Menu

Verantwoording

De ECB is een onafhankelijke instelling die haar instrumenten naar eigen inzicht kan gebruiken om haar taken uit te voeren en haar mandaat te vervullen. Verantwoording is de noodzakelijke tegenhanger van die onafhankelijkheid.

De ECB legt haar besluiten en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen uit aan de burgers van de EU en hun gekozen vertegenwoordigers. Op die basis kunnen zij de resultaten toetsen aan de doelstellingen van de ECB, die uiteengezet zijn in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Doelstellingen

Ons verantwoordingskader

Volgens het Verdrag moet de ECB hoofdzakelijk verantwoording afleggen aan het Europees Parlement als vertegenwoordiging van de EU-burgers, maar dient ze tevens regelmatig te rapporteren aan de Raad van de EU, die de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigt. Dit wordt weerspiegeld in de statuten van het ESCB.

De ECB heeft in de loop der jaren een stevig en veelomvattend verantwoordingskader ontwikkeld, dat verder gaat dan de in het Verdrag vastgelegde vereisten.

Voornaamste verantwoordingskanalen

Hoorzittingen en gedachtewisselingen De president van de ECB neemt deel aan driemaandelijkse hoorzittingen van de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) van het Europees Parlement. De andere directieleden van de ECB nemen eveneens deel aan hoorzittingen van deze commissie om uitleg te geven bij de overwegingen en besluiten van de ECB ten aanzien van bepaalde onderwerpen.
Webcasts: hoorzittingen in het Europees Parlement
Schriftelijke vragen

Leden van het Europees Parlement kunnen schriftelijk vragen stellen aan de ECB.

Brieven aan leden van het Europees Parlement
Jaarverslag De ECB dient een jaarverslag over haar taken, de activiteiten van het ESCB en het monetair beleid van het Eurosysteem in bij het Europees Parlement, de Raad van de EU, de Europese Commissie en de Europese Raad. Het verslag wordt elk jaar bij het Europees Parlement gepresenteerd door de vicepresident van de ECB tijdens een speciale zitting van de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement en door de president bij een plenair debat.
Lees ons recentste jaarverslag

Bankentoezicht van de ECB en verantwoording

De verantwoording van de ECB voor haar taken in verband met het bankentoezicht zijn onderworpen aan een specifiek regime dat is vastgelegd in de verordening betreffende het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Hoe in de praktijk moet worden voldaan aan de vereisten voor de toezichtsverantwoording, staat omschreven in:

  • een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de ECB, en
  • een memorandum van overeenstemming tussen de Raad van de EU en de ECB

Verantwoording van het bankentoezicht van de ECB

Overige informatiekanalen

Voortbouwend op en zelfs verder gaand dan het Verdrag heeft de ECB in de loop der jaren andere communicatiekanalen ontwikkeld om haar besluiten voor het Europese publiek transparant te maken, zodat men beter in staat is deze te begrijpen en te beoordelen.

Overige communicatiekanalen

Economisch Bulletin Het Economisch Bulletin (voorheen het Maandbericht) presenteert de economische en monetaire informatie die de basis vormt voor de beleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur. Het wordt acht keer per jaar gepubliceerd, twee weken na elke monetairbeleidsvergadering.
Weekstaat De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem verschaft informatie over de monetairbeleidstransacties, valutamarkttransacties en beleggingsactiviteiten.
Persconferenties De ECB houdt een persconferentie na elke monetairbeleidsvergadering van de Raad van Bestuur waarbij de rentetarieven voor het eurogebied worden vastgesteld, d.w.z. elke zes weken.
Monetairbeleidsverslagen De verslagen van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vier weken na elke monetairbeleidsvergadering gepubliceerd.
Artikelen, interviews en toespraken De directieleden communiceren regelmatig met het publiek via artikelen, interviews en toespraken. Die worden gepubliceerd op de website van de ECB.