European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

ECB je nezávislý orgán, který může podle potřeby a svého uvážení používat jemu svěřené nástroje k plnění svých úkolů a mandátu. Nezbytným protějškem této nezávislosti je odpovědnost.

Svá rozhodnutí ECB vysvětluje a zdůvodňuje občanům EU a jejich voleným zástupcům. Díky tomu mohou sami posoudit, jak ECB plní své cíle stanovené ve Smlouvě o fungování Evropské unie.

Cíle

Náš rámec odpovědnosti

Smlouva stanovuje, že ECB je primárně odpovědná Evropskému parlamentu jako zastoupení občanů EU, ale musí také pravidelně podávat zprávy Radě EU, která zastupuje vlády členských států. To je také vyjádřeno ve Statutu ESCB.

ECB vypracovala během řady let stabilní a ucelený rámec odpovědnosti, který jde nad požadavky stanovené Smlouvou.

Hlavní zdroje odpovědnosti
Slyšení a výměny názorů

Prezident ECB se účastní čtvrtletních slyšení Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti Evropského parlamentu. Slyšení tohoto výboru se účastní také další členové Výkonné rady, aby vysvětlili důvody a rozhodnutí ECB v konkrétních otázkách. Online přenosy: slyšení v Evropském parlamentu

Písemné dotazy

Členové Evropského parlamentu se mohou obracet na ECB s písemnými dotazy. Dopisy poslancům EP

Výroční zpráva

ECB předkládá Evropskému parlamentu, Radě EU, Evropské komisi a Evropské radě výroční zprávu o svých úkolech, činnosti ESCB a měnové politice Eurosystému. Zprávu každoročně představuje Evropskému parlamentu viceprezident ECB na vyhrazeném zasedání Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti Evropského parlamentu a prezident ECB při příležitosti plenární debaty. Součástí výroční zprávy je i roční účetní závěrka ECB. Aktuální vydání naší výroční zprávy

Bankovní dohled a odpovědnost ECB

Odpovědnost ECB za činnost v oblasti bankovního dohledu podléhá zvláštnímu režimu stanovenému v nařízení o jednotném mechanismu dohledu (SSM).

Způsob praktického plnění požadavků na odpovědnost v oblasti dohledu je vysvětlen v:

  • interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem a ECB,
  • memorandu o porozumění mezi Radou EU a ECB.
Odpovědnost bankovního dohledu ECB

Další informační kanály

V návaznosti na požadavky Smlouvy a nad jejich rámec vytvořila ECB za dobu své působnosti další komunikační kanály, jejichž pomocí svá rozhodnutí transparentně prezentuje evropské veřejnosti, aby jim lidé lépe porozuměli a mohli je lépe posoudit.

Další komunikační kanály
Ekonomický bulletin Ekonomický bulletin (dříve Měsíční bulletin) obsahuje informace o hospodářském a měnovém vývoji, které tvoří základ měnověpolitických rozhodnutí Rady guvernérů. Zveřejňuje se osmkrát za rok – vždy dva týdny po zasedání, na němž jsou přijímána měnověpolitická rozhodnutí.
Týdenní rozvaha Konsolidovaná týdenní rozvaha Eurosystému obsahuje informace o měnověpolitických operacích, devizových operacích a investiční aktivitě.
Tiskové konference Po každém měnověpolitickém zasedání Rady guvernérů, na němž jsou stanovovány základní úrokové sazby, tj. každých šest týdnů, pořádá ECB tiskovou konferenci.
Záznamy z měnověpolitických jednání Záznamy z měnověpolitických jednání Rady guvernérů se zveřejňují čtyři týdny po každém zasedání, na němž jsou přijímána měnověpolitická rozhodnutí.
Články, rozhovory a projevy Členové Výkonné rady pravidelně komunikují s veřejností prostřednictvím článků, interviewprojevů. Ty jsou zveřejňovány na internetových stránkách ECB.

Všechny stránky v této části