Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2022. gada novembris

2022. gada 2. decembrī.

Tirgus operācijas

Eurosistēmas pagaidu repo iespējas centrālajām bankām (EUREP) pieejamība pagarināta pēc 2023. gada janvāra.

Padome 2022. gada 8. novembrī pieņēma lēmumu pagarināt EUREP sistēmas pieejamību (pašreizējais termiņš beidzas 2023. gada 15. janvārī) līdz 2024. gada 15. janvārim, pamatojoties uz secinājumu, ka no monetārās politikas viedokļa joprojām nepieciešams nodrošināt atbalsta euro likviditātes līnijas EUREP ietvaros. Padome arī apstiprināja gatavību uzturēt visas esošās pagaidu mijmaiņas darījumu un repo darījumu līnijas ar ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām līdz 2024. gada 15. janvārim. Sīkāka informācija par likviditātes līnijām atrodama ECB interneta vietnē.

Pārskatīts skaidrās naudas nodrošinājuma limits vērtspapīru aizdevumiem

Padome 2022. gada 9. novembrī nolēma palielināt skaidrās naudas nodrošinājuma kopējo limitu vērtspapīru aizdevumiem aktīvu iegādes programmas un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas ietvaros no 150 mljrd. euro līdz 250 mljrd. euro, ņemot vērā iespējamo papildu pieprasījumu pēc augstas kvalitātes nodrošinājuma gada beigās. Lēmums izziņots, aktualizējot Eurosistēmas dalībnieku attiecīgās vērtspapīru aizdevumu interneta vietnes, kā arī ir pieejams ECB interneta vietnē.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

Padomes paziņojums par makroprudenciālo politiku

Padome 2022. gada 28. oktobrī apstiprināja paziņojumu par makroprudenciālo politiku. Dokuments pieejams ECB interneta vietnē.

2022. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2022. gada 9. novembrī apsprieda euro zonas finanšu stabilitātes jautājumus, pamatojoties uz 2022. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Šajā izdevumā izklāstīts, kā tautsaimniecības un finansēšanas nosacījumu pasliktināšanās palielinājusi euro zonas finanšu stabilitātes riskus. Pārskats un attiecīgais paziņojums presei 2022. gada 16. novembrī publicēts ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Ar TARGET saistītas juridiskās dokumentācijas grozījumi

Padome 2022. gada 9. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2022/38, ar ko groza Lēmumu (ES) 2022/911 par TARGET-ECB noteikumiem, un Pamatnostādni ECB/2022/39, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2022/912 par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET). Grozījumus tiesību aktos bija nepieciešams veikt sakarā ar Padomes 2022. gada 20. oktobra lēmumu pārcelt jaunās reālā laika liela apjoma maksājumu sistēmas un tās centrālās likviditātes pārvaldības modeļa T2 darbības uzsākšanas datumu no 2022. gada 21. novembra uz 2023. gada 20. martu.

Centrālo banku korespondentattiecību modeļa (CCBM) dokumentācijas regulāra aktualizācija

Padome 2022. gada 10. novembrī apstiprināja CCBM dokumentācijas pārmaiņas un atļāva publicēt šādu dokumentu aktualizētās redakcijas:

  • "Centrālo banku korespondentattiecību modelis (CCBM). Procedūras Eurosistēmas darījuma partneriem";
  • "CCBM informācija darījuma partneriem – euro zonā izmantoto juridisko instrumentu kopsavilkums" tehniskais pielikums.

Abi dokumenti pieejami ECB interneta vietnes sadaļā par CCBM.

Euro zonas maksājumu sistēmas ikgadējā klasificēšana

Padome 2022. gada 17. novembrī apstiprināja maksājumu sistēmas klasificēšanas, kas tika veikta, pamatojoties uz 2020. un 2021. apsekojuma gada datiem, rezultātus un atļāva tos publicēt. Attiecīgā informācija drīzumā būs pieejama ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par pagaidu nodevu piemērošanu dažām kredītiestādēm

Padome 2022. gada 2. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/36 pēc Banco de España lūguma Spānijas Parlamenta vārdā.

ECB atzinums par Slovēnijas regulējumu pārvietoto personu turējumā esošo grivnas banknošu apmaiņai euro

Padome 2022. gada 3. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/39 pēc Slovēnijas Republikas Nacionālās Asamblejas lūguma.

ECB atzinums par dividenžu maksājumiem, rekapitalizāciju un atlīdzību Magyar Nemzeti Bank

Padome 2022. gada 10. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/37 pēc Ungārijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par būvapvienībām

Padome 2022. gada 10. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/38 pēc Polijas parlamenta maršales lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem likumā par Magyar Nemzeti Bank

Padome 2022. gada 28. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/40 pēc Ungārijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par euro banknošu izgatavošanas īpaša nolūka uzņēmuma īpašumtiesībām

Padome 2022. gada 29. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/41 pēc Spānijas Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

Informācijas atklāšana par apspriedēm saistībā ar ECB lēmuma par publisku piekļuvi ECB dokumentiem pieņemšanu

Padome 2022. gada 31. oktobrī atļāva publiskot izvilkumus no ECB lēmējinstitūciju un Eurosistēmas/ECBS Juridiskās komitejas (LEGCO) apspriežu rezultātiem saistībā ar Lēmuma ECB/2004/3 par publisku piekļuvi ECB dokumentiem pieņemšanu. Izvilkumi tika publiskoti ECB dokumentu publiskajā reģistrā.

Statistika

2021. gada pārskats par individuālas statistiskas informācijas, ko Eiropas Centrālā banka vāc ar nacionālo centrālo banku palīdzību, konfidencialitāti

Padome 2022. gada 10. novembrī, ņemot vērā Ģenerālpadomes locekļu apsvērumus, apstiprināja 2021. gada pārskatu "Statistikas konfidencialitātes aizsardzība Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECBS)" un atļāva to publicēt. Pārskats pieejams ECB interneta vietnē.

Banknotes un monētas

Lēmumi par 2022. un 2023. gada monētu emisijas apjomu

Padome 2022. gada 8. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2022/40 par 2023. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu un Lēmumu ECB/2022/41, ar ko groza Lēmumu (ES) 2021/2255 par 2022. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu. Monētu emisijas apjomu 2022. gadā nācās koriģēt, reaģējot uz vairāku euro zonas centrālo banku pieprasījumiem ad hoc kārtībā apstiprināt papildu emisijas apjomus.

ECB banku uzraudzība

2022. gada tematiskā pārbaude par klimata pārmaiņu un vides riskiem

Padome 2022. gada 31. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt pārskatu attiecībā uz 2022. gada tematiskās pārbaudes par klimata pārmaiņu un vides riskiem rezultātiem, kā arī apkopojumu par labo praksi. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Publicēts informācijas atklāšanas dokuments, ko sagatavojusi Administratīvās pārskatīšanas padome (APP) par astoņu gadu laikā gūto pieredzi, pārskatot ECB uzraudzības lēmumus.

Padome 2022. gada 21. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt APP informācijas atklāšanas dokumentu par astoņu gadu laikā gūto pieredzi, pārskatot ECB uzraudzības lēmumus. Dokuments drīzumā būs pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par salīdzinošās novērtēšanas pasākumiem attiecībā uz atalgojuma praksi un par datu vākšanu attiecībā uz augsta atalgojuma saņēmējiem

Padome 2022. gada 29. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību EBI Pamatnostādnēm par salīdzinošās novērtēšanas pasākumiem attiecībā uz atalgojuma praksi, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām un apstiprinātajām augstākām proporcijām saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES (EBA/GL/2022/06) un EBI pamatnostādnēm par datu vākšanu attiecībā uz augsta atalgojuma saņēmējiem saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/2034/ES (EBA/GL/2022/08).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem