Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2022

2. prosince 2022

Tržní operace

Prodloužení dostupnosti dočasné repo facility Eurosystému pro centrální banky (EUREP) po 15. lednu 2023

Rada guvernérů rozhodla 8. listopadu 2022 o prodloužení dostupnosti rámce EUREP do 15. ledna 2024 (v současnosti je datem ukončení 15. leden 2023), jelikož došla k závěru, že poskytování eurových likviditních linek jako jištění prostřednictvím EUREP bylo z hlediska měnové politiky i nadále opodstatněné. Rada guvernérů rovněž potvrdila své odhodlání zachovat do 15. ledna 2024 všechny dočasné swapové a repo linky s centrálními bankami zemí mimo eurozónu. Další podrobnosti o likviditních linkách jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Přezkum limitu hotovostního zajištění u zápůjček cenných papírů

Vzhledem k tomu, že by na konci roku mohlo dojít ke zvýšené poptávce po kvalitním zajištění, Rada guvernérů rozhodla 9. listopadu 2022 navýšit celkový limit pro zápůjčky cenných papírů proti hotovostnímu zajištění v rámci programu nákupu aktiv a nouzového pandemického programu nákupu aktiv ze 150 mld. EUR na 250 mld. EUR. Toto rozhodnutí bylo oznámeno prostřednictvím aktualizace internetových stránek jednotlivých členů Eurosystému věnovaných zápůjčkám cenných papírů a je rovněž k dispozici na internetových stránkách ECB.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Prohlášení Rady guvernérů k makroobezřetnostním politikám

Rada guvernérů schválila 28. října 2022 prohlášení k makroobezřetnostním politikám. Dokument je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Publikace Financial Stability Review, listopad 2022

Rada guvernérů se 9. listopadu 2022 zabývala otázkami finanční stability v eurozóně na základě letošního listopadového vydání publikace Financial Stability Review a schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Toto vydání pojednává o zvýšení rizika pro finanční stabilitu v eurozóně v důsledku zhoršení ekonomických a finančních podmínek. Uvedená publikace a související tisková zpráva byly 16. listopadu 2022 zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Změny právní dokumentace systému TARGET

Rada guvernérů přijala 9. listopadu 2022 rozhodnutí ECB/2022/38, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2022/911 o podmínkách TARGET-ECB, a obecné zásady ECB/2022/39, kterými se mění obecné zásady (EU) 2022/912 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase nové generace (TARGET). Ke změnám těchto právních aktů došlo v důsledku rozhodnutí Rady guvernérů ze dne 20. října 2022 o posunu data zahájení nového systému zúčtování plateb v reálném čase a jeho modelu centrálního řízení likvidity (T2), a to z 21. listopadu 2022 na 20. března 2023.

Pravidelná aktualizace dokumentace modelu korespondentské centrální banky (MKCB)

Rada guvernérů schválila 10. listopadu 2022 změny dokumentace MKCB a zveřejnění aktualizované verze následujících dokumentů:

  • Model korespondentské centrální banky (MKCB) – postupy pro protistrany Eurosystému;
  • technické přílohy Informace o MKCB pro protistrany – souhrn právních nástrojů používaných v eurozóně.

Oba dokumenty jsou k dispozici v sekci MKCB na internetových stránkách ECB.

Každoroční klasifikace platebních systémů v eurozóně

Rada guvernérů schválila 17. listopadu 2022 výsledek klasifikace platebních systémů na základě údajů z referenčních let 2020 a 2021 i jeho zveřejnění. Související informace budou v brzké době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k uložení dočasných odvodů určitým úvěrovým institucím

Rada guvernérů přijala 2. listopadu 2022 stanovisko CON/2022/36 na žádost Banco de España jménem španělského parlamentu.

Stanovisko ECB ke slovinskému systému pro směnu bankovek denominovaných v hřivnách, které jsou v držení vysídlených osob z Ukrajiny, na euro

Rada guvernérů přijala 3. listopadu 2022 stanovisko CON/2022/39 na žádost Národního shromáždění Slovinské republiky.

Stanovisko ECB k výplatě dividend, rekapitalizaci a náhradám ve prospěch Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérů přijala 10. listopadu 2022 stanovisko CON/2022/37 na žádost maďarského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke stavebním spořitelnám

Rada guvernérů přijala 10. listopadu 2022 stanovisko CON/2022/38 na žádost maršálka polského parlamentu.

Stanovisko ECB ke změnám zákona o Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérů přijala 28. listopadu 2022 stanovisko CON/2022/40 na žádost maďarského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k vlastnictví zvláštní účelové jednotky pro výrobu eurobankovek

Rada guvernérů přijala 29. listopadu 2022 stanovisko CON/2022/41 na žádost španělského ministerstva financí a veřejné správy.

Správa a řízení

Zveřejnění jednání týkajících se přijetí rozhodnutí ECB o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB

Rada guvernérů schválila 31. října 2022 zveřejnění výňatků z výsledku jednání rozhodovacích orgánů ECB a právního výboru Eurosystému/ESCB týkajících se přijetí rozhodnutí ECB/2004/3 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB. Tyto výňatky byly veřejnosti zpřístupněny prostřednictvím veřejného registru dokumentů ECB.

Statistika

Výroční zpráva za rok 2021 o důvěrnosti individuálních statistických informací shromažďovaných ECB za pomoci národních centrálních bank

Rada guvernérů, s využitím připomínek členů Generální rady, schválila 10. listopadu 2022 zprávu za rok 2021 s názvem „Statistical confidentiality protection in the European System of Central Banks (ESCB)“ (Ochrana důvěrnosti statistických údajů v Evropském systému centrálních bank (ESCB)) i její zveřejnění. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovky a mince

Rozhodnutí ECB o objemu emise mincí v letech 2022 a 2023

Rada guvernérů přijala 8. listopadu 2022 rozhodnutí ECB/2022/40 o schválení objemu emise mincí v roce 2023 a rozhodnutí ECB/2022/41, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2021/2255 o schválení objemu emise mincí v roce 2022. Objem emise mincí v roce 2022 bylo nutné změnit v návaznosti na žádosti několika centrálních bank eurozóny o ad hoc schválení dodatečných objemů.

Bankovní dohled ECB

Tematický přezkum za rok 2022 o klimatických a environmentálních rizik

Rada guvernérů nevznesla 31. října 2022 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit zprávu o výsledcích tematického přezkumu za rok 2022 o klimatických a environmentálních rizicích i přehled osvědčených postupů. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Zveřejnění dokumentu správní revizní komise (ABoR) o osmi letech zkušeností s přezkumem rozhodnutí ECB v oblasti dohledu

Rada guvernérů nevznesla 21. listopadu 2022 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit dokument ABoR o osmi letech zkušeností s přezkumem rozhodnutí ECB v oblasti dohledu. Dokument bude v brzké době k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Dodržování obecných pokynů EBA k srovnávání postupů odměňování a ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy

Rada guvernérů nevznesla 29. listopadu 2022 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi ECB dodržuje obecné pokyny EBA k srovnávání postupů odměňování, rozdílů v odměňování žen a mužů a schválených vyšších poměrů podle směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06) i obecné pokyny EBA ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy podle směrnice 2013/36/EU a směrnice (EU) 2019/2034/EU (EBA/GL/2022/08).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média