Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2022. július

2022. július 22.

Külső kommunikáció

Repokeret létrehozása az andorrai pénzügyi hatósággal (AFA)

A Kormányzótanács 2022. június 24-én jóváhagyta elővigyázatossági repokeret létrehozását, amely 2023 január 15-ig nyújt eurolikviditást az AFA részére, legfeljebb 35 millió € összegben, megfelelő, euroalapú fedezet ellenében. A repokeret a pénzügyi piacok működési zavarai esetén a hazai bankok euróban fellépő rendkívüli likviditási szükségleteinek kielégítésére használható fel.

Új időpontok az EKB monetáris politikai döntéseihez és sajtóértekezletéhez

2022. június 27-én az EKB módosításokat jelentett be monetáris politikai döntései publikációs időpontjáról és a döntéseket ismertető sajtóértekezlet időzítéséről. 2022. július 21-étől a monetáris politikai döntéseket 14:15-kor (CET) hozzuk nyilvánosságra (13:45 helyett), a sajtóértekezlet pedig 14:45 órakor kezdődik (14:30 helyett). A kapcsolódó dokumentumok, például a monetáris politikai nyilatkozat közzététele is ennek megfelelően módosult (15:00-ra). A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Piaci műveletek

EU-kötvénykibocsátással kapcsolatos fizető ügynöki szolgáltatások

A Kormányzótanács 2022. június 2-án tudomásul vette, hogy az EKB elfogadja az Európai Bizottság azon kérelmét, hogy fizető ügynöki szolgáltatásokat nyújtson, és ezzel kiterjessze az EKB jelenlegi fiskális megbízotti szolgáltatásait. Az EKB tovább folytatja a vonatkozó előkészületeket, hogy 2023 második felében el tudja látni az említett feladatokat. A fizető ügynöki szolgáltatásokat költség-visszatérítési alapon nyújtják, és az EU adósságpapír-kibocsátási programjaihoz kapcsolódnak (különösen, de nem kizárólag a „Next Generation EU” kibocsátásaihoz).

Az éghajlatváltozással kapcsolatos megfontolások beépítése az EKB monetáris politikájának végrehajtási keretébe

A Kormányzótanács 2022. június 22-én úgy döntött, hogy további lépéseket tesz annak érdekében, hogy klímaváltozási megfontolásokat is figyelembe vegyen az eurorendszer monetáris politikai rendszerében. Ezek közé tartozik (i) a vállalatikötvény-állományok kiigazítása az eurorendszer monetáris politikai portfólióiban, (ii) limitek bevezetése a karbonintenzív vállalati eszközökre a fedezeti keretrendszerében, (iii) az éghajlattal kapcsolatos adatközlési követelmények megállapítása és (iv) kockázatkezelési gyakorlatának továbbfejlesztése. A vonatkozó sajtóközlemény, valamint az EKB 2022. évi klímapolitikai programja megtalálható az EKB honlapján.

Makroprudenciális politika és pénzügyi stabilitás

Kormányzótanácsi nyilatkozat az európai bankuniónak a rendszerszempontból fontos globális bankok értékelési módszertanában való kezeléséről

A Kormányzótanács 2022. június 24-én nyilatkozatot hagyott jóvá, amelynek tárgya az európai bankuniónak a rendszerszempontból fontos globális bankok értékelési módszertanában való kezelése. A dokumentum megtekinthető az EKB honlapján.

Az EKB válasza az európai felügyeletek azon konzultációjára, amelynek tárgya az egyszerű, átlátható és egységesített (STS) értékpapírosításra vonatkozó, fenntarthatósággal kapcsolatos adatközlés

A Kormányzótanács 2022. június 29-én tudomásul vette az EKB válaszát, amelyet az európai felügyeletek STS-értékpapírosításra vonatkozó, fenntarthatósággal kapcsolatos adatközlésről folytatott konzultációjára adott. A dokumentum megtekinthető az EKB honlapján.

Az EKB hozzászólása ahhoz az európai bizottsági célzott konzultációhoz, amelynek tárgya a bajba jutott bankok állami segítségnyújtási szabályainak értékelése

A Kormányzótanács 2022. július 6-án tudomásul vette az EKB hozzászólását ahhoz az európai bizottsági célzott konzultációhoz, amely a bajba jutott bankok állami támogatására vonatkozó szabályok értékeléséről szól. A dokumentum megtekinthető az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az eurorendszernek a páneurópai adósságpapír-kibocsátáshoz nyújtott támogatása

2022. június 2-án az EU kibocsátási programjainak támogatására irányuló európai bizottsági kérésre a Kormányzótanács úgy döntött, hogy az – EKB által képviselt – eurorendszernek részt kell vennie az EU kibocsátási szolgálatának irányításában. Felhatalmazta továbbá az EKB-t, hogy az eurorendszer nevében aláírja a vonatkozó egyetértési megállapodást, amely majd a szolgálat működését vezérli. A megállapodást közzétesszük az EKB honlapján, amint a többi aláíró is elfogadta.

A digitális euro program – eredményjelentés

A Kormányzótanács 2022. június 30-án tudomásul vette, hogy a digitális euro program vizsgálati szakasza a terveknek megfelelően halad, és elfogadta a digitális euro program fő céljait, valamint a kapcsolódó tervezési és megvalósítási szempontokat. A további részleteket tartalmazó feljegyzés az EKB honlapján olvasható.

Jelentés a TARGET-szolgáltatások 2020-as üzemzavaraival foglalkozó cselekvési terv helyzetéről

A Kormányzótanács 2022. június 30-án tudomásul vette az első eredményjelentést, amelynek tárgya a TARGET-szolgáltatások 2020. évi üzemzavarait követő megállapítások és ajánlások kezelésére kidolgozott cselekvési terv végrehajtása. A jelentésben foglalt következtetéseket hamarosan közöljük a legfontosabb piaci szereplőkkel.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a külföldi befektetések átvilágításáról Szlovákiában

A Kormányzótanács 2022. június 29-én elfogadta a CON/2022/22 véleményt, amelyet a Szlovák Köztársaság gazdasági miniszterének felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a hitelköveteléseknek a központi banki műveletekben, fedezetként való mobilizálásáról Litvániában

A Kormányzótanács 2022. július 1-jén elfogadta a CON/2022/23 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a 974/98/EK rendeletnek az euro Horvátországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról, illetve a 2866/98/EK rendeletnek az euro horvátországi átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2022. július 4-én elfogadta a CON/2022/24 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának a felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Az eurorendszer/KBER szakbizottsági elnökeinek kinevezése

A Kormányzótanács 2022. július 6-án kinevezte Doris Schneebergert (az EKB bankjegyekért felelős főigazgatóját) a Bankjegy Bizottság (BANCO) elnökévé, Eva Murcianót (az EKB emberi erőforrásokért felelős főigazgatóját) az Emberi Erőforrások Konferenciájának (HRC) elnökévé és Oscar Arcét (az EKB közgazdasági főigazgatóját) a Monetáris Politikai Bizottság (MPC) elnökévé. A kinevezés azonnali hatállyal életbe lép, és 2022. december 31-ig szól, amikor az összes eurorendszer-/KBER-bizottsági elnököt (újra) kinevezik a következő hároméves, 2023 januárjától 2025 decemberéig tartó időszakra.

Az eurorendszer éghajlatváltozási fórumának létrehozása

A Kormányzótanács 2022. július 6-án jóváhagyta az eurorendszer éghajlatváltozási fórumának létrehozását és megbízatását. A fórum elősegíti az információcserét és a tudásmegosztást, az eurorendszeren belül meglévő ismeretek kiaknázását, és végső soron az éghajlatváltozási program közös megvalósítását.

A Hrvatska narodna banka részvétele a Kormányzótanács döntéshozatalában 2023 január 1. előtt

Horvátország euroövezeti csatlakozásának az Európai Unió Tanácsa általi hivatalos jóváhagyása nyomán a Kormányzótanács úgy határozott, hogy felkéri a Hrvatska narodna banka elnökét, hogy az euro 2023. január 1-jei bevezetése előtt megfigyelői minőségben részt vegyen a Kormányzótanács értekezletein. 2022 szeptemberétől a Hrvatska narodna banka szakértői is meghívást kapnak, hogy – megfigyelőként – legyenek jelen az eurorendszer/KBER bizottságainak és alegységeinek ülésein, amikor azok eurorendszer-összetételben üléseznek.

Az EKB Etikai és Számvizsgáló Bizottságai tagjainak kinevezése

A Kormányzótanács 2022. július 12-én úgy határozott, hogy (i) második hároméves időtartamra ismét kinevezi Virginia R. Cantert az Etikai Bizottság tagjává, (ii) Pervenche Berès-t pedig kinevezi mind az Etikai, mind a Számvizsgáló Bizottság tagjává hároméves kezdő hivatali időre Patrick Honohan helyére, akinek a megbízatása 2022 végén jár le; továbbá (iii) Ardo Hanssont kinevezi a Számvizsgáló Bizottság tagjává hároméves kezdő hivatali időre Joef Bonnici utódaként, akinek a megbízatása 2022 végén zárul le.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

A KBER együttműködési programja a központi banki kapacitások megerősítésére a Nyugat-Balkánon

A Kormányzótanács 2022. július 14-én az Általános Tanács észrevételeinek figyelembevételével jóváhagyta a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és a Nyugat-Balkán közötti együttműködés második szakaszának programját és szerződéses dokumentációját. A hároméves program, amelyet a Deutsche Bundesbank koordinál, 20 KBER-tag nemzeti központi bankot, az EKB-t és az Európai Bizottságot foglalja magában az adományozói oldalon, és nyolc kedvezményezett intézményt (Albán Nemzeti Bank, Bosznia-Hercegovina Központi Bankja, Bosznia-hercegovinai Föderáció Bankhatósága, Boszniai Szerb Köztársaság Bankhatósága, Észak-macedón Köztársaság Nemzeti Bankja, Montenegrói Központi Bank, Szerb Nemzeti Bank és a Koszovói Köztársaság Központi Bankja). A finanszírozást az Európai Bizottság biztosítja az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz keretében. A program előrehaladtával párhuzamosan hamarosan mind az EKB, mind az Európai Bizottság honlapján további részletek jelennek meg.

Statisztika

A háztartási pénzügyi és fogyasztási felmérés eljárási kézikönyvének aktualizált változata

A Kormányzótanács 2022. július 14-én az Általános Tanács észrevételeinek figyelembevételével elfogadta a háztartási pénzügyi és fogyasztási felméréshez (HFCS) kapcsolódó eljárási kézikönyv módosításait. A kézikönyv határozza meg a HFCS lefolytatásának módját, különös tekintettel az összes részt vevő nemzeti központi bank által szolgáltatandó információkra. A módosítások a HFCS részeként összegyűjtendő változókra vonatkoznak, és céljuk a HFCS szakpolitikai és kutatási hatékonyságának javítása. Emellett – ahol szükséges – pontosítással szolgálnak, és tükrözik a felmérés, adattovábbítás és -közzététel folyamatainak változásait.

Az EKB bankfelügyelete

A 2022. évi klímakockázati stresszteszt eredményei

A Kormányzótanács 2022. június 30-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja a 2022-es klímakockázati stresszteszt eredményeit, és engedélyezze közzétételüket. A vonatkozó sajtóközlemény és további információk az EKB bankfelügyeleti honlapján olvashatók.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok