European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

ECB je neodvisna institucija z zakonsko pravico, da po lastni presoji uporablja različne instrumente, ki jih potrebuje, da bi opravljala svoje naloge in izvajala svoj mandat. Nujna protiutež neodvisnosti je demokratična odgovornost.

ECB svoje odločitve in razloge zanje pojasnjuje državljanom EU in njihovim izvoljenim predstavnikom. To jim omogoča, da presojajo uspešnost ECB glede na cilje, ki so podrobneje opredeljeni v Pogodbi o delovanju Evropske unije.

Cilji

Okvir demokratične odgovornosti

Pogodba določa, da je ECB demokratično odgovorna predvsem Evropskemu parlamentu, ki predstavlja državljane EU, vendar mora redno poročati tudi Svetu EU, ki predstavlja vlade držav članic. Te obveznosti so navedene tudi v Statutu ESCB.

ECB je z leti razvila zanesljiv in celovit okvir demokratične odgovornosti, ki presega zahteve iz Pogodbe.

Glavni kanali demokratične odgovornosti
Zaslišanja in izmenjava mnenj

Predsednica ECB sodeluje na četrtletnih zaslišanjih pred odborom Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve. Na zaslišanjih pred tem odborom sodelujejo tudi drugi člani Izvršilnega odbora ECB, ki pojasnjujejo odločitve ECB o določenih vprašanjih in razloge zanje. Spletni prenos: zaslišanja v Evropskem parlamentu

Pisna vprašanja

Člani Evropskega parlamenta lahko na ECB naslovijo tudi pisna vprašanja. Dopisi članom Evropskega parlamenta

Letno poročilo

ECB predloži letno poročilo o svojih nalogah, aktivnostih ESCB in Eurosistemovi denarni politiki Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji in Evropskemu svetu. V Evropskem parlamentu poročilo vsako leto predstavi podpredsednik ECB na posebni seji Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, predsednica ECB pa na plenarni razpravi. Del letnega poročila je tudi zaključni račun ECB. Oglejte si najnovejše letno poročilo

Bančni nadzor in demokratična odgovornost ECB

Odgovornost ECB v zvezi z nalogami bančnega nadzora temelji na posebnem režimu, ki je določen v uredbi o enotnem mehanizmu nadzora (EMN).

Kako naj se zahteve glede odgovornosti na področju nadzora uresničujejo v praksi, podrobno določata:

  • medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in ECB
  • memorandum o soglasju med Svetom EU in ECB
Odgovornost ECB na področju bančnega nadzora

Drugi kanali informiranja

Na podlagi zahtev iz Pogodbe in ob hkratnem preseganju teh zahtev je ECB z leti razvila druge kanale komuniciranja, da bi evropski javnosti transparentno predstavila svoje odločitve in bi jih ljudje lažje razumeli ter bolj poučeno presojali.

Drugi kanali komuniciranja
Ekonomski bilten Ekonomski bilten (prej Mesečni bilten) predstavlja informacije o gospodarskih in denarnih gibanjih, ki so podlaga za sklepe Sveta ECB o denarni politiki. Objavlja se osemkrat letno, tj. dva tedna po seji o denarni politiki.
Tedenski računovodski izkaz Eurosistemov tedenski konsolidirani računovodski izkaz daje informacije o operacijah denarne politike, deviznih operacijah in naložbenih aktivnostih.
Tiskovne konference ECB pripravi tiskovno konferenco po vsaki seji Sveta ECB o denarni politiki, na kateri ta določi ključne obrestne mere za euroobmočje, tj. vsakih šest tednov.
Povzetki razprav o denarni politiki Povzetki razprav Sveta ECB o denarni politiki se objavljajo štiri tedne po vsaki seji o denarni politiki.
Članki, intervjuji in govori Člani Izvršilnega odbora redno komunicirajo z javnostjo prek člankov, intervjujev in govorov. Ti so objavljeni na spletnem mestu ECB.

Vse strani v tem razdelku