Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Listopad 2022

2 grudnia 2022

Operacje rynkowe

Przedłużenie obowiązywania tymczasowego instrumentu repo Eurosystemu dla banków centralnych (EUREP) na okres po styczniu 2023

8 listopada 2022 Rada Prezesów podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania instrumentu EUREP do 15 stycznia 2024 (obecny termin upływa 15 stycznia 2023) – podstawą tej decyzji było ustalenie, że ochronne linie płynnościowe w euro w formie instrumentu EUREP są nadal uzasadnione z punktu widzenia polityki pieniężnej. Rada Prezesów potwierdziła także, że jest gotowa utrzymać wszystkie istniejące tymczasowe linie swap i repo z bankami centralnymi spoza strefy euro do 15 stycznia 2024. Szczegółowe informacje na temat linii płynnościowych są dostępne na stronie internetowej EBC.

Zmiana limitu zabezpieczeń gotówkowych dla pożyczek papierów wartościowych

9 listopada 2022 Rada Prezesów postanowiła, że – w związku z możliwym dodatkowym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości zabezpieczenia pod koniec roku – ogólny limit dla udzielanych za zabezpieczeniem gotówkowym pożyczek papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów i nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii zostanie zwiększony z 150 mld EUR do 250 mld EUR. Informacje o tej decyzji zamieszczono w portalach członków Eurosystemu na temat pożyczek papierów wartościowych, a także na stronie internetowej EBC.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Oświadczenie Rady Prezesów w sprawie polityki makroostrożnościowej

28 października 2022 Rada Prezesów zatwierdziła treść oświadczenia w sprawie polityki makroostrożnościowej. Ten dokument jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Financial Stability Review – listopad 2022

9 listopada 2022 Rada Prezesów omówiła problemy związane ze stabilnością finansową strefy euro na podstawie sprawozdania o stabilności finansowej (Financial Stability Review) z listopada 2022, po czym Rada zatwierdziła publikację tego sprawozdania na stronie internetowej EBC. Opisano w nim, jak pogorszenie się warunków gospodarczych i finansowych doprowadziło do nasilenia się zagrożeń dla stabilności finansowej strefy euro. Sprawozdaniekomunikat prasowy na jego temat opublikowano na stronie internetowej EBC 16 listopada 2022.

Infrastruktura rynku i płatności

Zmiany aktów prawnych dotyczących systemu TARGET

9 listopada 2022 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2022/38 zmieniającą decyzję (UE) 2022/911 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET-ECB oraz wytyczne EBC/2022/39 zmieniające wytyczne (UE) 2022/912 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET). Zmiany wprowadzone tymi aktami prawnymi były konieczne z powodu decyzji Rady Prezesów z 20 października 2022 o przesunięciu terminu uruchomienia nowego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym wraz z jego modelem centralnego zarządzania płynnością (T2) z 21 listopada 2022 na 20 marca 2023.

Regularna aktualizacja dokumentacji dotyczącej systemu banków centralnych korespondentów (CCBM)

10 listopada 2022 Rada Prezesów zatwierdziła zmiany w dokumentacji dotyczącej CCBM i zgodziła się na publikację zaktualizowanych wersji następujących dokumentów:

  • System banków centralnych korespondentów (CCBM). Procedury dla kontrahentów Eurosystemu
  • Załącznik techniczny zawierający informacje dotyczące CCBM dla kontrahentów – zestawienie instrumentów prawnych stosowanych w strefie euro.

Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC w części poświęconej CCBM.

Coroczna klasyfikacja systemów płatności w strefie euro

17 listopada 2022 Rada Prezesów zatwierdziła wyniki klasyfikacji systemów płatności na podstawie danych za lata odniesienia 2020 i 2021 oraz zgodziła się na ich publikację. Informacje na ten temat będą wkrótce dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie nałożenia tymczasowych opłat na niektóre instytucje kredytowe

2 listopada 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/36 wydaną na wniosek Banco de España złożony w imieniu Parlamentu Hiszpanii.

Opinia EBC w sprawie słoweńskiego programu przeliczenia na euro banknotów w hrywnach należących do uchodźców z Ukrainy

3 listopada 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/39 wydaną na wniosek Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii.

Opinia EBC w sprawie wypłaty dywidendy, rekapitalizacji oraz zwrotu kosztów w odniesieniu do Magyar Nemzeti Bank

10 listopada 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/37 wydaną na wniosek węgierskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie kas oszczędnościowo-budowlanych

10 listopada 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/38 wydaną na wniosek Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opinia EBC dotycząca zmian w ustawie w sprawie Magyar Nemzeti Bank

28 listopada 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/40 wydaną na wniosek węgierskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie własności spółki celowej zajmującej się produkcją banknotów euro

29 listopada 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/41 wydaną na wniosek hiszpańskiego ministerstwa finansów i administracji publicznej.

Zarządzanie wewnętrzne

Ujawnienie wyników obrad dotyczących przyjęcia decyzji EBC w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC

31 października 2022 Rada Prezesów zatwierdziła ujawnienie niektórych wyników obrad organów decyzyjnych EBC i Komitetu Prawnego Eurosystemu i ESBC (LEGCO) dotyczących przyjęcia decyzji EBC/2004/3 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC. Odnośne fragmenty udostępniono w publicznym rejestrze dokumentów EBC.

Statystyka

Raport roczny za 2021 na temat ochrony poufności indywidualnych informacji statystycznych zbieranych przez EBC z pomocą krajowych banków centralnych

10 listopada 2022 Rada Prezesów, po zasięgnięciu opinii członków Rady Ogólnej, zatwierdziła raport za 2021 pt. „Statistical confidentiality protection in the European System of Central Banks (ESCB)” i zgodziła się na jego publikację. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Banknoty i monety

Decyzje dotyczące wielkości emisji monet euro w 2022 i 2023

8 listopada 2022 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2022/40 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2023 r. oraz decyzję EBC/2022/41 zmieniającą decyzję (UE) 2021/2255 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2022 r. Wielkość emisji monet euro w 2022 musiała zostać zmieniona w związku z doraźnymi wnioskami kilku banków centralnych ze strefy euro o zgodę na emisję w dodatkowej wielkości.

Nadzór Bankowy EBC

Przegląd tematyczny z 2022 dotyczący ryzyk klimatycznych i środowiskowych

31 października 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie raportu o wynikach przeprowadzonego w 2022 przeglądu tematycznego dotyczącego ryzyk klimatycznych i środowiskowych oraz kompendium dobrych praktyk. Komunikat prasowy na ten temat jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Publikacja dokumentu informacyjnego Administracyjnej Rady Odwoławczej o jej ośmioletnich doświadczeniach w prowadzeniu przeglądów decyzji nadzorczych EBC

21 listopada 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie dokumentu informacyjnego Administracyjnej Rady Odwoławczej o jej ośmioletnich doświadczeniach w prowadzeniu przeglądów decyzji nadzorczych EBC. Dokument ten zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zgodność z wytycznymi EUNB w sprawie analiz porównawczych praktyk w dziedzinie wynagrodzeń oraz w sprawie gromadzenia danych dotyczących osób o wysokich zarobkach

29 listopada 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega wytycznych EUNB dotyczących analiz porównawczych praktyk w dziedzinie wynagrodzeń, zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć oraz zatwierdzonych wyższych stosunków zmiennych składników wynagrodzenia do składników stałych na podstawie dyrektywy 2013/36/UE (EBA/GL/2022/06) oraz wytycznych EUNB w sprawie procesu gromadzenia danych dotyczących osób o wysokich zarobkach na mocy dyrektywy 2013/36/UE i dyrektywy (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami