Menu

ESB je neovisna institucija i ima diskrecijsko pravo upotrebljavati svoje instrumente onako kako je potrebno da bi ispunio dužnosti i izvršio svoju glavnu zadaću. Tu neovisnost neminovno prati odgovornost.

ESB građanima EU-a i njihovim izabranim predstavnicima objašnjava svoje odluke i razloge na kojima se one temelje. Oni zahvaljujući tomu mogu prosuditi ispunjava li ESB svojim radom ciljeve određene u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije.

Ciljevi

Naš okvir odgovornosti

Ugovorom je određeno da je ESB odgovoran ponajprije Europskom parlamentu kao predstavničkom tijelu građana EU-a, ali dužan je redovito izvješćivati i Vijeće EU-a, koje predstavlja vlade država članica. To je predviđeno i Statutom ESSB-a.

ESB je tijekom godina razvio snažan i opsežan okvir odgovornosti, koji nadilazi zahtjeve određene Ugovorom.

Glavni kanali odgovornosti

saslušanja i razmjene mišljenja Predsjednica ESB-a sudjeluje u tromjesečnim saslušanjima Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta. Ostali članovi Izvršnog odbora također sudjeluju u saslušanjima tog parlamentarnog odbora kako bi obrazložili odluke ESB-a povezane s određenim temama.
Mrežni prijenosi saslušanja u Europskom parlamentu
pisana pitanja Zastupnici u Europskom parlamentu mogu uputiti ESB-u pisana pitanja.
Pisma zastupnicima u Europskom parlamentu
godišnje izvješće ESB dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću EU-a, Europskoj komisiji i Europskom vijeću godišnje izvješće o svojim zadaćama, aktivnostima ESSB-a i monetarnoj politici Eurosustava. Svake godine potpredsjednik ESB-a izlaže to izvješće Europskom parlamentu na posebnoj sjednici Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, a predsjednica ga izlaže na plenarnoj sjednici.
Pročitajte naše najnovije godišnje izvješće

Nadzor banaka koji provodi ESB i njegova odgovornost

Odgovornost ESB-a povezana s aktivnostima nadzora banaka podliježe posebnim pravilima utvrđenim u uredbi o jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM).

Načini na koji se zahtjevi povezani s nadzornom odgovornošću trebaju ispunjavati u praksi pojašnjeni su u:

  • Međuinstitucijskom sporazumu između Europskog parlamenta i ESB-a
  • Memorandumu o razumijevanju između Vijeća EU-a i ESB-a.

Odgovornost ESB-a povezana s nadzorom banaka

Drugi kanali informiranja

Polazeći od zahtjeva određenih Ugovorom, ali se ne ograničavajući na njih, ESB je tijekom godina razvio i druge komunikacijske kanale kako bi svoje odluke jasno predstavio europskoj javnosti te kako bi ih građani mogli bolje razumjeti i prosuđivati o njima.

Drugi komunikacijski kanali

Ekonomski bilten U Ekonomskom biltenu (prije: Mjesečni bilten) sadržane su informacije povezane s ekonomskim i monetarnim kretanjima na kojima se temelje odluke Upravnog vijeća o monetarnoj politici. Objavljuje se osam puta godišnje, dva tjedna nakon svakog sastanka povezanog s monetarnom politikom.
tjedni financijski izvještaji Konsolidirani tjedni financijski izvještaj Eurosustava sadržava informacije o operacijama monetarne politike, deviznim transakcijama i investicijskim aktivnostima.
konferencije za novinare ESB održava konferencije za novinare nakon svakog sastanka Upravnog vijeća povezanog s monetarnom politikom na kojem se određuju ključne kamatne stope za europodručje, odnosno svakih šest tjedana.
prikazi sa sastanaka povezanih s monetarnom politikom Prikazi sa sastanaka povezanih s monetarnom politikom Upravnog vijeća objavljuju se četiri tjedna nakon svakog sastanka povezanog s monetarnom politikom.
članci, intervjui i govori Članovi Izvršnog odbora redovito se obraćaju javnosti u člancima,  intervjuima i govorima koji se objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a.