Menu

Atbildība

ECB ir neatkarīga iestāde, kura vajadzības gadījumā var izmantot tās rīcībā esošos instrumentus, lai īstenotu savus uzdevumus un pilnvaras. Šādas neatkarības nepieciešams papildinājums ir pārskatu sniegšanas atbildība.

ECB skaidro savus lēmumus un to pamatojumu ES iedzīvotājiem un to vēlētajiem pārstāvjiem. Tādējādi iedzīvotāji var vērtēt, kā ECB īsteno savus mērķus, kuri norādīti Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

Mērķi

ECB pārskatu sniegšanas atbildības sistēma

Līgumā noteikts, ka ECB galvenais pienākums ir sniegt pārskatus Eiropas Parlamentam, kas pārstāv ES pilsoņus, bet tai regulāri jāatskaitās arī ES Padomei, kas pārstāv dalībvalstu valdības. Tas arī atspoguļots ECBS Statūtos.

ECB laika gaitā izveidojusi stingru un visaptverošu pārskatu sniegšanas atbildības sistēmu, kas pārsniedz Līguma prasības.

Pārskatu sniegšanas atbildības nodrošināšanas galvenie kanāli

Piedalīšanās sanāksmēs un viedokļu apmaiņa ECB prezidents četras reizes gadā piedalās Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejas sanāksmēs. Citi Valdes locekļi arī piedalās šīs komitejas sanāksmēs, lai skaidrotu ECB viedokli un lēmumus par konkrētiem jautājumiem.
Tīmekļapraides: uzstāšanās Eiropas Parlamenta sanāksmēs
Rakstiski jautājumi Eiropas Parlamenta locekļi var rakstiski uzdot ECB jautājumus.
Vēstules Parlamenta locekļiem
Gada pārskats ECB iesniedz Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eiropas Komisijai un Eiropadomei gada pārskatu par savu uzdevumu izpildi, ECBS darbību un Eurosistēmas monetāro politiku. ECB viceprezidents katru gadu iepazīstina Eiropas Parlamentu ar gada pārskatu īpašā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas sēdē. Plenārsesijas debašu gadījumā uzstājas ECB prezidents. Gada pārskats ietver arī ECB finanšu pārskatus.
Lasiet mūsu jaunāko gada pārskatu

ECB banku uzraudzība un pārskatu sniegšanas atbildība

ECB pārskatu sniegšanas atbildībai saistībā ar banku uzraudzības uzdevumu izpildi tiek piemērots īpašs režīms, kas noteikts Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) regulā.

Kā pārskatu sniegšanas atbildības prasības uzraudzības jomā īstenojamas praksē, sīkāk skaidrots

  • iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu un ECB;
  • saprašanās memorandā starp ES Padomi un ECB.

Atbildība ECB banku uzraudzības jomā

Citi informācijas kanāli

Pamatojoties uz Līguma prasībām un tās papildinot, ECB laika gaitā izveidojusi citus komunikācijas kanālus, padarot savus lēmumus caurredzamus Eiropas iedzīvotājiem, lai tie būtu labāk saprotami un izvērtējami.

Citi komunikācijas kanāli

"Tautsaimniecības Biļetens" "Tautsaimniecības Biļetens" (agrāk – "Mēneša Biļetens") sniedz tautsaimniecības un monetāro informāciju, kas ir Padomes monetārās politikas lēmumu pamatā. To publicē astoņas reizes gadā divas nedēļas pēc katras monetārās politikas sanāksmes.
Nedēļas finanšu pārskati Eurosistēmas konsolidētie nedēļas finanšu pārskati sniedz informāciju par monetārās politikas operācijām, valūtas operācijām un ieguldījumu aktivitātēm.
Preses konference Pēc katras Padomes monetārās politikas sanāksmes, kurā tiek noteiktas euro zonas galvenās procentu likmes, t.i., reizi sešās nedēļās, ECB rīko preses konferenci.
Monetārās politikas sanāksmju pārskati Četras nedēļas pēc katras monetārās politikas sanāksmes tiek publicēti monetārās politikas sanāksmju pārskati, kuros atspoguļotas Padomes diskusijas.
Raksti, intervijas un runas Valdes locekļu regulārā komunikācija ar sabiedrību notiek arī ar rakstu, interviju un runu palīdzību. Tās tiek publicētas ECB interneta vietnē.