Menu

Atskaitomybė

ECB yra nepriklausoma institucija, galinti savo nuožiūra taikyti turimas priemones, kad įvykdytų savo uždavinius ir įsipareigojimus. Svarbu, kad šis nepriklausomumas turi atsvarą – atskaitomybę.

ES piliečiams ir jų išrinktiems atstovams ECB paaiškina savo sprendimus ir kokiais argumentais remiantis jie priimti. Tai jiems leidžia įvertinti, kaip ECB sekasi siekti tikslų, apibrėžtų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo.

Tikslai

Mūsų atskaitomybės sistema

Sutartyje nustatyta, kad ECB pirmiausia atskaitingas Europos Parlamentui, kaip ES piliečiams atstovaujančiai institucijai, tačiau reguliariai teikia ataskaitas ir Europos Sąjungos Tarybai, atstovaujančiai valstybių narių vyriausybėms. Tai apibrėžta ir ECBS statute.

Metams bėgant ECB sukūrė griežtą ir visapusišką atskaitomybės sistemą, apimančią plačiau, negu nustatyta Sutartimi.

Pagrindiniai atskaitomybės būdai

Klausymai ir pasitarimai ECB pirmininkas dalyvauja ketvirtiniuose Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto klausymuose. Šio komiteto klausymuose dalyvauja ir kiti Vykdomosios valdybos nariai, kad galėtų paaiškinti, kokiais argumentais remdamasis ECB priėmė konkrečius sprendimus.
Transliacijų internetu įrašai: klausymai Europos Parlamente
Klausimai raštu Europos Parlamento nariai gali ECB teikti klausimus raštu.
Laiškai Europos Parlamento nariams
Metų ataskaita Europos Parlamentui, Europos Sąjungos Tarybai, Europos Komisijai ir Europos Vadovų Tarybai ECB teikia metų ataskaitą apie savo uždavinius, ECBS veiklą ir Eurosistemos pinigų politiką. Ataskaitą Europos Parlamente kasmet pristato ECB pirmininko pavaduotojas tam skirtoje Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto sesijoje ir ECB pirmininkas plenarinio posėdžio diskusijose.
Skaityti naujausią ECB metų ataskaitą

ECB bankų priežiūra ir atskaitomybė

ECB atskaitomybei už jo vykdomą bankų priežiūros funkciją taikoma atskira tvarka. Ji aprašyta Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) reglamente.

Kaip priežiūros atskaitomybės reikalavimai vykdomi praktiškai, išdėstyta:

  • Europos Parlamento ir ECB tarpinstituciniame susitarime,
  • ES Tarybos ir ECB susitarimo memorandume.

ECB bankų priežiūros atskaitomybė

Kiti informacijos kanalai

Vadovaudamasis Sutartyje išdėstytais reikalavimais ir darydamas daugiau, negu reikalaujama, metams bėgant ECB sukūrė ir kitus informacijos teikimo kanalus, kad Europos žmonės geriau suprastų jo sprendimus ir galėtų juos vertinti.

Kiti atskaitomybės būdai

Ekonomikos biuletenis Ekonomikos biuletenyje (buvusiame Mėnesiniame biuletenyje) pateikiama informacijos apie ekonomiką ir pinigų politiką; remdamasi šia informacija Valdančioji taryba priima pinigų politikos sprendimus. Biuletenis skelbiamas aštuonis kartus per metus praėjus dviem savaitėms po posėdžio pinigų politikos klausimais.
Savaitinės finansinės ataskaitos Eurosistemos konsoliduotose savaitinėse finansinėse ataskaitose pateikiama informacijos apie pinigų politikos operacijas, užsienio valiutų operacijas ir investicinę veiklą.
Spaudos konferencijos ECB rengia spaudos konferencijas po kiekvieno kas šešias savaites vykstančio Valdančiosios tarybos posėdžio pinigų politikos klausimais (šiuose posėdžiuose nustatomos pagrindinės euro zonos palūkanų normos).
Posėdžių pinigų politikos klausimais ataskaitos Valdančiosios tarybos posėdžių pinigų politikos klausimais ataskaitos paskelbiamos praėjus keturios savaitėms po kiekvieno posėdžio.
Straipsniai, interviu ir kalbos Vykdomosios valdybos narių straipsniai, interviu ir kalbos yra dar vienas būdas reguliariai bendrauti su plačiąja visuomene. Visa tai skelbiama ECB interneto svetainėje.