Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

November 2022

2 december 2022

Markttransacties

Tijdelijke repofaciliteit van het Eurosysteem voor centrale banken (EUREP) verlengd tot na januari 2023

Op 8 november 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten de EUREP-faciliteit (die op 15 januari 2023 zou aflopen) beschikbaar te houden tot 15 januari 2024, aangezien het vanuit monetairbeleidsperspectief nog steeds gerechtvaardigd is om, bij wijze van achtervangmechanisme, via EUREP liquiditeitslijnen in euro's te verstrekken. De Raad van Bestuur bevestigde verder bereid te zijn alle bestaande tijdelijke swap- en repolijnen met centrale banken van buiten het eurogebied voort te zetten tot 15 januari 2024. Nadere informatie over liquiditeitslijnen is te vinden op de website van de ECB.

Herziening van de limiet voor contant onderpand bij effectenuitleen

Vanwege mogelijke extra vraag naar hoogwaardig onderpand aan het einde van het jaar heeft de Raad van Bestuur op 9 november 2022 besloten de algehele limiet voor effectenuitleen tegen contant onderpand in het kader van het aankoopprogramma voor activa en het pandemie-noodaankoopprogramma te verhogen van € 150 miljard naar € 250 miljard. Dit besluit is gecommuniceerd door middel van een actualisering van de effectenuitleenwebsites van de leden van het Eurosysteem en is ook beschikbaar op de ECB-website.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Verklaring van de Raad van Bestuur over macroprudentieel beleid

Op 28 oktober 2022 heeft de Raad van Bestuur een verklaring over macroprudentieel beleid aangenomen. Het (Engelstalige) document is beschikbaar op de website van de ECB.

Financial Stability Review van november 2022

Op 9 november 2022 heeft de Raad van Bestuur de financiële stabiliteit in het eurogebied besproken naar aanleiding van de Financial Stability Review (FSR) van november 2022. De Raad heeft eveneens de publicatie van de FSR op de website van de ECB goedgekeurd. In deze editie wordt beschreven dat de verslechtering van de economische en financiële omstandigheden de risico’s voor de financiële stabiliteit in het eurogebied heeft vergroot. De FSR en een persbericht daarover zijn op 16 november 2022 gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Wijziging van de juridische documentatie voor TARGET

Op 9 november 2022 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2022/38 aangenomen tot wijziging van Besluit (EU) 2022/911 betreffende de voorwaarden van TARGET-ECB en Richtsnoer ECB/2022/39 tot wijziging van Richtsnoer EU/2022/912 betreffende een nieuwe generatie geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutoverevening-express-betalingssysteem (TARGET). Deze rechtshandelingen moesten worden gewijzigd als gevolg van de beslissing van de Raad van Bestuur van 20 oktober 2022 om de start van het nieuwe realtime bruto-vereveningsysteem en het centrale liquiditeitsbeheermodel T2 te verschuiven van 21 november 2022 naar 20 maart 2023.

Periodiek bijwerken van de documentatie over het correspondent-centralebankenmodel (CCBM)

Op 10 november 2022 heeft de Raad van Bestuur wijzigingen in de CCBM-documentatie alsook de publicatie van de bijgewerkte versies van de volgende documenten goedgekeurd:

  • Correspondent central banking model (CCBM) – Procedures for Eurosystem counterparties;
  • Technical annex on CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area.

Beide zijn beschikbaar op de CCBM-pagina van de ECB-website.

Jaarlijkse classificatie van betalingssystemen in het eurogebied

Op 17 november 2022 heeft de Raad van Bestuur de uitkomsten van de periodieke classificatie van betalingssystemen op basis van gegevens over de referentiejaren 2020 en 2021 goedgekeurd en toestemming gegeven voor de publicatie ervan. Informatie hierover komt binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake de oplegging van tijdelijke heffingen aan kredietinstellingen

Op 2 november 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/36 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Banco de España namens het Spaanse parlement.

ECB-advies inzake de Sloveense regeling voor de conversie van hryvniabankbiljetten aangehouden door ontheemde personen uit Oekraïne

Op 3 november 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/39 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Sloveense parlement.

ECB-Advies inzake dividenduitkeringen, herkapitalisatie en terugbetaling van de Magyar Nemzeti Bank

Op 10 november 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/37 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Hongaarse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake hypotheekanken

Op 10 november 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/38 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de voorzitter van de tweede kamer van het Poolse parlement.

ECB-advies inzake wijzigingen van de Wet betreffende de Magyar Nemzeti Bank

Op 28 november 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/40 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Hongaarse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake het eigendom van een special purpose entity voor het produceren van eurobankbiljetten

Op 29 november 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/41 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Spaanse ministerie van Financiën en Openbaar Bestuur.

Corporate governance

Openbaarmaking van de beraadslagingen rond de vaststelling van het ECB-besluit inzake de toegang van het publiek tot ECB-documenten

Op 31 oktober 2022 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven om de uitkomsten van de beraadslagingen door de besluitvormende organen van de ECB en het juridisch comité van het Eurosysteem/ESCB (Legal Committee – LEGCO) over de vaststelling van Besluit ECB/2004/3 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank in uittreksel openbaar te maken. Het publiek heeft toegang tot de uittreksels via het Openbaar register van documenten van de ECB.

Statistieken

Jaarverslag 2021 over de vertrouwelijkheid van de statistische gegevens die de ECB met hulp van de nationale centrale banken verzamelt

Op 10 november 2022 heeft de Raad van Bestuur, profiterend van opmerkingen van leden van de Algemene Raad, het jaarverslag 2021 met de titel ‘Statistical confidentiality protection in the European System of Central Banks (ESCB)’ aangenomen en de publicatie ervan goedgekeurd. Het (Engelstalige) verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten en munten

Besluiten inzake de omvang van de muntenuitgifte in 2022 en 2023

Op 8 november 2022 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2022/40 aangenomen inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2023 en Besluit ECB/2022/41 tot wijziging van Besluit ECB/2021/2255 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2022. De omvang van de muntenuitgifte in 2022 moest worden gewijzigd omdat van verschillende centrale banken uit het eurogebied ad-hocverzoeken kwamen voor goedkeuring van de uitgifte van extra aantallen munten.

ECB-Bankentoezicht

Themaonderzoek 2022 naar klimaat- en milieurisico’s

Op 31 oktober 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een verslag van de uitkomsten van het themaonderzoek naar klimaat- en milieurisico’s en het compendium of good practices te publiceren. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Informatiedocument van de Administratieve Raad voor Toetsing (ABoR) over acht jaar ervaring met het toetsen van ECB-toezichtsbesluiten

Op 21 november 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een informatiedocument van de ABoR te publiceren over acht jaar ervaring met het toetsen van toezichtsbesluiten van de ECB. Het document komt binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Naleving van de EBA-richtsnoeren inzake benchmarken van praktijken op beloningsgebied en het verzamelen van gegevens over grootverdieners

Op 29 november 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan in kennis te stellen dat de ECB, ten aanzien van de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, voldoet aan de EBA-richtsnoeren inzake de benchmarkexercities voor beloningspraktijken, het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen en goedgekeurde hogere percentages overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06) en aan de EBA-richtsnoeren inzake het verzamelen van gegevens over grootverdieners overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media