Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Júl 2022

22. júla 2022

Externá komunikácia

Zriadenie repo linky s andorrským finančným úradom (Autoritat Financera Andorrana – AFA)

Dňa 24. júna 2022 Rada guvernérov schválila zriadenie preventívnej repo linky na poskytovanie eurovej likvidity AFA s platnosťou do 15. januára 2023 v maximálnom objeme 35 mil. € a výmenou za primeraný kolaterál denominovaný v eurách. Repo linka sa môže čerpať na uspokojenie mimoriadnych potrieb eurovej likvidity domácich bánk v prípade nefunkčnosti finančného trhu.

Zmena času zverejňovania menovopolitických rozhodnutí a konania tlačovej konferencie ECB

Dňa 27. júna 2022 ECB oznámila zmeny času zverejňovania svojich menovopolitických rozhodnutí a konania tlačových konferencií, na ktorých tieto rozhodnutia zdôvodňuje. Od 21. júla 2022 sa rozhodnutia o menovej politike zverejňujú o 14.15 h SEČ (namiesto 13.45 h SEČ) a tlačová konferencia sa začína o 14.45 h SEČ (namiesto 14.30 h SEČ). Posunul sa aj čas zverejňovania súvisiacich dokumentov, napríklad vyhlásenia o menovej politike (na 15.00 h SEČ). Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Poskytovanie služieb platobného zástupcu v rámci emisie dlhopisov EÚ

Dňa 2. júna 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie, že ECB vyhovie žiadosti Európskej komisie, aby poskytovala služby platobného zástupcu, čím dôjde k rozšíreniu služieb, ktoré ECB v súčasnosti poskytuje ako fiškálny zástupca. ECB bude pokračovať v súvisiacich prípravách, aby mohla tieto služby začať poskytovať v druhej polovici roku 2023. ECB bude služby platobného zástupcu, ktoré súvisia s programami emisie dlhopisov EÚ (najmä programom Next Generation EU), poskytovať za úhradu nákladov.

Začlenenie aspektov klimatických zmien do rámca ECB na vykonávanie menovej politiky

Dňa 22. júna 2022 Rada guvernérov rozhodla, že podnikne ďalšie kroky na začlenenie aspektov klimatických zmien do rámca menovej politiky Eurosystému. Ich súčasťou je i) zmena skladby podnikových dlhopisov v menovopolitických portfóliách Eurosystému, ii) zavedenie obmedzení pre podnikové aktíva s vysokými uhlíkovými emisiami v jeho kolaterálovom rámci, iii) zavedenie požiadaviek na zverejňovanie klimatických informácií a iv) zvýšenie účinnosti jeho postupov riadenia rizík. Súvisiaca tlačová správa s ďalšími podrobnosťami a klimatickou agendou ECB z roku 2022 sa nachádzajú na internetovej stránke ECB.

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Vyhlásenie Rady guvernérov o posudzovaní európskej bankovej únie v metodike hodnotenia globálnych systémovo dôležitých bánk

Dňa 24. júna 2022 Rady guvernérov schválila vyhlásenie o posudzovaní európskej bankovej únie v metodike hodnotenia globálnych systémovo dôležitých bánk. Dokument je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Odpoveď ECB na konzultáciu európskych orgánov dohľadu o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v prípade jednoduchých, transparentných a štandardizovaných (STS) sekuritizácií

Dňa 29. júna 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie odpoveď ECB na konzultáciu európskych orgánov dohľadu o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v prípade STS sekuritizácií. Dokument je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Príspevok ECB k cielenej konzultácii Európskej komisie o hodnotení pravidiel štátnej pomoci pre banky v ťažkostiach

Dňa 6. júla 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie príspevok ECB k cielenej konzultácii Európskej komisie o hodnotení pravidiel štátnej pomoci pre banky v ťažkostiach. Dokument je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Infraštruktúra trhu a platobný styk

Podpora Eurosystému týkajúca sa celoeurópskej emisie dlhopisov

Dňa 2. júna 2022 Rada guvernérov v nadväznosti na žiadosť Európskej komisie o poskytnutie podpory pre emisné programy EÚ rozhodla o účasti Eurosystému – v zastúpení ECB – v riadení únijnej emisnej služby. Zároveň poverila ECB podpísať v mene Eurosystému príslušné memorandum o porozumení k tejto službe. Memorandum bude po dohode s ďalšími signatármi zverejnené na internetovej stránke ECB.

Projekt digitálneho eura – správa o stave realizácie

Dňa 30. júna 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie, že výskumná fáza projektu digitálneho eura pokračuje podľa plánu, a schválila hlavné ciele projektu digitálneho eura, ako aj súvisiace aspekty návrhu a realizácie. Poznámka spolu s ďalšími informáciami je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa o stave akčného plánu na riešenie incidentov služieb TARGET zaznamenaných v roku 2020

Dňa 30. júna 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie prvú správu o stave realizácie akčného plánu na riešenie zistení a odporúčaní v nadväznosti na incidenty služieb systému TARGET v roku 2020. Závery správy budú čoskoro oznámené hlavným zainteresovaným stranám na trhu.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k preverovaniu zahraničných investícií na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/22 dňa 29. júna 2022 na žiadosť ministra hospodárstva Slovenskej republiky.

Stanovisko ECB k mobilizácii úverových pohľadávok ako zábezpeky v operáciách centrálnych bánk v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/23 dňa 1. júla 2022 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Chorvátsku a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Chorvátsko

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/24 dňa 4. júla 2022 na žiadosť Rady Európskej únie.

Riadenie

Vymenovanie predsedov výborov Eurosystému/ESCB

Dňa 6. júla 2022 Rada guvernérov vymenovala Doris Schneebergerovú (riaditeľku odboru bankoviek ECB) za predsedníčku Výboru pre bankovky (BANCO), Evu Murcianovú (generálnu riaditeľku odboru ľudských zdrojov ECB) za predsedníčku Konferencie o ľudských zdrojoch (HRC) a Oscara Arcea (generálneho riaditeľa ekonomického odboru ECB) za predsedu Výboru pre menovú politiku (MPC). Tieto vymenovania sú s okamžitou platnosťou do 31. decembra 2022, keď budú (opätovne) vymenovaní všetci predsedovia výborov Eurosystému/ESCB na nasledujúce trojročné obdobie od januára 2023 do decembra 2025.

Zriadenie fóra Eurosystému pre klimatické zmeny

Dňa 6. júla 2022 Rada guvernérov schválila zriadenie fóra Eurosystému pre klimatické zmeny a jeho mandát. Fórum bude slúžiť ako nástroj na podporu výmeny informácií a poznatkov, pričom bude využívať existujúce poznatky v rámci Eurosystému a v konečnom dôsledku v prospech spoločného napredovania jeho klimatickej agendy.

Účasť Hrvatska narodna banka na rozhodovacom procese Rady guvernérov pred 1. januárom 2023

Po formálnom schválení pristúpenia Chorvátska k eurozóne Radou Európskej únie sa Rada guvernérov rozhodla prizvať guvernéra Hrvatska narodna banka k účasti na zasadaniach Rady guvernérov v pozícii pozorovateľa pred prijatím eura v krajine 1. januára 2023. Od septembra 2022 budú odborníci Hrvatska narodna banka tiež prizvaní k účasti v pozícii pozorovateľov na zasadaniach výborov Eurosystému/ESCB a ich podštruktúr vždy, keď sa zídu v zložení Eurosystému.

Vymenovanie členov Etického výboru a Výboru pre audit ECB

Dňa 12. júla 2022 sa Rada guvernérov rozhodla i) opätovne vymenovať Virginiu R. Canterovú za členku Etického výboru na druhé trojročné funkčné obdobie, ii) vymenovať Pervenche Berèsovú za členku Etického výboru i Výboru pre audit na počiatočné trojročné funkčné obdobie ako nástupkyňu Patricka Honohana, ktorého funkčné obdobie uplynie koncom roka 2022, a iii) vymenovať Arda Hanssona za člena Výboru pre audit na počiatočné trojročné funkčné obdobie ako nástupcu Josefa Bonniciho, ktorého funkčné obdobie sa skončí koncom roka 2022.

Medzinárodná a európska spolupráca

Program spolupráce ESCB na posilnenie kapacít centrálnych bánk na západnom Balkáne

Dňa 14. júla 2022 Rada guvernérov s prihliadnutím na pripomienky Generálnej rady schválila program a zmluvnú dokumentáciu pre druhú fázu spolupráce medzi Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB) a západným Balkánom. Do trojročného programu, ktorý koordinuje Deutsche Bundesbank, je zapojených 20 národných centrálnych bánk ESCB, ECB a Európska komisia na strane darcov a osem inštitúcií na strane príjemcov (Bank of Albania, Central Bank of Bosnia and Herzegovina, Banking Agency of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Banking Agency of Republika Srpska, National Bank of the Republic of North Macedonia, Central Bank of Montenegro, National Bank of Serbia a Central Bank of the Republic of Kosovo). Európska komisia finančné prostriedky poskytne v rámci nástroja predvstupovej pomoci. Podrobnejšie informácie budú v príslušnom čase zverejnené na internetových stránkach ECB a Európskej komisie v priebehu realizácie programu.

Štatistika

Aktualizácia príručky prieskumu finančnej situácie a spotreby domácností

Dňa 14. júla 2022 Rada guvernérov s prihliadnutím na pripomienky Generálnej rady schválila zmeny príručky prieskumu finančnej situácie a spotreby domácností (Household Finance and Consumption Survey – HFCS). Príručka stanovuje postupy uskutočňovania prieskumu, a najmä informácie, ktoré sú povinné poskytovať všetky zúčastnené národné centrálne banky. Zmeny sa týkajú premenných zisťovaných v rámci prieskumu v záujme jeho zefektívnenia z hľadiska politiky a výskumu. Okrem toho zmeny prinášajú objasnenia v relevantných prípadoch a zároveň odrážajú zmeny v postupoch prieskumu, prenosu a šírenia údajov.

Bankový dohľad ECB

Výsledky záťažového testu v roku 2022 zameraného na klimatické riziká

Dňa 30. júna 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť výsledky klimatického záťažového testu uskutočneného v roku 2022 a ich zverejnenie. Súvisiaca tlačová správa a ďalšie podrobnosti sú k dispozícii na internetovej stránke ECB venovanej bankovému dohľadu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá