Menu

Tilivelvollisuus

EKP on toiminnassaan riippumaton ja päättää oman harkintansa mukaan, miten se hyödyntää käytettävissään olevia välineitä tehtävänsä täyttämiseksi. Riippumattomuuden vastapainona EKP:llä on velvollisuus tehdä toiminnastaan tiliä.

EKP siis perustelee päätöksensä ja valottaa niiden taustoja, jotta EU:n kansalaiset ja heidän edustajansa pystyvät arvioimaan, miten EKP täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätyt tavoitteensa.

Tavoitteet

Tilivelvollisuuden täyttäminen

Perussopimuksen sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perussäännön mukaan EKP on tilivelvollinen ensisijaisesti Euroopan parlamentille, joka edustaa EU:n kansalaisia. EKP:n täytyy kuitenkin raportoida toiminnastaan säännöllisesti myös unionin jäsenvaltioille EU:n neuvoston välityksellä.

EKP on vuosien mittaan luonut kattavat tiedotusjärjestelyt, jotka ylittävät perussopimuksessa määrätyt tilivelvollisuusvaatimukset.

Tärkeimmät tilintekokanavat

Kuulemiset ja keskustelut EKP:n pääjohtaja käy neljännesvuosittain Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan kuultavana. Myös muut EKP:n johtokunnan jäsenet käyvät ajoittain valiokunnan kuultavina ja perustelevat tällöin EKP:n näkemyksiä ja päätöksiä.
Webcast-lähetykset: kuulemiset Euroopan parlamentissa

Kirjalliset kysymykset EKP vastaa Euroopan parlamentin jäsenten kirjallisiin kysymyksiin.
Kirjeet Euroopan parlamentin jäsenille
Vuosikertomus Joka vuosi EKP toimittaa Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Eurooppa-neuvostolle vuosikertomuksen, jossa se kertoo tehtäviensä suorittamisesta, EKPJ:n toiminnasta ja eurojärjestelmän rahapolitiikasta. EKP:n varapääjohtaja esittelee vuosikertomuksen Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle erillisessä istunnossa, ja EKP:n pääjohtaja esittelee kertomuksen koko parlamentille täysistunnossa.
EKP:n viimeisin vuosikertomus

Pankkivalvontaan liittyvä tilivelvollisuus

EKP:n pankkivalvontatehtäviin liittyvästä tilivelvollisuudesta on säädetty erikseen (ks. yhteisen valvontamekanismin perustana oleva YVM-asetus).

Tilivelvollisuuden täyttämisen käytännön järjestelyt on kirjattu

  • Euroopan parlamentin ja EKP:n väliseen toimielinten sopimukseen
  • EU:n neuvoston ja EKP:n yhteisymmärryspöytäkirjaan.

Pankkivalvontaan liittyvä tilivelvollisuus

Muut tilintekokanavat

EKP on vuosien mittaan kehittänyt perussopimuksen tilivelvollisuusvaatimusten pohjalta muita viestintäkanavia, joiden kautta yleisö saa EKP:n päätöksiin liittyvää taustatietoa jopa laajemmin kuin vaatimukset edellyttävät.

Muut kanavat

Talouskatsaus Talouskatsauksessa (aiemmin Kuukausikatsaus) käsitellään EKP:n neuvoston tuoreimpien rahapoliittisten päätösten perustana olevaa talouden ja rahatalouden kehitystä. Talouskatsaus julkaistaan kahdeksan kertaa vuodessa, aina kaksi viikkoa rahapolitiikkakokouksen jälkeen.
Viikkotase Eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa on tietoa kuluneen viikon rahapoliittisista operaatioista, valuuttaoperaatioista ja sijoitustoiminnasta.
Lehdistötilaisuudet Kuuden viikon välein pidettävissä rahapolitiikkakokouksissa EKP:n neuvosto päättää euroalueen ohjauskoroista. Kunkin kokouksen jälkeen järjestetään lehdistötilaisuus, jossa kerrotaan päätösten taustoista.
Selonteot rahapolitiikkakokouksista Kustakin EKP:n neuvoston rahapolitiikkakokouksesta julkaistaan selonteko neljä viikkoa kokouksen jälkeen.
Artikkelit, haastattelut ja puheet EKP:n johtokunnan jäsenet viestivät yleisölle säännöllisesti artikkelien, haastattelujen ja puheiden välityksellä. Ne kaikki julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.