Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2022

2. detsember 2022

Turuoperatsioonid

EUREPi (eurosüsteemi ajutine tagasiostutehingute vahend keskpankadele) kättesaadavuse pikendamine pärast 2023. aasta jaanuari

8. novembril 2022 otsustas EKP nõukogu pikendada EUREPi raamistiku kättesaadavust kuni 15. jaanuarini 2024 (praegune kehtivusaeg kuni 15. jaanuarini 2023). Otsus tugines hinnangule, et rahapoliitika seisukohalt on eurodes likviidsuse tagamise varuvõimalus EUREPi raames endiselt vajalik. Ühtlasi kinnitas EKP nõukogu oma valmisolekut pikendada kõiki olemasolevaid ajutisi vahetus- ja tagasiostutehingute liine euroalaväliste keskpankadega kuni 15. jaanuarini 2024. Lisateavet likviidsusliinide kohta saab EKP veebilehelt.

Väärtpaberilaenude sularahatagatise piirmäära läbivaatamine

9. novembril 2022 otsustas EKP nõukogu suurendada varaostukava ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava puhul sularahatagatise vastu väärtpaberite laenuks andmise piirmäära 150 miljardilt eurolt 250 miljardi euroni, pidades silmas võimalikku lisanõudlust kvaliteetse tagatise järele aasta lõpus. Otsus kajastub väärtpaberite laenuks andmist käsitlevatel eurosüsteemi liikmete asjakohastel veebilehtedel ja on kättesaadav EKP veebilehel.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

EKP nõukogu avaldus makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kohta

28. oktoobril 2022 kiitis EKP nõukogu heaks avalduse makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kohta. Dokument on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsuse ülevaade – november 2022

9. novembril 2022 toimus EKP nõukogus arvamustevahetus euroala finantsstabiilsusega seotud küsimuste üle lähtuvalt 2022. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaatest. Nõukogu andis loa avaldada ülevaade EKP veebilehel. Selles analüüsitakse, kuidas majandus- ja rahastamistingimuste halvenemine on suurendanud euroala finantsstabiilsust ohustavaid riske. Ülevaade koos asjakohase pressiteatega avaldati EKP veebilehel 16. novembril 2022.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Muudatused TARGETiga seotud õigusdokumentides

9. novembril 2022 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2022/38, millega muudetakse otsust (EL) 2022/911 TARGET-ECB tingimuste kohta, ja suunise EKP/2022/39, millega muudetakse suunist (EL) 2022/912 uue põlvkonna üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduse kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta. Õigusaktide muutmise põhjuseks oli EKP nõukogu 20. oktoobri 2022. aasta otsus lükata edasi uue reaalajalise brutoarvelduste süsteemi ja selle keskse likviidsuse juhtimise mudeli (T2) käikulaskmine 21. novembrilt 2022 20. märtsile 2023.

Keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku (CCBM) dokumentide korraline ajakohastamine

10. novembril 2022 kiitis EKP nõukogu heaks CCBMi dokumentide muudatused ja andis loa avaldada järgmised ajakohastatud dokumendid:

  • Keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste haldamise raamistik (CCBM) – Menetluskord eurosüsteemi osapooltele;
  • Teave osapooltele, tehniline lisa – Ülevaade õiguslikest instrumentidest euroalal.

Mõlemad dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehe asjakohases rubriigis.

Euroala maksesüsteemide iga-aastane klassifitseerimine

17. novembril 2022 kiitis EKP nõukogu heaks 2020. ja 2021. aasta võrdlusandmetel põhineva maksesüsteemide klassifitseerimise tulemused ning andis loa need avaldada. Seonduv teave avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus teatavatele krediidiasutustele ajutiselt maksude kehtestamise kohta

2. novembril 2022 võttis EKP nõukogu Hispaania parlamendi nimel tegutsenud Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2022/36.

EKP arvamus seoses Ukraina ümberasustatud isikute grivnade eurodesse ümberarvestuse kavaga Sloveenias

3. novembril 2022 võttis EKP nõukogu Sloveenia Vabariigi rahvusassamblee taotlusel vastu arvamuse CON/2022/39.

EKP arvamus Magyar Nemzeti Banki dividendimaksete, rekapitaliseerimise ja tagasimaksete kohta

10. novembril 2022 võttis EKP nõukogu Ungari rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/37.

EKP arvamus elamuühistute kohta

10. novembril 2022 võttis EKP nõukogu Poola parlamendi esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2022/38.

EKP arvamus Magyar Nemzeti Banki seaduse muutmise kohta

28. novembril 2022 võttis EKP nõukogu Ungari rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/40.

EKP arvamus eriotstarbelise üksuse kasutamise kohta europangatähtede tootmisel

29. novembril 2022 võttis EKP nõukogu Hispaania rahandus- ja avaliku halduse ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/41.

Üldjuhtimine

Üldsuse juurdepääsu EKP dokumentidele käsitleva EKP otsuse vastuvõtmisega seotud kaalutluste avalikustamine

31. oktoobril 2022 andis EKP nõukogu loa avalikustada väljavõtted EKP otsustusorganite ja eurosüsteemi/EKPSi õiguskomitee (LEGCO) kaalutluste tulemustest seoses otsuse EKP/2004/3 (üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele) vastuvõtmisega. Väljavõtted tehti üldsusele kättesaadavaks EKP avaliku dokumendiregistri kaudu.

Statistika

2021. aasta aruanne EKP ja riikide keskpankade kogutavate statistiliste üksikandmete konfidentsiaalsuse kaitse kohta

10. novembril 2022 kiitis EKP nõukogu üldnõukogu liikmete esitatud märkuste toel heaks 2021. aasta aruande „Statistical confidentiality protection in the European System of Central Banks (EKPS)” ja andis loa see avaldada. Aruanne on avaldatud EKP veebilehel.

Pangatähed ja mündid

Otsused müntide emissiooni 2022. ja 2023. aasta mahu heakskiitmise kohta

8. novembril 2022 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2022/40 müntide emissiooni 2023. aasta mahu heakskiitmise kohta ning otsuse EKP/2022/41, millega muudetakse otsust (EL) 2021/2255 müntide emissiooni 2022. aasta mahu heakskiitmise kohta. Müntide 2022. aasta emissioonimahtu tuli muuta, sest mitme euroala riigi keskpangad esitasid erakorralised taotlused täiendava müntide emissioonimahu heakskiitmiseks.

EKP pangandusjärelevalve

Kliima- ja keskkonnariskide 2022. aasta temaatiline analüüs

31. oktoobril 2022 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada aruanne kliima- ja keskkonnariskide 2022. aasta temaatilise analüüsi tulemuste kohta ning heade tavade kokkuvõte. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Vaidlustusnõukogu (ABoR) dokument, milles avalikustatakse EKP järelevalveotsuste läbivaatamisel kaheksa aasta jooksul saadud kogemused

21. novembril 2022 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada vaidlustusnõukogu koostatud dokument, milles käsitletakse kaheksa aasta jooksul saadud kogemusi EKP järelevalveotsuste läbivaatamisel. Dokument avaldatakse peatselt EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Euroopa Pangandusjärelevalve suunised tasustamistavade võrdlusuuringute kohta ja suure sissetulekuga isikute andmete kogumise kohta

29. novembril 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest järgida enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid tasustamistavade, soolise palgalõhe ja heakskiidetud suuremate suhtarvude võrdlusuuringute kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL (EBA/GL/2022/06) ning suuniseid suure sissetulekuga isikute andmete kogumise kohta direktiivi 2013/36/EL ja direktiivi (EL) 2019/2034 kohaselt (EBA/GL/2022/08).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid