Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Νοέμβριος 2022

2 Δεκεμβρίου 2022

Δραστηριότητες αγορών

Παράταση της διαθεσιμότητας της προσωρινής διευκόλυνσης συμφωνιών επαναγοράς του Ευρωσυστήματος για τις κεντρικές τράπεζες (Eurosystem Repo Facility for Central Banks – EUREP) πέραν του Ιανουαρίου 2023

Στις 8 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τη διαθεσιμότητα του πλαισίου EUREP (η λήξη του οποίου έχει οριστεί επί του παρόντος για τις 15 Ιανουαρίου 2023) μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024, με βάση το συμπέρασμα ότι η διάθεση συμφωνιών παροχής ρευστότητας σε ευρώ που λειτουργούν ως μηχανισμός ασφαλείας (backstop) μέσω του εν λόγω πλαισίου εξακολουθούσε να είναι απαραίτητη από τη σκοπιά της νομισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι πρόθυμο να διατηρήσει όλες τις προσωρινές συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και επαναγοράς με κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συμφωνίες παροχής ρευστότητας διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αναθεώρηση του ορίου όσον αφορά τις εξασφαλίσεις σε μορφή μετρητών στο πλαίσιο του δανεισμού τίτλων

Στις 9 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, εν όψει της πρόσθετης ζήτησης για εξασφαλίσεις υψηλής ποιότητας που είναι πιθανόν να προκύψει στο τέλος του έτους, να αυξήσει από 150 δισεκ. ευρώ σε 250 δισεκ. ευρώ το συνολικό όριο δανεισμού τίτλων έναντι εξασφαλίσεων σε μορφή μετρητών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού και του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας. Η απόφαση κοινοποιήθηκε μέσω ενημέρωσης στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους για τον δανεισμό τίτλων των μελών του Ευρωσυστήματος και είναι επίσης διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις μακροπροληπτικές πολιτικές

Στις 28 Οκτωβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε δήλωση σχετικά με τις μακροπροληπτικές πολιτικές. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - Νοέμβριος 2022

Στις 9 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ με βάση την έκδοση της επισκόπησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Review) του Νοεμβρίου 2022 και ενέκρινε τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει πώς η επιδείνωση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών έχει αυξήσει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Η επισκόπηση και το σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 16 Νοεμβρίου 2022.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Τροποποιήσεις των νομικών εγγράφων που σχετίζονται με το TARGET

Στις 9 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2022/38 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2022/911 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET-ECB και την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/39 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2022/912 σχετικά με ένα νέας γενιάς Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET). Η τροποποίηση των νομικών πράξεων κρίθηκε αναγκαία λόγω της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Οκτωβρίου 2022 να μεταθέσει, από τις 21 Νοεμβρίου 2022 στις 20 Μαρτίου 2023, την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος διακανονισμού σε συνεχή χρόνο και του υποδείγματός του για την κεντρική διαχείριση ρευστότητας, T2.

Τακτική επικαιροποίηση των εγγράφων τεκμηρίωσης για το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (correspondent central banking model - CCBM)

Στις 10 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις αλλαγές στα έγγραφα τεκμηρίωσης για το CCBM και τη δημοσίευση των επικαιροποιημένων εκδόσεων των ακόλουθων εγγράφων:

  • Correspondent central banking model (CCBM) – Procedures for Eurosystem counterparties·
  • Technical annex on CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area.

Και τα δύο έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ενότητα για το CCBM στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσια άσκηση για την ταξινόμηση συστημάτων πληρωμών της ζώνης του ευρώ

Στις 17 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα της άσκησης για την ταξινόμηση συστημάτων πληρωμών, με βάση τα δεδομένα για τα έτη αναφοράς 2020 και 2021 και ενέκρινε τη δημοσίευσή του. Σχετικές πληροφορίες θα είναι προσεχώς διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επιβολή προσωρινών εισφορών σε ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα

Στις 2 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/36, κατόπιν αιτήματος της Banco de España, για λογαριασμό του Ισπανικού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το σλοβενικό πλαίσιο μετατροπής σε ευρώ τραπεζογραμματίων γρίβνας που κατέχουν πρόσωπα εκτοπισμένα από την Ουκρανία

Στις 3 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/39, κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις πληρωμές μερισμάτων, την ανακεφαλαιοποίηση και την αποπληρωμή της Magyar Nemzeti Bank

Στις 10 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/37, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ για τις εταιρείες κτηματικής πίστης

Στις 10 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/38, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Πολωνικού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τη Magyar Nemzeti Bank

Στις 28 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/40, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την κυριότητα οντότητας ειδικού σκοπού για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ

Στις 29 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/41, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Δημοσιοποίηση των συσκέψεων σχετικά με την έκδοση της απόφασης της ΕΚΤ για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΚΤ

Στις 31 Οκτωβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων του αποτελέσματος των συσκέψεων των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ (LEGCO) που σχετίζονται με την έκδοση της απόφασης ΕΚΤ/2004/3 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΚΤ. Τα αποσπάσματα τέθηκαν στη διάθεση του κοινού μέσω του δημόσιου καταλόγου εγγράφων της ΕΚΤ.

Στατιστική

Ετήσια έκθεση 2021 σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επιμέρους στατιστικών πληροφοριών που συλλέγονται από την ΕΚΤ, με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Στις 10 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου, ενέκρινε την έκθεση για το 2021 με τίτλο «Statistical confidentiality protection in the European System of Central Banks (ESCB)» και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευσή της. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα

Αποφάσεις σχετικά με την ποσότητα των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2022 και το 2023

Στις 8 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2022/40 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2023 και την απόφαση ΕΚΤ/2022/41 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2021/2255 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2022. Η ποσότητα των κερμάτων προς έκδοση το 2022 έπρεπε να τροποποιηθεί σε απάντηση στα ειδικά αιτήματα που ελήφθησαν από αρκετές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ για ειδική έγκριση πρόσθετης ποσότητας.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Θεματική εξέταση του 2022 για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους

Στις 31 Οκτωβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση έκθεσης σχετικά με τα αποτελέσματα της θεματικής εξέτασης του 2022 για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και της επιτομής ορθών πρακτικών. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την Τραπεζική Εποπτεία.

Δημοσίευση εγγράφου δημοσιοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης για την οκταετή εμπειρία που αποκτήθηκε σε σχέση με την επανεξέταση εποπτικών αποφάσεων της ΕΚΤ

Στις 21 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση εγγράφου δημοσιοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης αναφορικά με την οκταετή εμπειρία που αποκτήθηκε σε σχέση με την επανεξέταση εποπτικών αποφάσεων της ΕΚΤ. Το έγγραφο θα είναι προσεχώς διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την Τραπεζική Εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις συγκριτικές αξιολογήσεις των πρακτικών για τις αποδοχές και σχετικά με τη συλλογή δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα

Στις 29 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις συγκριτικές αξιολογήσεις των πρακτικών για τις αποδοχές, τη διαφορά αποδοχών μεταξύ των φύλων και τις εγκεκριμένες υψηλότερες αναλογίες βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (EBA/GL/2022/06) και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συλλογή δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου