Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2022. gada jūlijs

2022. gada 22. jūlijā

Ārējā komunikācija

Izveidota repo darījumu līnija ar Andoras Finanšu iestādi (Autoritat Financera Andorrana – AFA)

Padome 2022. gada 24. jūnijā apstiprināja piesardzības repo darījumu līnijas izveidi, lai nodrošinātu euro likviditāti AFA laikposmā līdz 2023. gada 15. janvārim apjomā līdz 35 milj. euro, sniedzot to pret atbilstošu euro denominētu nodrošinājumu. Repo darījumu līniju var izmantot, lai finanšu tirgus darbības traucējumu gadījumā risinātu iekšzemes banku ārkārtas euro likviditātes vajadzības.

Mainīts ECB monetārās politikas lēmumu publicēšanas un preses konferences norises laiks

ECB 2022. gada 27. jūnijā paziņoja, ka maina savu monetārās politikas lēmumu publicēšanas laiku un preses konferences, kurā šie lēmumi tiek skaidroti, norises laiku. Monetārās politikas lēmumi ar 2022. gada 21. jūliju tiek paziņoti plkst. 14.15 pēc Viduseiropas laika (iepriekš – plkst. 13.45 pēc Viduseiropas laika), savukārt preses konferences sākas plkst. 14.45 pēc Viduseiropas laika (iepriekš – plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika). Attiecīgi mainīts arī saistīto dokumentu, piemēram, monetārās politikas paziņojuma, publicēšanas laiks (tiek publicēts plkst. 15.00 pēc Viduseiropas laika). Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Pilnvarotā maksātāja pakalpojumi saistībā ar ES parāda vērtspapīru emisijām

Padome 2022. gada 2. jūnijā pieņēma zināšanai, ka ECB ir gatava apstiprināt Eiropas Komisijas pieprasījumu veikt pilnvarotā maksātāja pakalpojumus, tādējādi paplašinot pašreizējos ECB fiskālā aģenta pakalpojumus. ECB veiks attiecīgo sagatavošanos, lai varētu sākt sniegt šos pakalpojumus ar 2023. gada 2. pusgadu. Pilnvarotā maksātāja pakalpojumi tiks sniegti uz izmaksu atlīdzināšanas pamata un ir saistīti ar ES parāda vērtspapīru emisiju programmām (tai skaitā arī emisijām "Nākamās paaudzes ES" programmas ietvaros).

Klimata pārmaiņu apsvērumu iekļaušana monetārās politikas īstenošanas regulējumā

Padome 2022. gada 22. jūnijā nolēma īstenot turpmākus pasākumus, lai Eurosistēmas monetārās politikas regulējumā iekļautu klimata pārmaiņu apsvērumus. Tie ietver šādus pasākumus – 1) pielāgot uzņēmumu obligāciju turējumus Eurosistēmas monetārās politikas portfeļos, 2) ieviest ierobežojumus attiecībā uz oglekļietilpīgiem uzņēmumu aktīviem savā nodrošinājuma sistēmā, 3) noteikt ar klimata pārmaiņām saistītas informācijas atklāšanas prasības un 4) uzlabot savu risku pārvaldības praksi. Attiecīgais paziņojums presei, kurā sniegta sīkāka informācija, un ECB 2022. gada klimata programma pieejama ECB interneta vietnē.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

Padomes paziņojums par pieeju attiecībā uz Eiropas banku savienību globāli sistēmiski nozīmīgu banku novērtēšanas metodoloģijā

Padome 2022. gada 24. jūnijā apstiprināja paziņojumu par pieeju attiecībā uz Eiropas banku savienību globāli sistēmiski nozīmīgu banku novērtēšanas metodoloģijā. Dokuments pieejams ECB interneta vietnē.

ECB atbilde uz Eiropas uzraudzības iestāžu aicinājumu apspriest ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšanu saistībā ar vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu

Padome 2022. gada 29. jūnijā pieņēma zināšanai ECB atbildi uz Eiropas uzraudzības iestāžu aicinājumu apspriest ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšanu saistībā ar vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu. Dokuments pieejams ECB interneta vietnē.

ECB ieguldījums Eiropas Komisijas mērķorientētajā apspriešanā par to, kā novērtēt valsts atbalstu grūtībās nonākušām bankām

Padome 2022. gada 6. jūlijā pieņēma zināšanai ECB ieguldījumu Eiropas Komisijas mērķorientētajā apspriešanā par to, kā novērtēt valsts atbalstu grūtībās nonākušām bankām. Dokuments pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Eurosistēmas atbalsts visas Eiropas parāda vērtspapīru emisijai

Padome 2022. gada 2. jūnijā pēc Eiropas Komisijas lūguma par palīdzības sniegšanu ES emisijas programmām pieņēma lēmumu, ka Eurosistēmai, ko pārstāv ECB, būtu jāpiedalās ES vērtspapīru emisijas pakalpojuma pārvaldībā. Tā arī atļāva ECB Eurosistēmas vārdā parakstīt attiecīgu saprašanās memorandu, kas regulēs šā pakalpojuma sniegšanu. Saprašanās memorandu publicēs ECB interneta vietnē pēc tam, kad par to būs panākta vienošanās ar pārējām līgumslēdzējām pusēm.

Digitālā euro projekts – progresa ziņojums

Padome 2022. gada 30. jūnijā pieņēma zināšanai, ka digitālā euro projekta izpētes posms noritējis raiti, kā arī apstiprināja digitālā euro projekta galvenos mērķus un ar to saistītos apsvērumus attiecībā uz izstrādes risinājumiem un ieviešanu. Paziņojums, kurā sniegta sīkāka informācija, pieejams ECB interneta vietnē.

Ziņojums par rīcības plānu 2020. gadā notikušo TARGET pakalpojumu incidentu novēršanai

Padome 2022. gada 30. jūnijā pieņēma zināšanai pirmo progresa ziņojumu par rīcības plāna izpildi, lai reaģētu uz konstatējumiem un īstenotu ieteikumus pēc 2020. gadā notikušajiem incidentiem. Progresa ziņojumā ietvertos secinājumus drīz paziņos svarīgākajām tirgū iesaistītajām pusēm.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par ārvalstu ieguldījumu Slovākijā izvērtēšanu

Padome 2022. gada 29. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2022/22 pēc Slovākijas Republikas ekonomikas ministra lūguma.

ECB atzinums par kredītprasību kā nodrošinājuma mobilizāciju centrālās bankas operācijās Lietuvā

Padome 2022. gada 1. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2022/23 pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Horvātijā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 2866/98 groza attiecībā uz euro maiņas kursu Horvātijai

Padome 2022. gada 4. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2022/24 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

Korporatīvā vadība

Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju iecelšana

Padome 2022. gada 6. jūlijā iecēla ECB Banknošu direktorāta direktori Dorisu Šnēbergeri (Doris Schneeberger) par Banknošu komitejas (BANCO) priekšsēdētāju, ECB Cilvēkresursu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektori Evu Mursiano (Eva Murciano) par ECB Cilvēkresursu konferences (HRC) priekšsēdētāju un ECB Ekonomikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Oskaru Arsi (Oscar Arce) par Monetārās politikas komitejas (MPC) priekšsēdētāju. Viņu pilnvaru termiņš sākas nekavējoties un ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim, kad notiks visu Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju (atkārtota) iecelšana amatos uz nākamo trīs gadu laikposmu, kas ilgs no 2023. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim.

Eurosistēmas klimata pārmaiņu foruma izveide

Padome 2022. gada 6. jūlijā apstiprināja Eurosistēmas klimata pārmaiņu foruma izveidi un tā pilnvaras. Forums kalpos kā līdzeklis, lai sekmētu informācijas un zināšanu apmaiņu, izmantojot esošās Eurosistēmā pieejamās zināšanas, un gala rezultātā veicinās Eurosistēmas klimata programmas kopīgu izpildi.

Hrvatska narodna banka dalība Padomes lēmumu pieņemšanas procedūrās līdz 2023. gada 1. janvārim

Līdz ar Eiropas Savienības Padomes oficiālo apstiprinājumu attiecībā uz Horvātijas pievienošanos euro zonai ECB Padome pieņēma lēmumu aicināt Hrvatska narodna banka prezidentu piedalīties Padomes sēdēs novērotāja statusā līdz euro ieviešanai Horvātijā 2023. gada 1. janvārī. Turklāt no 2022. gada septembra Hrvatska narodna banka eksperti tiks aicināti piedalīties kā novērotāji visās Eurosistēmas/ECBS komiteju un to apakšstruktūru sēdēs, kad tās tiks sasauktas Eurosistēmas sastāvā.

ECB Ētikas un Audita komiteju locekļu iecelšana

Padome 2022. gada 12. jūlijā pieņēma lēmumu 1) atkārtoti iecelt Virdžīniju R. Kanteri (Virginia R. Canter) par Ētikas komitejas locekli uz otro trīs gadu termiņu, 2) iecelt Pervanšu Berēzu (Pervenche Berès) par locekli gan Ētikas komitejā, gan arī Audita komitejā uz sākotnējo trīs gadu termiņu, nomainot Patriku Honohanu (Patrick Honohan), kura pilnvaru termiņš beidzas 2022. gada beigās, un 3) iecelt Ardo Hansonu (Ardo Hansson) par Audita komitejas locekli uz sākotnējo trīs gadu termiņu, nomainot Džozefu Bonniči (Josef Bonnici), kura pilnvaru termiņš beidzas 2022. gada otrajā pusē.

Starptautiskā un Eiropas līmeņa sadarbība

ECBS sadarbības programma Rietumbalkānu reģiona valstu centrālo banku kapacitātes stiprināšanai

Padome 2022. gada 14. jūlijā, ņemot vērā Ģenerālpadomes locekļu apsvērumus, apstiprināja programmu un līgumu dokumentus Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Rietumbalkānu reģiona valstu sadarbības otrajam posmam. Šajā trīs gadu programmā, ko koordinē Deutsche Bundesbank, palīdzības sniedzēju pusē iesaistītas 20 ECBS nacionālās centrālās bankas, ECB un Eiropas Komisija, savukārt palīdzības saņēmēju pusē iesaistītas astoņas iestādes – Albānijas Banka, Bosnijas un Hercegovinas Centrālā banka, Bosnijas un Hercegovinas Federācijas Banku aģentūra, Serbu Republikas Banku aģentūra, Ziemeļmaķedonijas Republikas Nacionālā banka, Melnkalnes Centrālā banka, Serbijas Nacionālā banka un Kosovas Centrālā banka. Eiropas Komisija nodrošinās finansējumu Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta ietvaros. Programmas norises gaitā tiks sniegta sīkāka informācija gan ECB, gan Eiropas Komisijas interneta vietnēs.

Statistika

Eurosistēmas Mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojuma procedūru rokasgrāmatas atjauninājums

Padome 2022. gada 14. jūlijā, ņemot vērā Ģenerālpadomes locekļu apsvērumus, apstiprināja grozījumus Mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojuma (MFPA) procedūru rokasgrāmatā. Procedūru rokasgrāmatā noteikts, kā jāveic MFPA un kāda informācija iesaistītajām nacionālajām centrālajām bankām ir jāsniedz. Izmaiņas attiecas uz mainīgajiem lielumiem, ko vāc MFPA ietvaros, lai, skatot no politikas un izpētes viedokļa, nodrošinātu lielāku efektivitāti. Grozījumos arī ietverti attiecīgi precizējumi un atspoguļotas izmaiņas apsekojuma, datu nosūtīšanas un datu izplatīšanas procesos.

ECB banku uzraudzība

2022. gada klimata pārmaiņu risku stresa testa rezultāti

Padome 2022. gada 30. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt 2022. gada klimata pārmaiņu risku stresa testa rezultātus un atļaut publicēt tos. Attiecīgs paziņojums presei un sīkāka informācija pieejama ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem