Menu

Zodpovednosť

ECB je nezávislá inštitúcia, ktorá rozhoduje o využití dostupných nástrojov na plnenie svojich úloh a mandátu podľa vlastného uváženia. Nevyhnutnou protiváhou tejto nezávislosti je zodpovednosť.

ECB svoje rozhodnutia vysvetľuje a zdôvodňuje občanom EÚ a ich zvoleným zástupcom, ktorí si tak môžu vytvoriť vlastnú mienku o tom, ako sa ECB darí plniť jej ciele stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Ciele

Rámec zodpovednosti ECB

Zmluva stanovuje, že ECB sa v prvom rade zodpovedá Európskemu parlamentu ako orgánu, ktorý zastupuje občanov EÚ. Okrem toho však musí pravidelne predkladať správy Rade EÚ, ktorá zastupuje vlády jednotlivých členských štátov. Tento rámec je stanovený aj v Štatúte ESCB.

ECB v priebehu rokov vypracovala účinný a komplexný rámec zodpovednosti, ktorého rozsah ide nad rámec požiadaviek zmluvy.

Hlavné línie zodpovednosti

Vypočutia a výmena názorov Prezident ECB sa zúčastňuje na štvrťročných vypočutiach vo Výbore pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu. Vo výbore okrem toho vystupujú aj ďalší členovia Výkonnej rady ECB, aby odôvodnili rozhodnutia ECB prijaté v konkrétnych otázkach.
Webcasty: vypočutia v Európskom parlamente
Písomné otázky Poslanci Európskeho parlamentu môžu ECB adresovať písomné otázky.
Písomná komunikácia s poslancami EP
Výročná správa ECB predkladá Európskemu parlamentu, Rade EÚ, Európskej komisii a Európskej rade výročnú správu o svojich úlohách, činnosti ESCB a menovej politike Eurosystému. Správu každoročne predkladá Európskemu parlamentu viceprezident ECB v rámci vyhradeného zasadania Výboru pre hospodárske a menové veci a prezident ECB v rámci plenárnej diskusie.
Najnovšie vydanie výročnej správy

Zodpovednosť bankového dohľadu ECB

Zodpovednosť ECB za jej úlohy v oblasti bankového dohľadu sa riadi osobitným režimom stanoveným v nariadení o jednotnom mechanizme dohľadu.

Spôsob plnenia požiadaviek na zodpovednosť dohľadu v praxi bližšie upravuje:

  • Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a ECB a
  • Memorandum o porozumení medzi Radou EÚ a ECB.

Zodpovednosť bankového dohľadu ECB

Ďalšie zdroje informácií

V súlade s požiadavkami zmluvy i nad ich rámec ECB v priebehu rokov vytvorila aj ďalšie komunikačné kanály s cieľom sprístupniť svoje rozhodnutia európskej verejnosti a umožniť jej tak lepšie ich pochopiť a posúdiť.

Ďalšie komunikačné kanály

Ekonomický bulletin Ekonomický bulletin (predtým Mesačný bulletin) prináša ekonomické a menové informácie, ktoré sú základom menovopolitických rozhodnutí Rady guvernérov. Vychádza osemkrát za rok, vždy dva týždne po menovopolitickom zasadaní.
Týždenné finančné výkazy Týždenný konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému poskytuje informácie o operáciách menovej politiky, devízových operáciách a investičnej činnosti.
Tlačové konferencie ECB usporadúva tlačovú konferenciu po každom menovopolitickom zasadaní Rady guvernérov, na ktorom sa stanovujú úrokové sadzby pre eurozónu, t. j. každých šesť týždňov.
Správy z menovopolitických zasadaní Správy z rokovaní Rady guvernérov sa zverejňujú štyri týždne po každom menovopolitickom zasadaní.
Články, rozhovory a prejavy Členovia Výkonnej rady ECB pravidelne komunikujú s verejnosťou prostredníctvom článkov, rozhovorovprejavov, ktoré sú zároveň k dispozícii na internetovej stránke ECB.