Menu

Ansvarlighed

ECB er en uafhængig institution, der har beføjelse til at anvende sine instrumenter, som den skønner det nødvendigt for at udføre sine opgaver og opfylde sit mandat. Ansvarlighed er det nødvendige modstykke til denne uafhængighed.

ECB gør rede for sine beslutninger og det underliggende ræsonnement over for EU's borgere og deres folkevalgte repræsentanter. På dette grundlag kan de bedømme, i hvor høj grad ECB lever op til sine mål, der er nærmere angivet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Mål

ECB's ramme for ansvarlighed

I henhold til traktaten står ECB først og fremmest til ansvar over for Europa-Parlamentet som repræsentant for EU's borgere, men centralbanken skal også aflægge regelmæssig beretning til EU-Rådet, der repræsenterer medlemsstaternes regeringer. Dette afspejles også i ESCB-statutten.

ECB har gennem årene udviklet en stærk og omfattende ramme for ansvarlighed, der går ud over, hvad der kræves i traktaten.

Primære kanaler for ansvarlighed

Høringer og udvekslinger af synspunkter ECB's formand deltager i kvartalsvise høringer i Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg. Andre direktionsmedlemmer deltager også i høringer i udvalget med det formål at forklare ECB's ræsonnement og beslutninger i specifikke spørgsmål.
Webcasts: høringer i Europa-Parlamentet

Skriftlige spørgsmål Medlemmer af Europa-Parlamentet kan stille skriftlige spørgsmål til ECB.
Breve til medlemmer af Europa-Parlamentet
Årsberetning ECB forelægger en årsberetning om centralbankopgaver, ESCB's aktiviteter og Eurosystemets pengepolitik til Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd. Årsberetningen forelægges hvert år for Europa-Parlamentet af ECB's næstformand på et særligt møde i Økonomi- og Valutaudvalget og af formanden i forbindelse med en debat i plenarforsamlingen.
Læs den seneste årsberetning

ECB Banktilsyn og ansvarlighed

ECB's ansvarlighed i forhold til banktilsynsopgaverne er omfattet af en specifik ordning, som er fastsat i SSM-forordningen (forordningen for Den Fælles Tilsynsmekanisme, SSM).

Den praktiske opfyldelse af kravene til Banktilsynets ansvarlighed, er nærmere specificeret i:

  • en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB
  • et aftalememorandum mellem Rådet og ECB.

ECB Banktilsyns ansvarlighed

Andre informationskanaler

ECB har taget udgangspunkt i traktatens bestemmelser, men er også gået et skridt videre og har i årenes løb udarbejdet andre kommunikationskanaler til at gøre beslutningerne gennemsigtige for den europæiske offentlighed. Herved bliver folk i stand til bedre at forstå dem og tage stilling til dem.

Andre kommunikationskanaler

Økonomisk Bulletin I Økonomisk Bulletin (tidligere Månedsoversigten) gennemgås de økonomiske og monetære data, som udgør grundlaget for Styrelsesrådets pengepolitiske beslutninger. Økonomisk Bulletin offentliggøres otte gange om året, nærmere bestemt to uger efter de pengepolitiske møder i Styrelsesrådet.
Den ugentlige balance Eurosystemets ugentlige konsoliderede balance indeholder information om pengepolitiske operationer, valutaoperationer og investeringsaktiviteter.
Pressekonferencer ECB afholder en pressekonference efter de pengepolitiske møder i Styrelsesrådet, hvor euroområdets officielle renter fastsættes, dvs. hver sjette uge.
Sammendrag af drøftelserne på de pengepolitiske møder Et sammendrag af Styrelsesrådets drøftelser offentliggøres fire uger efter de pengepolitiske møder.
Artikler, interview og taler Direktionsmedlemmerne kommunikerer regelmæssigt med offentligheden ved hjælp af artikler, interview og taler, som offentliggøres på ECB's websted.