European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB yra nepriklausoma institucija, kuri savo nuožiūra taiko turimas priemones, kad įvykdytų savo uždavinius ir įsipareigojimus. Svarbu, kad šis nepriklausomumas turi atsvarą – atskaitomybę.

ES piliečiams ir jų išrinktiems atstovams ECB paaiškina savo sprendimus ir kokiais argumentais remiantis jie priimti. Tai leidžia įvertinti, kaip ECB sekasi siekti tikslų, apibrėžtų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo.

Tikslai

Mūsų atskaitomybės sistema

Sutartyje nustatyta, kad ECB pirmiausia atskaitingas Europos Parlamentui, kaip ES piliečiams atstovaujančiai institucijai, tačiau reguliariai teikia ataskaitas ir Europos Sąjungos Tarybai, atstovaujančiai valstybių narių vyriausybėms. Tai apibrėžta ir ECBS statute.

Laikui bėgant ECB sukūrė griežtą ir visapusišką atskaitomybės sistemą, apimančią plačiau, negu nustatyta Sutartimi.

Pagrindiniai atskaitomybės būdai
Klausymai ir pasitarimai

ECB pirmininkas dalyvauja ketvirtiniuose Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto klausymuose. Šio komiteto klausymuose dalyvauja ir kiti Vykdomosios valdybos nariai, kad galėtų paaiškinti argumentus, kuriais remiantis ECB priėmė tam tikrus konkrečius sprendimus. Transliacijų internetu įrašai: klausymai Europos Parlamente

Klausimai raštu

Europos Parlamento nariai gali ECB teikti klausimus raštu. Laiškai Europos Parlamento nariams

Metų ataskaita

Europos Parlamentui, Europos Sąjungos Tarybai, Europos Komisijai ir Europos Vadovų Tarybai ECB teikia metų ataskaitą apie savo uždavinius, ECBS veiklą ir Eurosistemos pinigų politiką. Ataskaitą Europos Parlamente kasmet pristato ECB pirmininko pavaduotojas tam skirtoje Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto sesijoje ir ECB pirmininkas plenarinio posėdžio diskusijose. ECB metinės finansinės ataskaitos yra jo metų ataskaitos dalis. Skaityti naujausią ECB metų ataskaitą

ECB bankų priežiūra ir atskaitomybė

ECB atskaitomybei už jo vykdomą bankų priežiūros funkciją taikoma atskira tvarka. Ji aprašyta Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) reglamente.

Kaip priežiūros atskaitomybės reikalavimai vykdomi praktiškai, išdėstyta:

  • Europos Parlamento ir ECB tarpinstituciniame susitarime,
  • ES Tarybos ir ECB susitarimo memorandume.
ECB bankų priežiūros atskaitomybė

Kiti informacijos kanalai

Vadovaudamasis Sutartyje išdėstytais reikalavimais ir darydamas daugiau, negu reikalaujama, metams bėgant ECB sukūrė ir kitus informacijos teikimo kanalus, kad Europos žmonės geriau suprastų jo sprendimus ir galėtų juos vertinti.

Kiti informacijos teikimo būdai
Ekonomikos biuletenis Ekonomikos biuletenyje (buvusiame mėnesiniame biuletenyje) pateikiama informacijos apie ekonomiką ir pinigų politiką; remdamasi šia informacija Valdančioji taryba priima pinigų politikos sprendimus. Biuletenis skelbiamas aštuonis kartus per metus praėjus dviem savaitėms po posėdžio pinigų politikos klausimais.
Savaitinės finansinės ataskaitos Eurosistemos konsoliduotose savaitinėse finansinėse ataskaitose pateikiama informacijos apie pinigų politikos operacijas, užsienio valiutų operacijas ir investicinę veiklą.
Spaudos konferencijos ECB rengia spaudos konferencijas po kiekvieno kas šešias savaites vykstančio Valdančiosios tarybos posėdžio pinigų politikos klausimais (šiuose posėdžiuose nustatomos pagrindinės euro zonos palūkanų normos).
Posėdžių pinigų politikos klausimais ataskaitos Valdančiosios tarybos posėdžių pinigų politikos klausimais ataskaitos skelbiamos praėjus keturioms savaitėms po kiekvieno posėdžio.
Straipsniai, interviu ir kalbos Vykdomosios valdybos narių straipsniai, interviu ir kalbos yra dar vienas būdas reguliariai bendrauti su plačiąja visuomene. Visa tai skelbiama ECB interneto svetainėje.

Visi šios dalies puslapiai