Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset
(muut kuin korkopäätökset)

Marraskuu 2022

2.12.2022

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän repojärjestelyä (Eurosystem Repo Facility for Central Banks, EUREP) jatketaan tammikuun 2023 jälkeen

EKP:n neuvosto päätti 8.11.2022, että EUREP-järjestelyä (jonka oli määrä päättyä 15.1.2023) jatketaan 15.1.2024 saakka, sillä rahapoliittinen tilanne edellyttää, että euromääräistä likviditeettiä on tarjolla edelleen EUREPin kautta. EKP:n neuvosto myös vahvisti olevansa valmis pitämään kaikki euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien kanssa tehdyt tilapäiset swap- ja repojärjestelyt voimassa 15.1.2024 saakka. Likviditeettisopimuksista kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla.

Arvopaperilainaus käteisvakuuksia vastaan

EKP:n neuvosto päätti 9.11.2022, että omaisuuserien osto-ohjelmassa ja pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa hankittuja arvopapereita voidaan antaa lainaan käteisvakuuksia vastaan enimmillään 250 miljardin euron arvosta. Aiempi yläraja oli 150 miljardia euroa. Muutos tehtiin, koska laadukkaiden vakuuksien kysyntä saattaa kasvaa vuoden lopussa. Arvopaperilainausta koskevat eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien verkkosivut on päivitetty päätöksen mukaisesti. Myös EKP:n verkkosivuille on tehty vastaava päivitys.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

EKP:n neuvoston julkilausuma makrovakauspolitiikasta

EKP:n neuvosto hyväksyi 28.10.2022 makrovakauspolitiikkaa koskevan julkilausuman, joka on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – marraskuu 2022

EKP:n neuvosto keskusteli 9.11.2022 euroalueen rahoitusvakauteen liittyvistä kysymyksistä tuoreen Financial Stability Review ‑selonteon pohjalta ja hyväksyi sen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla. Selonteon mukaan taloustilanteen ja rahoitusolojen huononeminen on lisännyt euroalueen rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä. Selonteko ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 16.11.2022.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Muutoksia TARGET-järjestelmää koskeviin säädöksiin

EKP:n neuvosto antoi 9.11.2022 päätöksen EKP/2022/38, jolla muutetaan päätöstä (EU) 2022/911 TARGET-ECB-osajärjestelmän ehdoista, ja suuntaviivat EKP/2022/39, joilla muutetaan uuden sukupolven Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettuja suuntaviivoja (EU) 2022/912. Muutosten taustalla on EKP:n neuvoston 20.10.2022 antama päätös siirtää uuden reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän ja sen keskitetyn likviditeetinhallintamallin (T2) käyttöönottoa, jonka piti alkaa 21.11.2022. Uusi käyttöönottopäivä on 20.3.2023.

Kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevien asiakirjojen päivitys

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.11.2022 kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskeviin asiakirjoihin muutoksia ja päivitettyjen versioiden julkaisemisen seuraavista asiakirjoista:

  • Correspondent central banking model (CCBM) – Procedures for Eurosystem counterparties
  • Technical annex on CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area.

Molemmat asiakirjat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevassa osiossa.

Euroalueen maksujärjestelmien vuotuinen uudelleenluokittelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.11.2022 maksujärjestelmien uudelleenluokittelun, joka perustuu tietoihin viitevuosilta 2020 ja 2021. Tiedot julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto tietyiltä luottolaitoksilta perittävistä väliaikaisista maksuista

EKP:n neuvosto antoi 2.11.2022 Espanjan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2022/36. Pyyntö esitettiin Espanjan parlamentin puolesta.

EKP:n lausunto Slovenian järjestelystä, joka koskee siirtymään joutuneiden henkilöiden hallussa olevien hryvnian määräisten seteleiden euroiksi muuntamista

EKP:n neuvosto antoi 3.11.2022 Slovenian parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2022/39.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankin osingonmaksuista, pääomittamisesta ja täydennysmaksuista

EKP:n neuvosto antoi 10.11.2022 Unkarin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2022/37.

EKP:n lausunto asuntorahastoista

EKP:n neuvosto antoi 10.11.2022 Puolan parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2022/38.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankista annetun lain muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 28.11.2022 Unkarin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2022/40.

EKP:n lausunto euroseteleiden valmistusta varten perustetun erillisyhtiön omistuksesta

EKP:n neuvosto antoi 29.11.2022 Espanjan valtiovarain- ja julkishallinnonministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2022/41.

Hallinto ja valvonta

EKP julkistaa otteita asiakirjoihinsa tutustumista koskevasta päätöksestä käydyistä neuvotteluista

EKP:n neuvosto salli 31.10.2022 julkistaa otteita EKP:n päätöksentekoelinten ja eurojärjestelmän/EKPJ:n lakiasiainkomitean (LEGCO) välisistä neuvotteluista, joiden päätteeksi annettiin päätös EKP/2004/3 Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi. Otteita neuvottelujen tuloksista on julkaistu EKP:n verkkosivujen osiossa Julkinen asiakirjarekisteri.

Tilastot

Vuoden 2021 raportti kansallisten keskuspankkien avulla hankittujen tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamisesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.11.2022 tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamista koskevan vuoden 2021 raportin ”Statistical confidentiality protection in the European System of Central Banks (ESCB)” ja sen julkaisemisen sekä otti huomioon yleisneuvoston jäsenten kommentit raportista. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Setelit ja kolikot

EKP:n päätökset vuosina 2022 ja 2023 liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrästä

EKP:n neuvosto antoi 8.11.2022 päätöksen EKP/2022/40 vuonna 2023 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä ja päätöksen EKP/2022/41 vuonna 2022 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen (EU) 2021/2255 muuttamisesta. Vuonna 2022 liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrää oli muutettava, koska useat euroalueen keskuspankit olivat pyytäneet liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrän suurentamista.

EKP:n pankkivalvonta

Ilmasto- ja ympäristöriskien erityisarviointi 2022

EKP:n neuvosto jätti 31.10.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista raportti vuonna 2022 tehdyn ilmasto- ja ympäristöriskien erityisarvioinnin tuloksista sekä kooste hyvistä riskienhallintakäytännöistä. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Oikaisulautakunnan katsaus: EKP:n valvontapäätösten uudelleenkäsittelyä kahdeksan vuoden kokemuksella

EKP:n neuvosto jätti 21.11.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista oikaisulautakunnan katsaus, jossa se tarkastelee kahdeksanvuotista työtään EKP:n valvontapäätösten uudelleenkäsittelijänä. Asiakirja julkaistaan pian EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Palkitsemiskäytäntöjen vertailua ja suurituloisten palkitsemistietojen keruuta koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 29.11.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen, sukupuolten palkkaerojen ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta (EBA/GL/2022/06) ja EPV:n ohjeita direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta (EBA/GL/2022/08).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle