Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2022

2. decembra 2022

Operácie na trhu

Predĺženie dostupnosti EUREP do januára 2023

Dňa 8. novembra 2022 Rada guvernérov rozhodla o predĺžení dostupnosti rámca dočasnej repo linky Eurosystému pre centrálne banky (Eurosystem repo facility for central banks – EUREP), ktorá mala pôvodne trvať do 15. januára 2023, až do 15. januára 2024, pretože usúdila, že poskytovanie núdzových liniek likvidity v eurách prostredníctvom EUREP je z hľadiska menovej politiky naďalej potrebné. Rada guvernérov zároveň potvrdila, že je pripravená zachovať všetky existujúce dočasné swapové linky a repo linky s centrálnymi bankami mimo eurozóny do 15. januára 2024. Bližšie informácie o likviditných linkách sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Úprava limitu pre hotovostný kolaterál pri požičiavaní cenných papierov

Dňa 9. novembra 2022 Rada guvernérov vzhľadom na možný nárast dopytu po vysokokvalitnom kolateráli na konci roka rozhodla o zvýšení celkového limitu požičiavania cenných papierov výmenou za hotovostný kolaterál v rámci programu nákupu aktív a núdzového pandemického programu nákupu aktív zo 150 mld. EUR na 250 mld. EUR. Rozhodnutie oznámila prostredníctvom aktualizácie internetových stránok členov Eurosystému venovaných požičiavaniu cenných papierov a zverejnila ho aj na internetovej stránke ECB.

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Vyhlásenie Rady guvernérov o makroprudenciálnej politike

Dňa 28. októbra 2022 Rada guvernérov schválila vyhlásenie o makroprudenciálnej politike. Dokument je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa o finančnej stabilite z novembra 2022

Dňa 9. novembra 2022 Rada guvernérov po výmene názorov na otázky finančnej stability v eurozóne na základe správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review) z novembra 2022 schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. V správe sa uvádza, ako zhoršenie hospodárskych a finančných podmienok zvýšilo riziká ohrozujúce finančnú stabilitu v eurozóne. Správa a súvisiaca tlačová správa boli zverejnené na internetovej stránke ECB 16. novembra 2022.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Zmeny právnej dokumentácie týkajúcej sa systému TARGET

Dňa 9. novembra 2022 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2022/38, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2022/911 o podmienkach TARGET-ECB, a usmernenie ECB/2022/39, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2022/912 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET). Zmeny uvedených predpisov boli potrebné v dôsledku rozhodnutia Rady guvernérov z 20. októbra 2022 o posune termínu uvedenia do prevádzky nového systému hrubého zúčtovania v reálnom čase a jeho modelu centrálneho riadenia likvidity T2 z 21. novembra 2022 na 20. marec 2023.

Pravidelná aktualizácia dokumentácie modelu CCMB

Dňa 10. novembra 2022 Rada guvernérov schválila zmeny v dokumentácii modelu korešpondenčných centrálnych bánk (correspondent central banking model – CCBM) a schválila zverejnenie aktualizovaných verzií týchto dokumentov:

  • Model korešpondenčných centrálnych bánk (CCBM) – Postupy pre zmluvné strany Eurosystému,
  • Technická príloha o informáciách zmluvných strán v rámci CCBM – Súhrn právnych nástrojov používaných v eurozóne.

Obidva dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke ECB venovanej CCBM.

Ročná klasifikácia platobných systémov v eurozóne

Dňa 17. novembra 2022 Rada guvernérov schválila výsledky klasifikácie platobných systémov na základe údajov za referenčné roky 2020 a 2021 a schválila jej zverejnenie. Bližšie informácie budú onedlho k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zavedeniu dočasných odvodov pre určité úverové inštitúcie

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/36 dňa 2. novembra 2022 na žiadosť Banco de España, konajúcej v mene španielskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k slovinskej schéme pre prepočet hrivnových bankoviek držaných vysídlenými osobami z Ukrajiny na euro

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/39 dňa 3. novembra 2022 na žiadosť národného zhromaždenia Slovinskej republiky.

Stanovisko ECB k vyplácaniu dividend, rekapitalizácii a náhradám v prospech Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/37 dňa 10. novembra 2022 na žiadosť maďarského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k stavebným družstvám

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/38 dňa 10. novembra 2022 na žiadosť maršálka poľského parlamentu.

Stanovisko ECB k zmenám zákona o Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/40 dňa 28. novembra 2022 na žiadosť maďarského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k vlastníctvu subjektu účelovo vytvoreného na výrobu eurobankoviek

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/41 dňa 29. novembra 2022 na žiadosť španielskeho ministerstva financií a verejnej správy.

Riadenie

Zverejnenie informácií z rokovaní súvisiacich s prijatím rozhodnutia ECB o prístupe verejnosti k dokumentom ECB

Dňa 31. októbra 2022 Rada guvernérov schválila zverejnenie výňatkov z výsledkov rokovaní rozhodovacích orgánov ECB a Právneho výboru Eurosystému/ESCB (LEGCO) súvisiacich s prijatím rozhodnutia ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB. Výňatky boli verejnosti sprístupnené prostredníctvom verejného registra dokumentov ECB.

Štatistika

Výročná správa za rok 2021 o dôvernosti jednotlivých štatistických informácií, ktoré zbiera ECB za pomoci národných centrálnych bánk

Dňa 10. novembra 2022 Rada guvernérov na základe pripomienok členov Generálnej rady schválila správu za rok 2021 s názvom „Ochrana dôvernosti štatistických informácií v Európskom systéme centrálnych bánk (ESCB)“ a schválila jej zverejnenie. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovky a mince

Rozhodnutia o objeme emisie mincí v rokoch 2022 a 2023

Dňa 8. novembra 2022 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2022/40 o schválení objemu emisie mincí v roku 2023 a rozhodnutie ECB/2022/41, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2021/2255 o schválení objemu emisie mincí v roku 2022 Objem emisie mincí v roku 2022 bol upravený na žiadosť viacerých centrálnych bánk krajín eurozóny o mimoriadne schválenie dodatočného objemu.

Bankový dohľad ECB

Tematické hodnotenie klimatických a environmentálnych rizík v roku 2022

Dňa 31. októbra 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť správu o výsledkoch tematického hodnotenia klimatických a environmentálnych rizík v roku 2022 a súhrn osvedčených postupov. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Zverejnenie správy Administratívneho revízneho výboru o ôsmich rokoch revízie rozhodnutí ECB v oblasti dohľadu

Dňa 21. novembra 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť správu Administratívneho revízneho výboru (Administrative Board of Review – ABoR) o ôsmich rokoch revízie rozhodnutí dohľadu ECB. Správa bude onedlho k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s usmerneniami EBA o referenčnom porovnávaní postupov odmeňovania a o zhromažďovaní údajov o osobách s vysokým príjmom

Dňa 29. novembra 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadi usmerneniami EBA o referenčnom porovnávaní postupov odmeňovania, rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a schválených vyšších pomerov podľa smernice 2013/36/EÚ (EBA/GL/2022/06) a usmerneniami EBA týkajúcimi sa zhromažďovania údajov o osobách s vysokými príjmami podľa smernice 2013/36/EÚ a smernice (EÚ) 2019/2034/EÚ (EBA/GL/2022/08).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá