European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Europejski Bank Centralny jako autonomiczna instytucja sam decyduje, jakie środki stosować w ramach wypełniania swoich zadań i swojej misji. Potrzebną przeciwwagę dla tej niezależności stanowi obowiązek rozliczania się z podejmowanych działań.

EBC uzasadnia i wyjaśnia swoje decyzje obywatelom UE i ich demokratycznym przedstawicielom. Na tej podstawie mogą oni ocenić, jak EBC wywiązuje się z zadań określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zadania

Realizacja zasady rozliczalności

Zgodnie z Traktatem EBC rozlicza się ze swoich zadań w pierwszym rzędzie przed Parlamentem Europejskim jako przedstawicielem ogółu obywateli UE, a także ma obowiązek składać regularne sprawozdania Radzie UE, która reprezentuje rządy państw członkowskich. Ta zasada jest także zapisana w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

EBC wypracował przez lata spójne i kompleksowe zasady dotyczące rozliczalności, idące nawet dalej niż wymogi traktatowe.

Główne formy rozliczania się z zadań:
Wysłuchania i wymiany poglądów

Prezes EBC uczestniczy co kwartał w wysłuchaniu przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego. Także pozostali członkowie Zarządu występują przed tą komisją, żeby wyjaśniać tok rozumowania i konkretne decyzje EBC. Webcasty z wysłuchań w Parlamencie Europejskim

Pytania pisemne

Posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą składać pisemne interpelacje do EBC. Pisma skierowane do posłów do PE

Raport roczny

EBC składa przed Parlamentem Europejskim, Radą UE, Komisją Europejską i Radą Europejską raport z wykonania swoich zadań, działalności ESBC i realizacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Co roku wiceprezes EBC przedstawia ten raport na specjalnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu, a prezes – podczas debaty plenarnej. Częścią raportu jest roczny raport finansowy. Raporty roczne

Rozliczalność a nadzór bankowy

Rozliczalność EBC w zakresie nadzoru bankowego podlega szczególnym zasadom, określonym w rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Konkretne formy rozliczania się z zadań w tym zakresie są wskazane w dwóch dokumentach:

  • porozumieniu międzyinstytucjonalnym między Parlamentem Europejskim a EBC
  • protokole ustaleń między Radą Unii Europejskiej a EBC.
Rozliczalność EBC w zakresie nadzoru bankowego

Inne kanały komunikacji ze społeczeństwem

Żeby zwiększyć przejrzystość swoich decyzji i umożliwić społeczeństwu ich zrozumienie i ocenę, EBC przez lata wypracował różne formy komunikacji, stanowiące rozwinięcie wymogów traktatowych.

Inne sposoby informowania społeczeństwa
Biuletyn ekonomiczny Publikacja Economic Bulletin (dawniej: Biuletyn Miesięczny) przedstawia informacje o sytuacji gospodarczej i monetarnej, które Rada Prezesów bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki pieniężnej. Ukazuje się osiem razy w roku, dwa tygodnie po każdym posiedzeniu poświęconym tej polityce.
Tygodniowe sprawozdania finansowe Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu zawiera informacje na temat operacji polityki pieniężnej, operacji walutowych i działalności inwestycyjnej.
Konferencje prasowe Po każdym posiedzeniu Rady Prezesów, na którym są wyznaczane podstawowe stopy procentowe dla strefy euro – czyli co sześć tygodni – EBC organizuje konferencję prasową.
Relacje z posiedzeń dotyczących polityki pieniężnej Cztery tygodnie po każdym posiedzeniu Rady Prezesów poświęconym polityce pieniężnej jest publikowany opis dyskusji, jaka się na nim odbyła.
Artykuły, wywiady i wystąpienia publiczne Członkowie Zarządu prowadzą regularne działania informacyjne: publikują artykuły, udzielają wywiadów i wygłaszają przemówienia. Wszystkie teksty ukazują się na stronie internetowej EBC.

Wszystkie strony w tej sekcji