Ilmastonmuutos ja EKP

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste, jonka vaikutukset ulottuvat kaikkialle, myös keskuspankkeihin. EKP:ssä tämä tiedostetaan selvästi, ja mandaattinsa rajoissa EKP tekeekin voitavansa vastatakseen haasteeseen.

EKP tukee markkinaosapuolia, lainsäätäjiä ja standardointielimiä ilmastonmuutoksen synnyttämien riskien kartoittamisessa. Se myös edistää selkeiden puitteiden laatimista näihin riskeihin tarttumiseksi.


Rahapolitiikka ja ilmastonmuutos

”EKP voi – ja sen täytyykin – mandaattinsa rajoissa tukea aktiivisesti siirtymistä vähähiiliseen talouteen kahdella tavalla: ensinnäkin osallistumalla pelisääntöjen määrittelyyn ja toiseksi toimimalla niiden mukaisesti hintavakautta vaarantamatta.”

Benoît Cœuré, EKP:n johtokunnan jäsen

Puhe


EKP huomioi ilmastonmuutoksen kolmella keskeisellä tehtäväalueellaan

Pankkivalvonta

Valvojat pitävät ilmastonmuutoksen synnyttämiä riskejä esillä yhteydenpidossaan pankkeihin. Tarkoitus on varmistaa, että pankit tiedostavat nämä riskit ja pystyvät hallitsemaan niitä asianmukaisesti.

Rahoitusvakaus

Rahoitusvakauden asiantuntijat mittaavat ja arvioivat riskejä, joita ilmastonmuutoksesta aiheutuu rahoitusjärjestelmälle. Arviointituloksista tiedotetaan yleisölle, markkinaosapuolille ja päättäjille.

Rahapolitiikka ja markkinaoperaatiot

Markkinaoperaatioiden asiantuntijat ottavat kestävyysnäkökohdat huomioon EKP:n rahapolitiikkaan liittymättömien sijoitusten hallinnoinnissa. EKP on hankkinut omaisuuserien osto-ohjelmissaan myös niin sanottuja vihreitä joukkolainoja, kunhan ostoilla ei ole aiheutettu markkinavääristymiä ja vaarannettu tasapuolisia toimintaedellytyksiä.


EKP kuuluu seuraaviin ilmastoasioita käsitteleviin ryhmiin

Network for Greening the Financial System ‑yhteistyöverkosto (NGFS)

NGFS-verkoston jäseninä on keskuspankkeja ja finanssivalvojia kaikista maanosista. Verkostossa kehitetään tapoja sujuvoittaa siirtymistä vähähiiliseen talouteen. NGFS julkaisi ensimmäisen raporttinsa 17.4.2019. Raportti sisälsi suosituksia keinoista, joilla keskuspankit ja valvojat voivat edistää vihreämpää rahoitusjärjestelmää.

Kestävää rahoitusta käsittelevä tekninen asiantuntijaryhmä (TEG)

Euroopan komission perustaman teknisen asiantuntijaryhmän jäsenenä EKP on mukana kehittämässä luokitusjärjestelmää, jonka avulla eri toiminnot voidaan luokitella ympäristön kannalta kestäviksi (vihreiksi) tai vahingollisiksi (ruskeiksi). Luokitusjärjestelmä auttaa sijoittajia suuntaamaan pääomansa kestäviin sijoituskohteisiin esimerkiksi vihreiden joukkolainojen välityksellä.


Muita aloitteita

Vihreä EKP

EKP tekee jatkuvasti työtä ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi. Työn tähänastisista tuloksista on tietoa EKP:n ympäristönsuojelusivulla.

Euroopan liikkujan viikko

EKP osallistuu Euroopan liikkujan viikkoon säännöllisesti ja kannustaa henkilöstöä kulkemaan työmatkat mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Earth Hour

EKP on osallistunut Earth Hour ‑tapahtumaan vuodesta 2012 alkaen sammuttamalla päärakennuksensa valot. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta.


Julkaisuja