Atbildība

ECB ir neatkarīga iestāde, kas vajadzības gadījumā var izmantot tās rīcībā esošos instrumentus, lai īstenotu savus uzdevumus un pilnvaras. Šādas neatkarības nepieciešams papildinājums ir pārskatu sniegšanas atbildība.

ECB skaidro savus lēmumus un to pamatojumu ES iedzīvotājiem un to vēlētajiem pārstāvjiem. Pamatojoties uz to, iedzīvotāji var vērtēt, kā ECB īsteno savus mērķus, kuri norādīti Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

Mērķi

ECB atbildības sistēma

Līgumā noteikts, ka ECB pienākums galvenokārt ir sniegt pārskatus Eiropas Parlamentā, kas pārstāv ES pilsoņus, bet pārskati jāsniedz arī ES Padomei, kas pārstāv dalībvalstu valdības. Tas arī atspoguļots ECBS Statūtos.

ECB laika gaitā izveidojusi stingru un visaptverošu atbildības sistēmu, kas pārsniedz Līguma prasības.

Atbildības nodrošināšanas galvenie kanāli

Uzklausīšanas un viedokļu apmaiņa ECB prezidents četras reizes gadā sniedz pārskatus Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārajā komitejas uzklausīšanās. Citi Valdes locekļi arī piedalās šīs komitejas uzklausīšanās, lai skaidrotu ECB pamatojumu un lēmumus par konkrētiem jautājumiem.
Rakstiski jautājumi Eiropas Parlamenta locekļi var rakstiski vērsties pie ECB.
Gada pārskats ECB iesniedz Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eiropas Komisijai un Eiropadomei gada pārskatu par saviem uzdevumiem, ECBS darbību un Eurosistēmas monetāro politiku. ECB viceprezidents katru gadu iepazīstina Eiropas Parlamentu ar gada pārskatu īpašā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas sēdē. Plenārsesijas debašu gadījumā uzstājas ECB prezidents.

Taču šie pārskatu sniegšanas atbildības kanāli nav vienīgais avots, kas sabiedrībai palīdz izprast ECB lēmumus un vērtēt tās darbību.

ECB banku uzraudzība un atbildība

ECB pārskatu sniegšanas atbildībai par banku uzraudzības uzdevumiem tiek piemērots īpašs režīms, kas noteikts Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) regulā.

Uzraudzības pārskatu sniegšanas atbildības prasību īstenošana praksē sīkāk skaidrota:

  • iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu un ECB;
  • saprašanās memorandā starp ES Padomi un ECB.

ECB banku uzraudzības atbildība

Citi informācijas kanāli

Pamatojoties uz Līguma prasībām un tās papildinot, ECB laika gaitā izveidojusi citus komunikācijas kanālus, lai padarītu savus lēmumus caurredzamus Eiropas iedzīvotājiem, lai tie būtu labāk saprotami un izvērtējami.

Citi komunikācijas kanāli

"Tautsaimniecības Biļetens" "Tautsaimniecības Biļetens" (agrāk – "Mēneša Biļetens") sniedz ekonomisko un monetāro informāciju, kas ir Padomes monetārās politikas lēmumu pamatā. To publicē astoņas reizes gadā divas nedēļas pēc katras monetārās politikas sanāksmes.
Nedēļas finanšu pārskati Eurosistēmas konsolidētie nedēļas finanšu pārskati sniedz informāciju par monetārās politikas operācijām, valūtas operācijām un ieguldījumu aktivitātēm.
Preses konferences ECB rīko preses konferenci pēc katras Padomes monetārās politikas sanāksmes, kurā tiek noteiktas euro zonas galvenās procentu likmes, t.i., reizi sešās nedēļās.
Monetārās politikas sanāksmju pārskati Padomes apspriežu pārskati tiek publicēti četras nedēļas pēc katras monetārās politikas sanāksmes.
Raksti, intervijas un runas Valdes locekļi regulāri komunicē ar sabiedrību ar rakstu, interviju un runu starpniecību. Tās tiek publicētas ECB interneta vietnē.