Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2022 г.

2 декември 2022 г.

Пазарни операции

Удължава се след януари 2023 г. срокът, в който ще бъде на разположение репо инструментът на Евросистемата за централни банки (EUREP)

На 8 ноември 2022 г. Управителният съвет реши да удължи възможността за използване на рамката EUREP (която се предвиждаше да изтече на 15 януари 2023 г.) до 15 януари 2024 г. Решението се основава на заключението, че осигуряването на предпазни линии за ликвидност в евро посредством EUREP все още е основателно от гледна точка на паричната политика. Управителният съвет също така потвърди готовността си да поддържа всички съществуващи временни суап линии и репо линии с централни банки извън еврозоната до 15 януари 2024 г. Повече подробности за линиите за предоставяне на ликвидност са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Преглед на ограничението за парично обезпечение при предоставянето в заем на ценни книжа

На 9 ноември 2022 г. Управителният съвет реши, с оглед на евентуалното допълнително търсене на висококачествено обезпечение в края на годината, да увеличи общия лимит за предоставянето в заем на ценни книжа срещу парично обезпечение по програмата за закупуване на активи и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, от 150 млрд. евро на 250 млрд. евро. Решението е оповестено чрез актуализация на съответните уебсайтове на членовете на Евросистемата за предоставяне в заем на ценни книжа и е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Изявление на Управителния съвет относно макропруденциалните политики

На 28 октомври 2022 г. Управителният съвет одобри изявление относно макропруденциалните политики. Документът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Преглед на финансовата стабилност – ноември 2022 г.

На 9 ноември 2022 г. Управителният съвет обсъди въпроси, свързани с финансовата стабилност в еврозоната, въз основа на Прегледа на финансовата стабилност от ноември 2022 г. и одобри публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. В това издание се посочва как влошаването на икономическите и финансовите условия е повишило рисковете за финансовата стабилност на еврозоната. Прегледът и прессъобщение по темата бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 16 ноември 2022 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Изменения в правната документация, свързана с TARGET

На 9 ноември 2022 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2022/38 за изменение на Решение (ЕС) 2022/911 относно условията на TARGET–ЕЦБ и Насоки ЕЦБ/2022/39 за изменение на Насоки (ЕС) 2022/912 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време от ново поколение (TARGET). Наложи се правните актове да бъдат изменени заради решението на Управителния съвет от 20 октомври 2022 г. да промени датата на въвеждане в експлоатация на новата система за брутен сетълмент в реално време и нейния модел за централно управление на ликвидността – Т2, от 21 ноември 2022 г. на 20 март 2023 г.

Редовна актуализация на документацията за модела на кореспондентски отношения между централните банки (МКОЦБ)

На 10 ноември 2022 г. Управителният съвет одобри промени в документацията на МКОЦБ и разреши публикуването на актуализираните версии на следните документи:

  • Модел на кореспондентски отношения между централните банки (МКОЦБ) – Процедури за контрагенти на Евросистемата;
  • Техническо приложение за информацията за МКОЦБ за контрагенти – Резюме на правните инструменти, използвани в еврозоната.

Двата документа са публикувани в раздела за МКОЦБ на уебсайта на ЕЦБ.

Годишна класификация на платежните системи в еврозоната

На 17 ноември 2022 г. Управителният съвет одобри резултата от класификацията на платежните системи въз основа на данни за референтните 2020 г. и 2021 г. и разреши неговото публикуване. Информация по темата ще бъде публикувана скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно налагането на временни налози на някои кредитни институции

На 2 ноември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/36 по искане на Banco de España от името на испанския парламент.

Становище на ЕЦБ относно схемата в Словения за обмена в евро на банкноти украински гривни, държани от разселени лица от Украйна

На 3 ноември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/39 по искане на Националното събрание на Република Словения.

Становище на ЕЦБ относно плащанията на дивиденти, рекапитализацията и възстановяването на средства на Magyar Nemzeti Bank

На 10 ноември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/37 по искане на Министерството на финансите на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно жилищно-спестовни каси

На 10 ноември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/38 по искане на маршала на полския парламент.

Становище на ЕЦБ относно изменения на Закона за Magyar Nemzeti Bank

На 28 ноември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/40 по искане на Министерството на финансите на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно собствеността върху дружество със специална цел за производство на евробанкноти

На 29 ноември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/41 по искане на Министерството на финансите и публичната администрация на Испания.

Административно управление

Оповестяване на разискванията, свързани с приемането на решението на ЕЦБ относно публичния достъп до нейните документи

На 31 октомври 2022 г. Управителният съвет одобри оповестяването на извадка от резултата от разискванията в органите на ЕЦБ за вземане на решения и Правния комитет на Евросистемата/ЕСЦБ (LEGCO) във връзка с приемането на Решение ЕЦБ/2004/3 относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка. Извадката беше предоставена на обществеността посредством Публичния регистър на документи на ЕЦБ.

Статистика

Годишен доклад за 2021 г. относно поверителността на индивидуалната статистическа информация, събирана от ЕЦБ с помощта на националните централни банки

На 10 ноември 2022 г. Управителният съвет, ползвайки се от наблюденията на членовете на Генералния съвет, одобри доклада за 2021 г. със заглавие „Защита на поверителността на статистическата информация в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ)“ и разреши публикуването му. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Банкноти и монети

Решения относно обема на монетите, които ще се емитират през 2022 г. и 2023 г.

На 8 ноември 2022 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2022/40 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2023 г., и Решение ЕЦБ/2022/41 за изменение на Решение (ЕС) 2021/2255 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2022 г. Обемът на монетите, които ще се емитират през 2022 г., трябваше да бъде изменен в отговор на искания, получени от няколко централни банки от еврозоната, за извънредно одобрение на допълнителен обем.

Банков надзор в ЕЦБ

Тематичен преглед на рисковете, свързани с климата и околната среда – 2022 г.

На 31 октомври 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на доклад за резултатите от тематичния преглед на рисковете, свързани с климата и околната среда, от 2022 г., и на сборник на добри практики. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Публикуване на съобщение на Административния съвет за преглед (АСП) относно неговия осемгодишен опит в прегледа на надзорни решения на ЕЦБ

На 21 ноември 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува съобщение на Административния съвет за преглед относно неговия осемгодишен опит в прегледа на надзорни решения на ЕЦБ. Документът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Спазване на Насоките на ЕБО относно сравнителния анализ на практиките за възнагражденията и относно събирането на данни за високоплатени служители

На 29 ноември 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че за значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Насоките на ЕБО относно сравнителния анализ на практиките за възнагражденията, разликата в заплащането на жените и мъжете и одобрените по-високи съотношения съгласно Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2022/06) и Насоките на ЕБО относно събирането на данни за високоплатени служители съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите