Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιούλιος 2022

22 Ιουλίου 2022

Εξωτερική επικοινωνία

Σύναψη συμφωνίας επαναγοράς με τη Χρηματοοικονομική Αρχή της Ανδόρας (Autoritat Financera Andorrana – AFA)

Στις 24 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη συμφωνίας επαναγοράς προληπτικού χαρακτήρα για την παροχή ρευστότητας σε ευρώ στην Χρηματοοικονομική Αρχή της Ανδόρας (Autoritat Financera Andorrana – AFA) έως τις 15 Ιανουαρίου 2023, με ανώτατο ύψος 35 εκατ. ευρώ έναντι επαρκών εξασφαλίσεων σε ευρώ. Η συμφωνία επαναγοράς ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ρευστότητας σε ευρώ των εγχώριων τραπεζών σε περίπτωση δυσλειτουργίας της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Νέες ώρες δημοσίευσης των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής και της συνέντευξης Τύπου της ΕΚΤ

Στις 27 Ιουνίου 2022 η ΕΚΤ ανακοίνωσε αλλαγές στην ώρα δημοσίευσης των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της και στην ώρα έναρξης της συνέντευξης Τύπου, στην οποία επεξηγούνται οι εν λόγω αποφάσεις. Από την 21η Ιουλίου 2022 οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής θα δημοσιεύονται πλέον στις 14:15 ώρα κεντρικής Ευρώπης (αντί στις 13:45 ώρα κεντρικής Ευρώπης) και η συνέντευξη Τύπου θα ξεκινά στις 14:45 ώρα κεντρικής Ευρώπης (αντί στις 14:30 ώρα κεντρικής Ευρώπης). Η ώρα δημοσίευσης των σχετικών εγγράφων, όπως η δήλωση νομισματικής πολιτικής, έχει επίσης μετατεθεί αναλόγως (στις 15:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης). Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Παροχή υπηρεσιών εντολοδόχου πληρωμών για την έκδοση χρεογράφων της ΕΕ

Στις 2 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση ότι η ΕΚΤ αποδέχεται το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών εντολοδόχου πληρωμών, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις τρέχουσες υπηρεσίες δημοσιονομικού αντιπροσώπου της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ θα προχωρήσει με τις σχετικές προετοιμασίες, προκειμένου να αναλάβει επιχειρησιακά καθήκοντα από το β΄ εξάμηνο του 2023. Οι υπηρεσίες εντολοδόχου πληρωμών θα παρέχονται βάσει επιστροφής κόστους και σχετίζονται με τα προγράμματα έκδοσης χρεογράφων της ΕΕ (κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τα χρεόγραφα του Next Generation EU).

Ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ

Στις 22 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να λάβει περαιτέρω μέτρα για να συμπεριληφθούν οι παράμετροι που αφορούν την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Αυτά περιλαμβάνουν (i) την προσαρμογή των διακρατήσεων εταιρικών ομολόγων στα χαρτοφυλάκια που τηρεί το Ευρωσύστημα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, (ii) τη θέσπιση ορίων για εταιρικά στοιχεία ενεργητικού υψηλής έντασης άνθρακα στο πλαίσιο που διέπει τις εξασφαλίσεις, (iii) τη θέσπιση απαιτήσεων δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικών με το κλίμα και (iv) τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων. Το σχετικό δελτίο Τύπου που αναγράφει περισσότερες λεπτομέρειες και το πρόγραμμα δράσεων της ΕΚΤ για το κλίμα - 2022 είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης στο πλαίσιο της μεθοδολογίας αξιολόγησης των παγκόσμιων συστημικά σημαντικών τραπεζών

Στις 24 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μια δήλωση σχετικά με την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης στο πλαίσιο της μεθοδολογίας αξιολόγησης των παγκόσμιων συστημικά σημαντικών τραπεζών. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απάντηση της ΕΚΤ στη διαβούλευση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών που αφορά τις σχετικές με την αειφορία γνωστοποιήσεις για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (STS)

Στις 29 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της απάντησης της ΕΚΤ στη διαβούλευση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών που αφορά τις σχετικές με την αειφορία γνωστοποιήσεις για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες (STS) τιτλοποιήσεις. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συνεισφορά της ΕΚΤ στη στοχευμένη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την αξιολόγηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων για τράπεζες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες

Στις 6 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της συνεισφοράς της ΕΚΤ στη στοχευμένη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την αξιολόγηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων για τράπεζες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Στήριξη του Ευρωσυστήματος στην πανευρωπαϊκή έκδοση τίτλων

Στις 2 Ιουνίου 2022, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή στήριξης στα προγράμματα έκδοσης τίτλων της ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το Ευρωσύστημα –με εκπρόσωπο την ΕΚΤ– θα πρέπει να συμμετέχει στη διακυβέρνηση μιας υπηρεσίας έκδοσης τίτλων της ΕΕ. Εξουσιοδότησε επίσης την ΕΚΤ να υπογράψει, εκ μέρους του Ευρωσυστήματος, το σχετικό Μνημόνιο Συνεννόησης, το οποίο θα διέπει την εν λόγω υπηρεσία. Το Μνημόνιο Συνεννόησης θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ όταν συμφωνηθεί με τα υπόλοιπα υπογράφοντα μέρη.

Έργο για το ψηφιακό ευρώ - έκθεση προόδου

Στις 30 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε γνώση ότι η φάση έρευνας του έργου για το ψηφιακό ευρώ προχωρά ομαλά και ενέκρινε τους βασικούς στόχους του έργου για το ψηφιακό ευρώ, καθώς και τις σχετικές παραμέτρους για τη σχεδίαση και τη παράδοσή του. Σχετικό σημείωμα με περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των συμβάντων που παρουσιάστηκαν στις Υπηρεσίες TARGET το 2020.

Στις 30 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της πρώτης έκθεσης προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ευρημάτων και των συστάσεων σε συνέχεια των συμβάντων που παρουσιάστηκαν στις υπηρεσίες του συστήματος TARGET το 2020. Τα συμπεράσματα της έκθεσης προόδου θα ανακοινωθούν σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς σύντομα.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων στη Σλοβακία

Στις 29 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/22, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη χρήση δανειακών απαιτήσεων ως ασφάλειας σε πράξεις κεντρικής τραπεζικής στη Λιθουανία

Την 1η Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/23, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Λιθουανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στην Κροατία και με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 αναφορικά με την τιμή μετατροπής του όσον αφορά την Κροατία

Στις 4 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/24 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταιρική διακυβέρνηση

Διορισμός προέδρων στις Επιτροπές του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ

Στις 6 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τη Doris Schneeberger (επικεφαλής της Διεύθυνσης Τραπεζογραμματίων της ΕΚΤ) στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Τραπεζογραμματίων (BANCO), την Eva Murciano (επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΚΤ) στη θέση του προέδρου της Διάσκεψης για το Ανθρώπινο Δυναμικό (HRC) και τον Oscar Arce (επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ΕΚΤ) στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC). Οι διορισμοί έχουν άμεση ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, όταν όλοι οι πρόεδροι των επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ θα (επανα)διοριστούν για τριετή θητεία από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύσταση Φόρουμ του Ευρωσυστήματος για την Κλιματική Αλλαγή

Στις 6 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση και τα καθήκοντα ενός Φόρουμ του Ευρωσυστήματος για την Κλιματική Αλλαγή. Το Φόρουμ θα χρησιμεύσει ως μέσο προώθησης της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων, αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση εντός του Ευρωσυστήματος και εν τέλει προς όφελος της από κοινού προώθησης του προγράμματος δράσεών του για το κλίμα.

Συμμετοχή της Hrvatska narodna banka στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την 1η Ιανουαρίου 2023

Σε συνέχεια της επίσημης έγκρισης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να καλέσει τον Διοικητή της Hrvatska narodna banka να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως παρατηρητής, πριν από την υιοθέτηση του ευρώ από την Κροατία την 1η Ιανουαρίου 2023. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 εμπειρογνώμονες της Hrvatska narodna banka θα λάβουν επίσης πρόσκληση για να συμμετέχουν -ως παρατηρητές- στις συνεδριάσεις των επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ και των επιμέρους συνθέσεων των επιτροπών αυτών όταν συνέρχονται σε επίπεδο Ευρωσυστήματος.

Διορισμός των μελών των Επιτροπών Δεοντολογίας και Επιθεώρησης της ΕΚΤ

Στις 12 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε (i) να επαναδιορίσει τη Virginia R. Canter ως μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας για δεύτερη τριετή θητεία, (ii) να διορίσει την Pervenche Berès ως μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας και της επιτροπής Επιθεώρησης για αρχική τριετή θητεία και ως διάδοχο του Patrick Honohan, του οποίου η θητεία και στις δύο επιτροπές λήγει στο τέλος του 2022 και (iii) να διορίσει τον Ardo Hansson ως μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης για αρχική τριετή θητεία και ως διάδοχο του Josef Bonnici του οποίου η θητεία λήγει στα τέλη του 2022.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Πρόγραμμα συνεργασίας του ΕΣΚΤ για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών τραπεζών στα δυτικά Βαλκάνια

Στις 14 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Γενικού Συμβουλίου, ενέκρινε το πρόγραμμα και τη συμβατική τεκμηρίωση της δεύτερης φάσης της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και των δυτικών Βαλκανίων. Αυτό το τριετές πρόγραμμα, το οποίο θα συντονίζει η Deutsche Bundesbank, αφορά 20 εθνικές κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως φορείς-δωρητές και οκτώ φορείς-αποδέκτες (Τράπεζα της Αλβανίας, Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Τραπεζικός Φορέας της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Τραπεζικός Φορέας της Republika Srpska, Εθνική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας, Κεντρική Τράπεζα του Μαυροβουνίου, Εθνική Τράπεζα της Σερβίας και Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέχει χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας. Σε βάθος χρόνου και όσο το πρόγραμμα προχωρά θα παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες στους δικτυακούς τόπους της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στατιστική

Επικαιροποίηση του εγχειριδίου διαδικασιών για την έρευνα σχετικά με την οικονομική κατάσταση και την κατανάλωση των νοικοκυριών

Στις 14 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Γενικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις τροποποιήσεις στο εγχειρίδιο διαδικασιών για την έρευνα σχετικά με την οικονομική κατάσταση και την κατανάλωση των νοικοκυριών. Το εγχειρίδιο διαδικασιών καθορίζει τον τρόπο διενέργειας της εν λόγω έρευνας και ιδιαίτερα τις πληροφορίες που καλούνται να παρέχουν όλες οι συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες. Οι αλλαγές σχετίζονται με τις μεταβλητές που πρέπει να συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας με σκοπό να διασφαλίζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από πλευράς πολιτικής και ερευνητικού έργου. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις, όπου χρειάζεται, και αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις διαδικασίες της έρευνας, της διαβίβασης και της διάδοσης δεδομένων.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022

Στις 30 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκρίνει τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022 και ενέκρινε τη δημοσίευσή τους. Το σχετικό δελτίο Τύπου και περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου