European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

ECB er en uafhængig institution, som har beføjelse til at anvende sine instrumenter, som den skønner det nødvendigt for at udføre sine opgaver og opfylde sit mandat. Ansvarlighed er det nødvendige modstykke til denne uafhængighed.

ECB gør rede for sine beslutninger og det underliggende ræsonnement over for EU's borgere og deres folkevalgte repræsentanter. Det giver dem et grundlag for at bedømme, i hvor høj grad ECB lever op til sine mål. ECB's mål er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Mål

Vores rammer for ansvarlighed

I henhold til traktaten står ECB først og fremmest til ansvar over for Europa-Parlamentet som repræsentant for EU's borgere. ECB skal dog også regelmæssigt aflægge beretning til EU-Rådet, der repræsenterer medlemsstaternes regeringer. Dette fremgår også af ESCB-statutten.

ECB har i årenes løb udviklet stærke og omfattende rammer for ansvarlighed, der går ud over, hvad der kræves i traktaten.

Ansvarligheden udmøntes primært i form af:
Høringer og udvekslinger af synspunkter

ECB's formand deltager i kvartalsvise høringer i Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg. Andre direktionsmedlemmer deltager også i høringer i udvalget med det formål at forklare ECB's ræsonnement og beslutninger i specifikke spørgsmål. Webcasts: høringer i Europa-Parlamentet

Skriftlige spørgsmål

Medlemmer af Europa-Parlamentet kan stille skriftlige spørgsmål til ECB. Breve til medlemmer af Europa-Parlamentet

Årsberetning

ECB forelægger en årsberetning om centralbankopgaver, ESCB's aktiviteter og Eurosystemets pengepolitik til Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd. Årsberetningen forelægges hvert år for Europa-Parlamentet af ECB's næstformand på et særligt møde i Økonomi- og Valutaudvalget og af formanden i forbindelse med en debat i plenarforsamlingen. ECB's årsregnskab er en del af årsberetningen. Læs den seneste årsberetning

ECB Banktilsyn og ansvarlighed

ECB's ansvarlighed i forhold til banktilsynsopgaverne er omfattet af en specifik ordning, som er fastsat i SSM-forordningen (forordningen for Den Fælles Tilsynsmekanisme, SSM).

Den praktiske opfyldelse af kravene til ECB Banktilsyns ansvarlighed er nærmere specificeret i:

  • en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB
  • et aftalememorandum mellem Rådet og ECB.
ECB Banktilsyns ansvarlighed

Andre informationskanaler

ECB har taget udgangspunkt i traktatens bestemmelser, men er også gået et skridt videre og har i årenes løb udarbejdet andre kommunikationskanaler til at gøre beslutningerne gennemsigtige for den europæiske offentlighed. Herved bliver folk i stand til bedre at forstå dem og tage stilling til dem.

Andre kommunikationskanaler
Economic Bulletin I Economic Bulletin (tidligere Månedsoversigten) gennemgås de økonomiske og monetære data, som udgør grundlaget for Styrelsesrådets pengepolitiske beslutninger. Economic Bulletin offentliggøres otte gange om året, nærmere bestemt to uger efter de pengepolitiske møder i Styrelsesrådet.
Den ugentlige balance Eurosystemets ugentlige konsoliderede balance indeholder information om pengepolitiske operationer, valutaoperationer og investeringsaktiviteter.
Pressekonferencer ECB afholder en pressekonference efter de pengepolitiske møder i Styrelsesrådet, hvor euroområdets officielle renter fastsættes, dvs. hver sjette uge.
Sammendrag af drøftelserne på de pengepolitiske møder Et sammendrag af Styrelsesrådets drøftelser offentliggøres fire uger efter de pengepolitiske møder.
Artikler, interview og taler Direktionsmedlemmerne kommunikerer regelmæssigt med offentligheden ved hjælp af artikler, interview og taler, som offentliggøres på ECB's websted.

Alle sider i dette afsnit