieciešamība novērst nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un saglabāt vienlīdzīgus noteikumus visiem tirgus dalībniekiem.


ECB piedalās šādās grupās

Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkls (Greening the Financial System; NGFS)

NGFS dalībnieku vidū ir visu piecu kontinentu centrālās bankas un finanšu uzraudzības iestādes. Tās meklē iespējas atbalstīt raitu pāreju uz zemas oglekļa emisijas tautsaimniecību. 2019. gada 17. aprīlī tika publicēts NGFS pirmais ziņojums ar ieteikumiem, kā centrālās bankas un uzraudzības iestādes var veicināt zaļāku finanšu sistēmu.

Ilgtspējīgu finanšu tehnisko ekspertu grupa (Technical Expert Group on Sustainable Finance; TEG)

ECB kā Eiropas Komisijas izveidotās TEG dalībniece palīdz izstrādāt taksonomiju (jeb klasifikācijas sistēmu), kas nosaka, kuras aktivitātes tiek uzskatītas par ekoloģiski ilgtspējīgām (zaļām) un kuras – par kaitīgām (brūnām). Šāda sistēma palīdzēs investoriem novirzīt kapitālu uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem, piemēram, izmantojot zaļās obligācijas.


Citas iniciatīvas

Zaļā ECB

Mēs nemitīgi strādājam, lai samazinātu ECB ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Ja vēlaties uzzināt par mūsu līdzšinējiem panākumiem, apmeklējiet mūsu interneta sadaļu par vides aizsardzību.

Eiropas Mobilitātes nedēļa

ECB regulāri piedalās šajā pasākumā. Tā mudina savus darbiniekus ceļam uz darbu izvēlēties pēc iespējas videi draudzīgākus transporta veidus.

Zemes stunda

ECB šajā pasākumā piedalās kopš 2012. gada. Izslēdzot gaismu galvenajā ēkā, mēs vēlamies pievērst uzmanību klimata pārmaiņām.


Saistītās publikācijas