Menu

Odgovornost

ECB je neodvisna institucija z zakonsko pravico, da po lastni presoji uporablja različne instrumente, ki jih potrebuje, da bi opravljala svoje naloge in izvajala svoj mandat. Nujna protiutež tej neodvisnosti je demokratična odgovornost.

Svoje odločitve in razloge zanje pojasnjuje državljanom EU in njihovim izvoljenim predstavnikom. To jim omogoča, da presojajo uspešnost ECB glede na cilje, ki so podrobneje opredeljeni v Pogodbi o delovanju Evropske unije.

Cilji

Okvir demokratične odgovornosti

Pogodba določa, da je ECB demokratično odgovorna predvsem Evropskemu parlamentu, ki predstavlja državljane EU, vendar mora redno poročati tudi Svetu EU, ki predstavlja vlade držav članic. Te obveznosti so navedene tudi v Statutu ESCB.

ECB je z leti razvila zanesljiv in celovit okvir demokratične odgovornosti, ki presega zahteve iz Pogodbe.

Glavni kanali odgovornosti

Zaslišanja in izmenjava mnenj Predsednica ECB sodeluje na četrtletnih zaslišanjih pred odborom Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve. Na zaslišanjih pred tem odborom sodelujejo tudi drugi člani Izvršilnega odbora ECB, ki pojasnjujejo odločitve ECB o določenih vprašanjih in razloge zanje.
Spletni prenos: zaslišanja v Evropskem parlamentu
Pisna vprašanja Člani Evropskega parlamenta lahko na ECB naslovijo tudi pisna vprašanja.
Dopisi članom Evropskega parlamenta
Letno poročilo ECB predloži letno poročilo o svojih nalogah, aktivnostih ESCB in o Eurosistemovi denarni politiki Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji in Evropskemu svetu. V Evropskem parlamentu poročilo vsako leto predstavi podpredsednik ECB na posebni seji Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, predsednica ECB pa na plenarni razpravi.
Oglejte si najnovejše letno poročilo

Bančni nadzor in demokratična odgovornost ECB

Odgovornost ECB v zvezi z nalogami bančnega nadzora temelji na posebnem režimu, ki je določen v uredbi o enotnem mehanizmu nadzora (EMN).

Kako naj se zahteve glede odgovornosti na področju nadzora uresničujejo v praksi, podrobno določata:

  • medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in ECB
  • memorandum o soglasju med Svetom EU in ECB

Odgovornost ECB na področju bančnega nadzora

Drugi kanali informiranja

Na podlagi zahtev iz Pogodbe in ob hkratnem preseganju teh zahtev je ECB z leti razvila druge kanale komuniciranja, da bi evropski javnosti transparentno predstavila svoje odločitve in bi jih ljudje lažje razumeli ter bolj poučeno presojali.

Drugi kanali komuniciranja

Ekonomski bilten Ekonomski bilten (prej Mesečni bilten) predstavlja informacije o gospodarskih in denarnih gibanjih, ki so podlaga za sklepe Sveta ECB o denarni politiki. Objavlja se osemkrat letno, tj. dva tedna po seji o denarni politiki.
Tedenski računovodski izkaz Eurosistemov tedenski konsolidirani računovodski izkaz daje informacije o operacijah denarne politike, deviznih operacijah in naložbenih aktivnostih.
Tiskovne konference ECB pripravi tiskovno konferenco po vsaki seji Sveta ECB o denarni politiki, na kateri ta določi ključne obrestne mere za euroobmočje, tj. vsakih šest tednov.
Povzetki razprav o denarni politiki Povzetki razprav Sveta ECB o denarni politiki se objavljajo štiri tedne po vsaki seji o denarni politiki.
Članki, intervjuji in govori Člani Izvršilnega odbora redno komunicirajo z javnostjo prek člankov, intervjujev in govorov. Ti so objavljeni na spletnem mestu ECB.