Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2022

2 december 2022

Marknadsoperationer

Förlängd tillgång till Eurosystemets tillfälliga repofacilitet för centralbanker (Eurep) efter januari 2023

Den 8 november 2022 beslutade ECB-rådet att förlänga tillgången till Eurep-ramverket (som var sagt att upphöra den 15 januari 2023) till den 15 januari 2024. Detta grundades i slutsatsen att en säkerhetsmekanism i form av likviditetslinor i euro fortfarande behövdes i ett penningpolitiskt perspektiv. ECB-rådet bekräftade också att det står redo att upprätthålla alla nuvarande tillfälliga swap- och repolinor med centralbanker utanför euroområdet fram till den 15 januari 2024. Mer information om likviditetslinor finns på ECB:s webbplats.

Översyn av limit för kontanta säkerheter vid värdepappersutlåning

Den 9 november 2022 beslutade ECB-rådet att den totala limiten för värdepappersutlåning mot kontanta säkerheter skulle höjas från 150 miljarder euro till 250 miljarder euro i APP- och PEPP-programmen. Skälet var att efterfrågan på högkvalitativa säkerheter kan komma att stiga i slutet av året. Beslutet har meddelats genom en uppdatering på webbsidorna om värdepappersutlåning för Eurosystemets medlemmar och finns även på ECB:s webbplats.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

ECB-rådets uttalande om makrotillsynspolitik

Den 28 oktober 2022 godkände ECB-rådet ett uttalande om makrotillsynspolitik. Uttalandet finns på ECB:s webbplats.

Financial Stability Review – november 2022

Den 9 november 2022 diskuterade ECB-rådet frågor som rör den finansiella stabiliteten i euroområdet utifrån den i november 2022 utkomna rapporten Financial Stability Review, och man godkände dess publicering på ECB:s webbplats. I detta nummer beskrivs hur de försämrade ekonomiska och finansiella förhållandena har lett till ökade risker för den finansiella stabiliteten i euroområdet. Rapporten och pressmeddelandet publicerades på ECB:s webbplats den 16 november 2022.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Ändringar i Target-relaterad rättslig dokumentation

Den 9 november 2022 antog ECB-rådet beslut ECB/2022/38 om ändring av beslut (EU) 2022/911 om villkoren för Target-ECB och riktlinje ECB/2022/39 om ändring av riktlinje (EU) 2022/912 om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target). Rättsakterna måste ändras på grund av ECB-rådets beslut den 20 oktober 2022 om ett nytt startdatum för det nya bruttoavvecklingssystemet i realtid samt modellen för central likviditetsförvaltning, T2. Startdatumet flyttas från den 21 november 2022 till den 20 mars 2023.

Regelbunden uppdatering av dokumentationen om korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM)

Den 10 november 2022 godkände ECB-rådet ändringar i CCBM-dokumentationen och godkände publiceringen av de uppdaterade versionerna av följande dokument:

  • Korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM) – procedurer för eurosystemets motparter.
  • Teknisk bilaga till CCBM-information för motparter – Sammanfattning av rättsliga instrument som används i euroområdet.

Båda dokumenten finns under CCBM på ECB:s webbplats.

Årlig klassificering av betalningssystem i euroområdet

Den 17 november 2022 godkände ECB-rådet resultatet av den klassificering av betalningssystem som gjorts baserat på uppgifter för 2020 och 2021. ECB-rådet godkände även att resultatet publiceras. Information om detta finns inom kort på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om införandet av tillfälliga avgifter för vissa kreditinstitut

Den 2 november 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/36 på begäran av Banco de España, som företrädde det spanska parlamentet.

ECB:s yttrande om Sloveniens plan att konvertera hryvnia-sedlar som innehas av människor som flytt Ukraina till euro

Den 3 november 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/39 på begäran av Republiken Sloveniens nationalförsamling.

ECB:s yttrande om utdelningar, rekapitalisering och återbetalningar avseende Magyar Nemzeti Bank

Den 10 november 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/37 på begäran av Ungerns finansministerium.

ECB:s yttrande om byggsparkassor

Den 10 november 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/38 på begäran av talmannen i Polens parlament.

ECB:s yttrande om ändringar i lagen om Magyar Nemzeti Bank

Den 28 november 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/40 på begäran av Ungerns finansministerium.

ECB:s yttrande om äganderätten till ett specialföretag för tillverkning av eurosedlar

Den 29 november 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/41 på begäran av det spanska ministeriet för finans och offentlig administration.

Organisationsstyrning

Offentliggörande av överläggningar om antagandet av ECB:s beslut om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar

Den 31 oktober 2022 godkände ECB-rådet offentliggörandet av utdrag från överläggningar i ECB:s beslutande organ och i Eurosystemets/ECBS rättskommitté (LEGCO) avseende antagandet av beslut ECB/2004/3 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar. Utdragen gjordes tillgängliga för allmänheten via ECB:s offentliga register över handlingar.

Statistik

Årsrapporten 2021 om konfidentialiteten för statistikuppgifter som samlats in av ECB med bistånd av de nationella centralbankerna

Den 10 november 2022 godkände ECB-rådet, med stöd av observationer från ledamöter i allmänna rådet, 2021 års rapport om statistiskt konfidentialitetsskydd i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och godkände att rapporten publiceras. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Sedlar och mynt

Beslut om mängden mynt som ska ges ut 2022 och 2023

Den 8 november 2022 antog ECB-rådet beslut ECB/2022/40 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2023 och beslut ECB/2022/41 om ändring av beslut (EU) 2021/2255 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2022. Mängden mynt som ska ges ut 2022 behövde ändras som respons på att flera centralbanker i euroområdet hade begärt ad hoc-godkännande av ytterligare volymer.

ECB:s banktillsyn

2022 års tematiska granskning av klimat- och miljörelaterade risker

Den 31 oktober 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera en rapport om resultaten från 2022 års tematiska granskning av klimat- och miljörelaterade risker och sammanställningen av god praxis. Pressmeddelandet om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Offentliggörande av ett informationsdokument från Administrativa omprövningsnämnden om åtta års erfarenhet av att ompröva ECB:s tillsynsbeslut

Den 21 november 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att offentliggöra ett informationsdokument från administrativa omprövningsnämnden om åtta års erfarenhet av att ompröva ECB:s tillsynsbeslut. Dokumentet finns inom kort på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis samt för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda

Den 29 november 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om att ECB, för betydande institut under dess direkta tillsyn, följer EBA:s riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06) och EBA:s riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda i enlighet med direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034/EU (EBA/GL/2022/08).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media