Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2022 m. liepos mėn.

2022 m. liepos 22 d.

Išorės komunikacija

Atpirkimo sandorių linija su Andoros finansų institucija (Autoritat Financera Andorrana – AFA)

2022 m. birželio 24 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą sukurti prevencinę atpirkimo sandorių liniją likvidumui eurais AFA teikti už tinkamą eurais denominuotą įkaitą iki 2023 m. sausio 15 d., už maksimalią 35 mln. eurų sumą. Atpirkimo sandorių linija galima pasinaudoti, jei, sutrikus finansų rinkos veikimui, šalies bankams kiltų išskirtinis euro likvidumo poreikis.

Naujas ECB pinigų politikos sprendimų skelbimo ir spaudos konferencijos pradžios laikas

2022 m. birželio 27 d. ECB paskelbė, kad keičiasi laikas, kada bus skelbiami jo pinigų politikos sprendimai ir prasidės spaudos konferencija, kurios metu šie sprendimai paaiškinami. Nuo 2022 m. liepos 21 d. pinigų politikos sprendimai vietoj 13.45 val. bus skelbiami 14.15 val. Vidurio Europos laiku, o spaudos konferencija vietoj 14.30 val. prasidės 14.45 val. Vidurio Europos laiku. Atitinkamai vėliau – 15.00 val. Vidurio Europos laiku – bus skelbiami ir susiję dokumentai, tokie kaip pranešimas dėl pinigų politikos. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos operacijos

Mokėjimų tarpininko paslaugų teikimas leidžiant ES skolos vertybinius popierius

2022 m. birželio 2 d. Valdančioji taryba atkreipė dėmesį į tai, kad ECB patenkins Europos Komisijos prašymą teikti mokėjimų tarpininko paslaugas ir taip išplės dabartines ECB teikiamas fiskalinio agento paslaugas. ECB pradės susijusius parengiamuosius darbus, kad būtų pasirengęs teikti minėtas paslaugas nuo 2023 m. antrosios pusės. Mokėjimų tarpininko paslaugos bus teikiamos gaunant atlyginimą už patirtas išlaidas ir yra susijusios su ES skolos vertybinių popierių emisijų programomis (visų pirma, bet ne vien, priemonės „Next Generation EU“ emisijomis).

Su klimato kaita susijusių klausimų įtraukimas į ECB pinigų politikos įgyvendinimo sąrangą

2022 m. birželio 22 d. Valdančioji taryba nusprendė imtis tolesnių veiksmų, siekdama įtraukti su klimato kaita susijusius klausimus į Eurosistemos pinigų politikos sąrangą. Tie veiksmai tai: i) atitinkamai pakoreguoti Eurosistemos pinigų politikos portfeliuose esančias įmonių obligacijų pozicijas, ii) įkaito sistemoje nustatyti apribojimus įmonių, veikiančių intensyvia tarša anglies dioksidu pasižyminčiuose sektoriuose, turtui, iii) įvesti su klimatu susijusius informacijos atskleidimo reikalavimus ir iv) patobulinti savo rizikos valdymo praktiką. Susijęs pranešimas spaudai, kuriame pateikiama išsamesnės informacijos, ir ECB 2022 m. klimato srities veiksmų darbotvarkė paskelbti ECB interneto svetainėje.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

Valdančiosios tarybos pareiškimas dėl Europos bankų sąjungos traktavimo pasaulinių sisteminės svarbos bankų vertinimo metodikoje

2022 m. birželio 24 d. Valdančioji taryba patvirtino pareiškimą dėl Europos bankų sąjungos traktavimo pasaulinių sisteminės svarbos bankų vertinimo metodikoje. Dokumentas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

ECB atsakymas į Europos priežiūros institucijų paskelbtas konsultacijas dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo vykdant paprastą, skaidrų ir standartizuotą (PSS) pakeitimą vertybiniais popieriais

2022 m. birželio 29 d. Valdančioji taryba susipažino su ECB atsakymu į Europos priežiūros institucijų paskelbtas konsultacijas dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo vykdant PSS pakeitimą vertybiniais popieriais. Dokumentas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

ECB indėlis į Europos Komisijos paskelbtas tikslines konsultacijas dėl valstybės pagalbos teikimo sunkumų patiriantiems bankams taisyklių įvertinimo

2022 m. liepos 6 d. Valdančioji taryba susipažino su ECB indėliu į Europos Komisijos paskelbtas tikslines konsultacijas dėl valstybės pagalbos teikimo sunkumų patiriantiems bankams taisyklių įvertinimo. Dokumentas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Eurosistemos parama Europos skolos vertybinių popierių emisijoms

2022 m. birželio 2 d., gavusi Europos Komisijos prašymą remti ES skolos vertybinių popierių emisijų programas, Valdančioji taryba nusprendė, kad Eurosistema, atstovaujama ECB, turėtų dalyvauti ES emisijų paslaugos valdyme. Ji taip pat įgaliojo ECB Eurosistemos vardu pasirašyti susijusį susitarimo memorandumą, kuriuo ši paslauga bus reglamentuojama. Susitarimo memorandumas bus paskelbtas ECB interneto svetainėje po to, kai jis bus sudarytas su kitomis jį pasirašančiomis šalimis.

Skaitmeninio euro projektas – pažangos ataskaita

2022 m. birželio 30 d. Valdančioji taryba atkreipė dėmesį į tai, kad skaitmeninio euro projekto tiriamasis etapas vyksta, kaip suplanuota, ir patvirtino pagrindinius skaitmeninio euro projekto tikslus bei išvadas dėl dizaino ypatybių ir pateikimo. Pranešimas su išsamesne informacija paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Ataskaita dėl veiksmų plano, parengto reaguojant į 2020 m. užfiksuotus su TARGET paslaugomis susijusius incidentus, įgyvendinimo statuso

2022 m. birželio 30 d. Valdančioji taryba susipažino su pirmąja ataskaita, kurioje apžvelgiama, kaip įgyvendinamas planas veiksmų, kurių imtasi vykdant rekomendacijas, pateiktas dėl 2020 m. įvykusių su TARGET paslaugomis susijusių incidentų. Pažangos ataskaitos rezultatai netrukus bus pateikti pagrindiniams suinteresuotiesiems rinkos subjektams.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl užsienio investicijų tikrinimo Slovakijoje

2022 m. birželio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/22 Slovakijos Respublikos ekonomikos reikalų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito reikalavimų, pateiktų kaip įkaitas, naudojimo centrinio banko operacijose Lietuvoje

2022 m. liepos 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/23 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Kroatijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Kroatijai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98

2022 m. liepos 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/24 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB valdymas

Eurosistemos / ECBS komitetų pirmininkų skyrimas

2022 m. liepos 6 d. Valdančioji taryba paskyrė Dorisę Schneeberger (ECB Banknotų direktorato vadovę) Banknotų komiteto (BANCO) pirmininke; Evą Murciano (ECB Žmogiškųjų išteklių generalinio direktorato vadovę) Žmogiškųjų išteklių konferencijos (HRC) pirmininke ir Oscarą Arce (ECB Ekonomikos generalinio direktorato vadovą) Pinigų politikos komiteto (MPC) pirmininku. Sprendimai dėl skyrimo įsigalioja nedelsiant. Kadencijos laikas numatytas iki 2022 m. gruodžio 31 d., kai ir visų kitų Eurosistemos / ECBS komitetų pirmininkai (-ės) bus (dar kartą) skiriami naujai trejų metų kadencijai, t. y. nuo 2023 m. sausio mėn. iki 2025 m. gruodžio mėn.

Eurosistemos kovos su klimato kaita forumo steigimas

2022 m. liepos 6 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą steigti Eurosistemos kovos su klimato kaita forumą ir patvirtino jo įgaliojimus. Forumas bus skatinimo keistis informacija ir žiniomis priemonė, padėsianti Eurosistemoje tolygiai skleisti sukauptas žinias ir kartu siekti įgyvendinti klimato srities veiksmų darbotvarkę.

Hrvatska narodna banka dalyvavimas Valdančiosios tarybos sprendimų priėmimo posėdžiuose prieš 2023 m. sausio 1 d.

Europos Sąjungos Tarybai oficialiai pritarus Kroatijos prisijungimui prie euro zonos, Valdančioji taryba nusprendė pakviesti Hrvatska narodna banka valdytoją dalyvauti Valdančiosios tarybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis dar prieš šaliai įsivedant eurą 2023 m. sausio 1 d. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. ir Hrvatska narodna banka specialistai bus kviečiami dalyvauti (stebėtojų teisėmis) Eurosistemos / ECBS komitetų ir jų struktūrinių Eurosistemos sudėties padalinių posėdžiuose.

ECB Etikos ir Audito komitetų narių paskyrimas

2022 m. liepos 12 d. Valdančioji taryba nusprendė i) antrai trejų metų kadencijai paskirti Virginią R. Canter Etikos komiteto nare, ii) pradinei trejų metų kadencijai paskirti Pervenche Berès ir Etikos komiteto, ir Audito komiteto nare, pakeisiančia Patricką Honohoną, kurio kadencija baigsis 2022 m. pabaigoje, ir iii) pradinei trejų metų kadencijai paskirti Ardo Hanssoną Audito komiteto nariu, pakeisiančiu Josefą Bonnici, kurio kadencija baigsis 2022 m. pabaigoje.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas Europoje

ECBS bendradarbiavimo programa, skirta Vakarų Balkanų šalių centrinių bankų instituciniams gebėjimams stiprinti

2022 m. liepos 14 d. Valdančioji taryba, atsižvelgusi į Bendrosios tarybos narių pastabas, patvirtino bendradarbiavimo tarp Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Vakarų Balkanų šalių antrojo etapo programą ir sutarčių dokumentus. Šioje trejų metų programoje, koordinuojamoje Deutsche Bundesbank, dalyvauja 20 ECBS nacionalinių centrinių bankų, ECB ir Europos Komisija (kaip paramos teikėjai) bei aštuonios institucijos kaip paramos gavėjos (Albanijos bankas, Bosnijos ir Hercegovinos centrinis bankas, Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos bankininkystės agentūra, Serbų Respublikos bankininkystės agentūra, Šiaurės Makedonijos nacionalinis bankas, Juodkalnijos centrinis bankas, Serbijos nacionalinis bankas ir Kosovo Respublikos centrinis bankas). Europos Komisija finansavimą teiks pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę. Vėliau, programai įsibėgėjant, daugiau informacijos bus paskelbta ir ECB, ir Europos Komisijos interneto svetainėse.

Statistika

Namų ūkių apklausos apie finansus ir vartojimą procedūrų vadovo atnaujinimas

2022 m. liepos 14 d. Valdančioji taryba, atsižvelgusi į Bendrosios tarybos narių pastabas, pritarė namų ūkių apklausos apie finansus ir vartojimą procedūrų vadovo daliniams pakeitimams. Procedūrų vadove išdėstyta, kaip ši apklausa turi būti vykdoma, ir nurodyta, kokią informaciją privalo pateikti visi dalyvaujantys nacionaliniai centriniai bankai. Pakeitimai susiję su kintamaisiais, kurie bus renkami vykdant namų ūkių apklausą apie finansus ir vartojimą, siekiant užtikrinti, kad ji būtų naudingesnė politikos ir mokslinių tyrimų požiūriu. Be to, atlikus šiuos dalinius pakeitimus, reikiamose vietose pateikti patikslinimai, taip pat atsižvelgta į apklausos vykdymo, duomenų perdavimo ir sklaidos procesų pokyčius.

ECB bankų priežiūra

2022 m. su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai

Iki 2022 m. birželio 30 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pritarti 2022 m. su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatams ir suteikė leidimą juos paskelbti. Atitinkamas pranešimas spaudai ir papildoma informacija paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai