European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

ЕЦБ е независима институция, която има право на преценка как да използва своите инструменти според необходимостта, за да изпълнява задачите си и да осъществява мандата си. Необходимо е тази независимост да бъде съпътствана от задължение за отчетност.

ЕЦБ обяснява своите решения и основанията за тях пред гражданите на ЕС и техните избрани представители. На тази основа те могат да оценят как ЕЦБ се справя с изпълнението на задачите си, определени в Договора за функционирането на Европейския съюз.

Цели

Нашата рамка за отчетност

Договорът предвижда, че ЕЦБ е задължена да се отчита на първо място пред Европейския парламент като представителен орган на гражданите на ЕС, но трябва също така да докладва редовно пред Съвета на ЕС, който представлява правителствата на държавите членки. Това е отразено и в Устава на ЕСЦБ.

С годините ЕЦБ е разработила стабилна и подробна рамка за отчетност, надхвърляща изискванията на Договора.

Основни канали за отчетност
Изслушвания и обмен на мнения

Председателят на ЕЦБ участва в тримесечните изслушвания на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент. Други членове на Изпълнителния съвет също участват в изслушванията на тази комисия, за да обяснят аргументите на ЕЦБ и решенията по конкретни въпроси. Излъчвания в интернет на изслушвания в Европейския парламент

Писмени въпроси

Членовете на Европейския парламент могат да отправят към ЕЦБ писмени въпроси. Писма до членове на Европейския парламент

Годишен доклад

ЕЦБ представя на Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската комисия и Европейския съвет годишен доклад за своите задачи, дейността на ЕСЦБ и паричната политика на Евросистемата. Всяка година заместник-председателят на ЕЦБ представя доклада пред Европейския парламент на нарочно заседание на Комисията по икономически и парични въпроси, а председателят го представя на пленарно заседание. Годишният отчет на ЕЦБ е част от годишния доклад. Прочетете последния ни Годишен доклад

Банков надзор в ЕЦБ и задължение за отчетност

Задълженията на ЕЦБ за отчетност във връзка със задачите ѝ по банковия надзор са обект на специален режим, определен в Регламента за единния надзорен механизъм (ЕНМ).

Практическото изпълнение на изискванията за отчетност в надзора е регламентирано в:

  • Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и ЕЦБ
  • Меморандум за разбирателство между Съвета на ЕС и ЕЦБ
Задължение за отчетност на банковия надзор в ЕЦБ

Други информационни канали

Въз основа на изискванията на Договора и допълнително поети ангажименти ЕЦБ е развила с течение на времето и други комуникационни канали, за да бъдат решенията ѝ прозрачни за европейската общественост и така гражданите да могат по-добре да ги разбират и оценяват.

Други комуникационни канали
Икономически бюлетин Икономическият бюлетин (наследник на Месечния бюлетин) представя информация по икономически и парични въпроси, въз основа на които се формират решенията по политиката на Управителния съвет. Той се публикува осем пъти годишно, две седмици след всяко заседание по паричната политика.
Седмичен финансов отчет Седмичният консолидиран финансов отчет на Евросистемата съдържа информация за операциите по паричната политика, валутните операции и инвестиционните дейности.
Пресконференции ЕЦБ провежда пресконференция след всяко заседание на Управителния съвет по паричната политика, на което се определят основните лихвени проценти за еврозоната, т.е. на всеки шест седмици.
Съобщения за паричната политика Съобщенията за разискванията на Управителния съвет се публикуват четири седмици след всяко заседание по паричната политика.
Статии, интервюта и речи Членовете на Изпълнителния съвет редовно общуват с обществеността посредством статии, интервюта и речи. Те се публикуват на уебсайта на ЕЦБ.

Всички страници в този раздел