European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB är en oberoende institution som fritt kan använda de verktyg som står till dess förfogande för att utföra sina uppgifter och sitt uppdrag. Detta oberoende uppvägs av dess ansvarighet.

ECB förklarar sina beslut och bakgrunden till dessa för EU-medborgarna och deras valda representanter. Därmed kan de sedan bedöma ECB:s arbete sett till dess mål, som fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Mål

Vårt ramverk för ansvarighet

Fördraget fastställer att ECB i första hand är ansvarigt inför Europaparlamentet, som representerar EU:s medborgare, men även att ECB regelbundet ska rapportera till Europeiska unionens råd, som representerar medlemsstaternas regeringar. Detta återspeglas även i ECBS-stadgan.

ECB har med tiden utvecklat ett starkt och omfattande ramverk för ansvarighet, som går längre än kraven i fördraget.

De viktigaste kanalerna för ansvarighet
Utfrågningar och överläggningar

ECB:s ordförande deltar i utfrågningar i Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor varje kvartal. Andra direktionsledamöter deltar också i utskottets utfrågningar för att förklara bakgrunden till ECB:s beslut om specifika ämnen. Webbsändningar: utfrågningar i Europaparlamentet

Skriftliga frågor

Europaparlamentets ledamöter kan ställa skriftliga frågor till ECB. Brev till ledamöter i Europaparlamentet

Årsrapport

ECB överlämnar en årsrapport om sina uppgifter, ECBS verksamhet och Eurosystemets penningpolitik till Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet. Rapporten läggs fram varje år för Europaparlamentet, dels av ECB:s vice ordförande i ett särskilt sammanträde i utskottet för ekonomi och valutafrågor, dels av ordföranden under ett plenarsammanträde. ECB:s årsbokslut är en del av årsrapporten. Läs vår senaste årsrapport

ECB:s banktillsyn och ansvarighet

ECB:s ansvarighet för banktillsynen fastställs i SSM-förordningen.

Hur kraven på ansvarighet för tillsynen ska uppfyllas rent praktiskt klargörs i

  • ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB samt
  • ett samförståndsavtal mellan Europeiska unionens råd och ECB.
Ansvarighet för ECB:s banktillsyn

Andra informationskanaler

Med utgångspunkt i kraven i fördraget har ECB med tiden utvecklat andra kommunikationskanaler för att öka insynen i dess beslut så att den europeiska allmänheten bättre kan förstå och bedöma dem.

Andra kommunikationskanaler
Ekonomisk rapport I den ekonomiska rapporten (den före detta månadsrapporten) presenteras den ekonomiska och penningpolitiska information som utgör grunden för ECB-rådets penningpolitiska beslut. Den kommer ut åtta gånger per år, två veckor efter varje penningpolitiskt möte.
Veckobalansräkning Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning ger information om penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner och investeringsverksamhet.
Presskonferenser ECB håller presskonferenser efter ECB-rådets penningpolitiska möten då beslut om euroområdets styrräntor fattas, dvs. var sjätte vecka.
Penningpolitiska redogörelser Redogörelser för ECB-rådets diskussioner publiceras fyra veckor efter varje penningpolitiskt möte.
Artiklar, intervjuer och tal Ledamöterna i ECB:s direktion informerar regelbundet allmänheten genom artiklar, intervjuer och tal. Dessa publiceras på ECB:s webbplats.

Alla sidor i detta avsnitt