SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2022

2. december 2022

Markedsoperationer

Adgangen til den midlertidige Eurosystem-repofacilitet for centralbanker (EUREP) forlænget ud over januar 2023

Den 8. november 2022 besluttede Styrelsesrådet at forlænge adgangen til EUREP-rammen (som stod til at udløbe 15. januar 2023) indtil 15. januar 2024. Beslutningen blev truffet på grundlag af en konklusion om, at aftaler om eurolikviditet via EUREP – som en bagstopper – fortsat er nødvendige ud fra et pengepolitisk perspektiv. Styrelsesrådet bekræftede også, at det er parat til at opretholde alle eksisterende midlertidige swap- og repoaftaler med centralbanker uden for euroområdet indtil 15. januar 2024. Yderligere oplysninger om likviditetsaftaler findes på ECB's websted.

Revision af grænsen for kontant sikkerhedsstillelse ved værdipapirudlån

I lyset af muligheden for, at efterspørgslen efter sikkerhedsstillelse af høj kvalitet vil stige ved årets udgang, besluttede Styrelsesrådet den 9. november 2022 at forhøje den samlede grænse for værdipapirudlån mod kontant sikkerhedsstillelse under programmet til opkøb af aktiver og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation fra 150 mia. euro til 250 mia. euro. Beslutningen er meddelt i en opdatering på Eurosystemets medlemmers respektive websteder om værdipapirudlån og findes også på ECB's websted.

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

Styrelsesrådets erklæring om makroprudentielle politikker

Den 28. oktober 2022 godkendte Styrelsesrådet en erklæring om makroprudentielle politikker. Dokumentet findes på ECB's websted.

Financial Stability Review – november 2022

Den 9. november 2022 drøftede Styrelsesrådet spørgsmål vedrørende finansiel stabilitet i euroområdet på grundlag af november 2022-udgaven af Financial Stability Review og gav tilladelse til, at publikationen blev offentliggjort på ECB's websted. I denne udgave redegøres der for, hvordan forringelsen af de økonomiske og finansielle forhold har øget risiciene for den finansielle stabilitet i euroområdet. Publikationen og en pressemeddelelse herom blev offentliggjort på ECB's websted 16. november 2022.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Ændringer af TARGET-relateret juridisk dokumentation

Den 9. november 2022 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2022/38 om ændring af afgørelse (EU) 2022/911 om de nærmere vilkår for TARGET-ECB og retningslinje ECB/2022/39 om ændring af retningslinje (EU) 2022/912 om en ny generation af TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). Det var nødvendigt at ændre retsakterne som følge af Styrelsesrådets beslutning af 20. oktober 2022 om at udskyde startdatoen for det nye realtidsbruttoafviklingssystem og modellen til central likviditetsstyring, T2, fra 21. november 2022 til 20. marts 2023.

Regelmæssig opdatering af dokumentationsgrundlaget for korrespondentcentralbankmodellen (CCBM)

Den 10. november 2022 godkendte Styrelsesrådet ændringer til dokumentationsgrundlaget for korrespondentcentralbankmodellen og gav tilladelse til offentliggørelse af den opdaterede version af følgende dokumenter:

  • Correspondent central banking model (CCBM) – Procedures for Eurosystem counterparties,
  • Teknisk bilag med titlen CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area.

Begge dokumenter findes under afsnittet CCBM på ECB's websted.

Årlig klassificering af betalingssystemer i euroområdet

Den 17. november 2022 godkendte Styrelsesrådet resultatet af klassificeringen vedrørende betalingssystemer på grundlag af data for referenceårene 2020 og 2021 og gav tilladelse til offentliggørelse heraf. Nærmere oplysninger herom vil snart være at finde på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om at pålægge visse kreditinstitutter midlertidige afgifter

Den 2. november 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/36 på anmodning af Banco de España, på vegne af det spanske parlament.

ECB's udtalelse om den slovenske ordning for omregning af hryvnia-sedler, som indehaves af fordrevne personer fra Ukraine, til euro

Den 3. november 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/39 på anmodning af Republikken Sloveniens Nationalforsamling.

ECB's udtalelse om Magyar Nemzeti Bank's udbyttebetalinger, rekapitalisering og tilbagebetaling

Den 10. november 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/37 på anmodning af det ungarske finansministerium.

ECB's udtalelse om byggesparekasser

Den 10. november 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/38 på anmodning af formanden for det polske parlament.

ECB's udtalelse om ændringer til loven om Magyar Nemzeti Bank

Den 28. november 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/40 på anmodning af det ungarske finansministerium.

ECB’s udtalelse om ejerskabet af en enhed med særligt formål til produktion af eurosedler

Den 29. november 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/41 på anmodning af det spanske ministerium for finans og offentlig forvaltning.

Corporate governance

Offentliggørelse af drøftelser i forbindelse med vedtagelsen af ECB's afgørelse om aktindsigt i ECB's dokumenter

Den 31. oktober 2022 gav Styrelsesrådet tilladelse til offentliggørelse af uddrag af resultatet af drøftelserne mellem ECB's beslutningstagende organer og Eurosystemets/ESCB's Juridiske Komité (LEGCO) i forbindelse med vedtagelsen af afgørelse ECB/2004/3 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter. Uddragene blev gjort tilgængelige for offentligheden i ECB's offentlige dokumentregister.

Statistik

Årsrapport 2021 om fortroligheden af de individuelle statistiske oplysninger, som ECB indsamler bistået af de nationale centralbanker

Den 10. november 2022 godkendte Styrelsesrådet – understøttet af bemærkninger fra medlemmerne af Det Generelle Råd – årsrapporten 2021 med titlen "Statistical confidentiality protection in the European System of Central Banks (ESCB)" og gav tilladelse til offentliggørelse heraf. Rapporten er offentliggjort på ECB's websted.

Sedler og mønter

Afgørelse om omfanget af møntudstedelse i 2022 og 2023

Den 8. november 2022 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2022/40 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2023 og afgørelse ECB/2022/41 om ændring af afgørelse (EU) 2021/2255 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2022. Det var nødvendigt at ændre omfanget af møntudstedelse i 2022 som følge af, at en række centralbanker i euroområdet havde anmodet om ad hoc-godkendelse af en yderligere mængde mønter.

ECB Banktilsyn

Tematisk gennemgang af klima- og miljørisici i 2022

Den 31. oktober 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre en rapport om resultatet af den tematiske gennemgang af klima- og miljørisici i 2022 og kompendiet over bedste praksis. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's banktilsynswebsted.

Offentliggørelse af oplysningsdokument fra Det Administrative Klagenævn (ABoR) om otte års erfaringer med revision af ECB's tilsynsafgørelser

Den 21. november 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre et oplysningsdokument fra Det Administrative Klagenævn om otte års erfaringer med revision af ECB's tilsynsafgørelser. Dokumentet vil snart være at finde på ECB's banktilsynswebsted.

Overholdelse af EBA's retningslinjer om benchmarking af aflønningspraksis og om indsamling af data vedrørende højtlønnede personer

Den 29. november 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever EBA's retningslinjer om benchmarking af aflønningspraksis, kønsbestemt lønforskel og godkendte højere satser i henhold til direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06) og EBA's retningslinjer om indsamling af data vedrørende højtlønnede personer i henhold til direktiv 2013/36/EU og direktiv (EU) 2019/2034/EU (EBA/GL/2022/08).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt