Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юли 2022 г.

22 юли 2022 г.

Външни комуникации

Създаване на репо линия с Финансовата служба на Андора (Autoritat Financera Andorrana – AFA)

На 24 юни 2022 г. Управителният съвет одобри създаването на предпазна репо линия за предоставяне на ликвидност в евро на AFA до 15 януари 2023 г. с максимален размер 35 млн. евро, в замяна на подходящо обезпечение, деноминирано в евро. Репо линията може да се използва за посрещане на извънредни нужди от ликвидност в евро на банки в държавата в случай на нарушено функциониране на финансовия пазар.

Ново време на оповестяване на решенията на ЕЦБ по паричната политика и на пресконференцията

На 27 юни 2022 г. ЕЦБ обяви промяна във времето на публикуване на решенията по паричната политика и на пресконференцията, на която се обясняват тези решения. Считано от 21 юли 2022 г., решенията по паричната политика се публикуват в 14:15 ч. централноевропейско време (вместо в 13:45 ч. централноевропейско време), а пресконференцията започва в 14:45 ч. централноевропейско време (вместо в 14:30 ч. централноевропейско време). Времето на публикуване на свързаните документи, като например изявлението за паричната политика, е съответно изместено (15:00 ч. централноевропейско време). Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Предоставяне на услуги като платежен агент за емитирането на дълг на ЕС

На 2 юни 2022 г. Управителният съвет отбеляза, че ЕЦБ ще приеме искането на Европейската комисия да предоставя услуги като платежен агент, с което се разширяват изпълняваните в момента от ЕЦБ услуги като фискален агент. ЕЦБ ще предприеме свързаната с това подготовка, така че да бъде готова за започване на операциите през втората половина на 2023 г. Услугите като платежен агент ще бъдат предоставяни на база възстановяване на разходите. Те ще бъдат свързани с програмите на ЕС за емитиране на дългови инструменти (по-специално, но не само, във връзка с програмата „ЕС от ново поколение“).

Включване в рамката на ЕЦБ за прилагане на паричната политика на съображения, свързани с изменението на климата

На 22 юни 2022 г. Управителният съвет реши да предприеме нови стъпки за включване на съображения, свързани с изменението на климата, в рамката на паричната политика на Евросистемата. Те включват: i) коригиране на наличностите на корпоративни облигации в портфейлите на Евросистемата по паричната политика, ii) въвеждане на ограничения за корпоративни активи с висок въглероден отпечатък в рамката за обезпечения, iii) въвеждане на свързани с климата изисквания за оповестяване и iv) усъвършенстване на практиките за управление на риска. Прессъобщение с повече подробности по темата и програмата на ЕЦБ във връзка с климата за 2022 г. са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Декларация на Управителния съвет относно третирането на европейския банков съюз в методологията за оценка на глобалните системно значими банки

На 24 юни 2022 г. Управителният съвет одобри декларация относно третирането на европейския банков съюз в методологията за оценка на глобалните системно значими банки. Документът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Отговор на ЕЦБ на обявената от европейските надзорни органи консултация относно свързани с устойчивостта оповестявания за прости, прозрачни и стандартизирани секюритизации

На 29 юни 2022 г. Управителният съвет прие за сведение отговора на ЕЦБ на обявената от европейските надзорни органи консултация относно свързани с устойчивостта оповестявания за прости, прозрачни и стандартизирани секюритизации. Документът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Принос на ЕЦБ в целевата консултация на Европейската комисия относно оценяване на правилата за държавна помощ за банки в затруднение

На 6 юли 2022 г. Управителният съвет прие за сведение отговора на ЕЦБ на целевата консултация на Европейската комисия относно оценяване на правилата за държавна помощ за банки в затруднение. Документът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Подкрепа на Евросистемата за емитиране на общоевропейски дългови инструменти

На 2 юни 2022 г., след искане на Европейската комисия за предоставяне на подкрепа за емисионните програми на ЕС, Управителният съвет реши Евросистемата, представлявана от ЕЦБ, да участва в управлението на емисионна услуга на ЕС. Той също така възложи на ЕЦБ да подпише от името на Евросистемата съответния Меморандум за разбирателство, който ще регламентира тази услуга. Меморандумът за разбирателство ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ след съгласуването му с останалите страни по него.

Проект за цифрово евро – доклад за напредъка

На 30 юни 2022 г. Управителният съвет прие за сведение, че проучвателният етап на проекта за цифрово евро протича по график, и одобри основните му цели, както и съответните аспекти на разработката и осъществяването. Бележка, съдържаща допълнителна информация, е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Доклад за състоянието на плана за действие във връзка с инцидентите в TARGET услугите през 2020 г.

На 30 юни 2022 г. Управителният съвет прие за сведение първия доклад за напредъка в изпълнението на плана за действие във връзка с констатациите и препоръките след инцидентите в TARGET услугите през 2020 г. Заключенията от доклада скоро ще бъдат съобщени на основните заинтересовани лица на пазара.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно проверката на чуждестранните инвестиции в Словакия

На 29 юни 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/22 по искане на министъра на икономиката на Република Словакия.

Становище на ЕЦБ относно мобилизирането на вземания по кредити като обезпечение при операции на централната банка в Литва

На 1 юли 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/23 по искане на министерството на финансите на Литва.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Хърватия и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Хърватия

На 4 юли 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/24 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Административно управление

Назначение на председатели на комитети на Евросистемата/ЕСЦБ

На 6 юли 2022 г. Управителният съвет назначи: Дорис Шнеебергер (ръководител на дирекция „Банкноти“ в ЕЦБ) за председател на Комитета по банкнотите (BANCO); Ева Мурсиано (ръководител на генерална дирекция „Човешки ресурси“ в ЕЦБ) за председател на Конференцията за човешките ресурси (HRC); и Оскар Арсе (ръководител на генерална дирекция „Икономика“ в ЕЦБ) за председател на Комитета по парична политика (MPC). Назначенията са с незабавно действие и срок до 31 декември 2022 г., когато всички председатели на комитети на Евросистемата/ЕЦБ ще бъдат (пре)назначени за следващия тригодишен период от януари 2023 г. до декември 2025 г.

Създаване на Форум на Евросистемата за изменението на климата

На 6 юли 2022 г. Управителният съвет одобри създаването на Форум на Евросистемата за изменението на климата и неговия мандат. Форумът ще служи като средство за насърчаване на обмена на информация и знания, оптимално използване на наличните знания в рамките на Евросистемата и в крайна сметка за съвместното изпълнение на програмата във връзка с климата.

Участие на Hrvatska narodna banka във вземането на решения на Управителния съвет до 1 януари 2023 г.

След официалното одобрение на Съвета на Европейския съюз за присъединяването на Хърватия към еврозоната Управителният съвет реши да покани управителя на Hrvatska narodna banka да участва в заседанията му като наблюдател до въвеждането на еврото в държавата на 1 януари 2023 г. От септември 2022 г. експерти на Hrvatska narodna banka ще бъдат поканени също така да участват като наблюдатели в заседанията на комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ и техните подструктури, когато те заседават в състав Евросистема.

Назначение на членове на комитетите на ЕЦБ по етика и по одит

На 12 юли 2022 г. Управителният съвет реши: i) да преназначи Вирджиния Р. Кантър за член на Комитета по етика за втори тригодишен мандат, ii) да назначи Первенш Берес за член на Комитета по етика и Комитета за одит за първоначално тригодишен мандат, като тя заменя на поста Патрик Хонахън, чийто мандат изтича в края на 2022 г., и iii) да назначи Ардо Хансон за член на Комитета за одит за първоначално тригодишен мандат, като той заменя на поста Йосеф Боничи, чийто мандат приключва към края на 2022 г.

Международно и европейско сътрудничество

Програма на ЕСЦБ за сътрудничество за укрепване на капацитета на централните банки в Западните Балкани

На 14 юли 2022 г. Управителният съвет, ползвайки се от наблюдения на Генералния съвет, одобри програмата и договорната документация за втория етап на сътрудничеството между Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и Западните Балкани. В тази тригодишна програма с координатор Deutsche Bundesbank участват 20 национални централни банки от ЕСЦБ, ЕЦБ и Европейската комисия като донори и осем институции бенефициенти (Bank of Albania, Central Bank of Bosnia and Herzegovina, Banking Agency of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Banking Agency of Republika Srpska, National Bank of the Republic of North Macedonia, Central Bank of Montenegro, National Bank of Serbia и Central Bank of the Republic of Kosovo). Европейската комисия ще осигури финансиране по инструмента за предприсъединителна помощ. С напредъка на програмата повече подробности ще бъдат представени своевременно на уебсайтовете на ЕЦБ и Европейската комисия.

Статистика

Актуализация на Процедурния наръчник на Проучването за финансовото състояние и потреблението на домакинствата

На 14 юли 2022 г. Управителният съвет, ползвайки се от наблюдения на Генералния съвет, одобри изменения в Процедурния наръчник на Проучването за финансовото състояние и потреблението на домакинствата (HFCS). В наръчника се описва как се провежда проучването и по-специално каква информация се изисква да предоставят всички участващи национални централни банки. Промените са свързани с променливите, които се събират в рамките на проучването, за да се осигури неговата ефективност от гледна точка на политиките и от научен аспект. Освен това те внасят пояснения, където е необходимо, и отразяват промени в процесите на провеждането на проучването, предаването на данните и тяхното разпространение.

Банков надзор в ЕЦБ

Резултати от стрес теста през 2022 г., посветен на свързания с климата риск

На 30 юни 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да одобри резултатите от стрес теста за климатичен риск през 2022 г. и тяхното публикуване. Прессъобщение по темата и допълнителни подробности са публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите