Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2022

22. julij 2022

Obveščanje javnosti

Vzpostavitev repo linije z andorskim finančnim organom (Autoritat Financera Andorrana, AFA)

Svet ECB je 24. junija 2022 odobril vzpostavitev previdnostne repo linije, s katero je mogoče do 15. januarja 2023 organu AFA zagotoviti eursko likvidnost v znesku do največ 35 milijonov EUR v zameno za ustrezno zavarovanje v obliki eurskega finančnega premoženja. Z repo linijo je mogoče zadovoljiti izjemne potrebe domačih bank po eurski likvidnosti v primeru motenj na finančnem trgu.

Nov čas objave sklepov ECB o denarni politiki in začetka tiskovne konference

ECB je 27. junija 2022 napovedala, da bo spremenila čas objave sklepov o denarni politiki in čas začetka tiskovne konference, na kateri pojasnjuje svoje sklepe. Z 21. julijem 2022 se sklepi o denarni politiki objavijo ob 14.15 po srednjeevropskem času (namesto ob 13.45), tiskovna konferenca pa se začne ob 14.45 po srednjeevropskem času (namesto ob 14.30). Premakne se tudi objava s tem povezanih dokumentov (na primer izjave o denarni politiki), in sicer na 15.00 po srednjeevropskem času. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Zagotavljanje storitev plačilnega agenta pri izdajanju dolžniških vrednostnih papirjev EU

Svet ECB se je 2. junija 2022 seznanil s tem, da bo ECB ugodila prošnji Evropske komisije, da opravlja storitve plačilnega agenta in tako razširi obseg sedanjih storitev fiskalnega agenta. ECB bo začela s pripravami, da bo operativna v drugi polovici leta 2023. Storitve plačilnega agenta se bodo opravljale na podlagi povračila stroškov in so povezane s programi izdajanja dolžniških vrednostnih papirjev EU (med drugim predvsem z izdajanjem v okviru instrumenta »EU naslednje generacije«).

Vključevanje problematike podnebnih sprememb v okvir izvajanja denarne politike ECB

Svet ECB je 22. junija 2022 sklenil, da sprejme nadaljnje korake pri vključevanju problematike podnebnih sprememb v Eurosistemov okvir izvajanja denarne politike. Ti koraki so (i) prilagoditev imetij podjetniških obveznic v Eurosistemovih portfeljih za namene denarne politike, (ii) omejitev deleža ogljično intenzivnega podjetniškega finančnega premoženja v sistemu zavarovanja terjatev, (iii) obvezno razkrivanje v zvezi s podnebnimi tveganji in (iv) izboljšanje praks upravljanja tveganj. S tem povezano sporočilo za javnost, v katerem so nadaljnje podrobnosti, ter podnebna agenda ECB 2022 sta objavljena na spletnem mestu ECB.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Izjava Sveta ECB o obravnavi evropske bančne unije v metodologiji ocenjevanja globalnih sistemsko pomembnih bank

Svet ECB je 24. junija 2022 odobril izjavo o obravnavi evropske bančne unije v metodologiji ocenjevanja globalnih sistemsko pomembnih bank. Dokument je na voljo na spletnem mestu ECB.

Odziv ECB na posvetovanje evropskih nadzornih organov o razkrivanju trajnostnih vidikov v kontekstu preprostega, transparentnega in standardiziranega listinjenja

Svet ECB se je 29. junija 2022 seznanil z odzivom ECB na posvetovanje evropskih nadzornih organov o razkrivanju trajnostnih vidikov v kontekstu preprostega, transparentnega in standardiziranega listinjenja. Dokument je na voljo na spletnem mestu ECB.

Prispevek ECB k ciljnemu posvetovanju Evropske komisije o ovrednotenju pravil glede državne pomoči bankam v težavah

Svet ECB se je 6. julija 2022 seznanil s prispevkom ECB k ciljnemu posvetovanju Evropske komisije o ovrednotenju pravil glede državne pomoči bankam v težavah. Dokument je na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Eurosistemova podpora izdajanju vseevropskih dolžniških vrednostnih papirjev

Svet ECB je 2. junija 2022 po prejemu prošnje Evropske komisije za zagotavljanje podpore programom izdajanja dolžniških vrednostnih papirjev EU sklenil, da bi Eurosistem – ki ga zastopa ECB – moral sodelovati pri upravljanju storitev izdajanja dolžniških vrednostnih papirjev EU. Poleg tega je pooblastil ECB, da v imenu Eurosistema podpiše sporazum o sodelovanju, ki bo storitev urejal. Sporazum o sodelovanju bo objavljen na spletnem mestu ECB, potem ko bo dogovorjen z ostalimi podpisniki.

Digitalni euro – poročilo o napredku

Svet ECB se je 30. junija 2022 seznanil z dejstvom, da faza proučevanja v okviru projekta digitalnega eura dobro napreduje, ter odobril glavne cilje projekta digitalnega eura skupaj z vprašanji zasnove in izvedbe. Obvestilo s podrobnejšimi informacijami je na voljo na spletnem mestu ECB.

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v zvezi z incidenti pri storitvah sistema TARGET leta 2020

Svet ECB se je 30. junija 2022 seznanil s prvim poročilom o napredku pri izvajanju akcijskega načrta, s katerim se obravnavajo ugotovitve in priporočila po incidentih pri storitvah v sistemu TARGET, ki so se zgodili leta 2020. Z zaključki poročila o napredku bodo kmalu seznanjeni glavni tržni deležniki.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pregledu tujih naložb na Slovaškem

Svet ECB je 29. junija 2022 Mnenje CON/2022/22 sprejel na zahtevo slovaškega ministra za gospodarstvo.

Mnenje ECB o mobilizaciji bančnih posojil kot zavarovanja pri centralnobančnih operacijah v Litvi

Svet ECB je 1. julija 2022 Mnenje CON/2022/23 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 zaradi uvedbe eura na Hrvaškem in o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Hrvaško

Svet ECB je 4. julija 2022 Mnenje CON/2022/24 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Upravljanje in vodenje

Imenovanje predsednikov oz. predsednic odborov Eurosistema/ESCB

Svet ECB je 6. julija 2022 imenoval Doris Schneeberger (direktorico direktorata ECB Bankovci) za predsednico Odbora za bankovce (BANCO), Evo Murciano (generalno direktorico generalnega direktorata Kadrovska služba) za predsednico Kadrovske konference (HRC) ter Oscarja Arceja (generalnega direktorja generalnega direktorata Ekonomske analize) za predsednika Odbora za denarno politiko (MPC). Imenovanja so začela veljati takoj in bodo potekla 31. decembra 2022, ko bodo (ponovno) imenovani vsi predsedniki oz. predsednice odborov Eurosistema/ESCB za naslednje triletno obdobje, tj. od januarja 2023 do decembra 2025.

Vzpostavitev Eurosistemovega foruma o podnebnih spremembah

Svet ECB je 6. julija 2022 odobril vzpostavitev Eurosistemovega foruma o podnebnih spremembah ter njegove naloge in pristojnosti. Prek foruma se bo spodbujala izmenjava informacij in znanja, izkoriščalo obstoječe znanje znotraj Eurosistema ter v končni fazi omogočalo skupno uresničevanje podnebne agende.

Sodelovanje hrvaške centralne banke pri sprejemanju odločitev Sveta ECB pred 1. januarjem 2023

Po uradni odobritvi Sveta Evropske unije, da se Hrvaška pridruži euroobmočju, je Svet ECB sklenil, da povabi guvernerja centralne banke Hrvatska narodna banka, da se kot opazovalec udeležuje sej Sveta ECB, preden bo Hrvaška 1. januarja 2023 uvedla euro. Od septembra 2022 dalje bodo povabljeni tudi strokovnjaki Hrvatske narodne banke, da se kot opazovalci udeležujejo sestankov odborov Eurosistema/ESCB in njihovih podstruktur, kadar ti zasedajo v sestavi Eurosistema.

Imenovanje članov v Odboru ECB za poklicno etiko in v Revizijskem odboru ECB

Svet ECB je 12. julija 2022 sklenil, da (i) imenuje Virginio R. Canter za članico Odbora za poklicno etiko za drugi triletni mandat, (ii) imenuje Pervenche Berès za članico Odbora za poklicno etiko in Revizijskega odbora za prvi triletni mandat, s čimer bo nasledila Patricka Honohana, čigar mandat v obeh odborih se izteče ob koncu leta 2022, ter (i) imenuje Arda Hanssona za člana Revizijskega odbora za prvi triletni mandat, s čimer bo nasledil Josefa Bonnicija, čigar mandat se izteče proti koncu leta 2022.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Program ESCB o sodelovanju s centralnimi bankami na Zahodnem Balkanu za okrepitev njihovih zmogljivosti

Svet ECB je 14. julija 2022 ob upoštevanju opažanj Razširjenega sveta ECB odobril program in pogodbeno dokumentacijo v zvezi z drugo fazo sodelovanja med Evropskim sistemom centralnih bank (ESCB) in Zahodnim Balkanom. Triletni program, ki ga usklajuje Deutsche Bundesbank, vključuje 20 nacionalnih centralnih bank ESCB, ECB in Evropsko komisijo na donatorski strani ter osem upravičenih institucij na drugi strani (centralno banko Albanije, centralno banko Bosne in Hercegovine, agencijo za bančništvo Federacije Bosne in Hercegovine, agencijo za bančništvo Republike Srbske, centralno banko Republike Severna Makedonija, centralno banko Črne gore, centralno banko Srbije in centralno banko Republike Kosovo). Evropska komisija bo financiranje zagotovila v okviru instrumenta predpristopne pomoči. Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletnih mestih ECB in Evropske komisije, potem ko se bo program začel izvajati.

Statistika

Spremembe postopkovnega priročnika v zvezi z raziskavo o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev

Svet ECB je 14. julija 2022 ob upoštevanju opažanj Razširjenega sveta ECB odobril spremembe postopkovnega priročnika v zvezi z raziskavo o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev. Priročnik določa, kako je treba raziskavo izvajati, in zlasti katere informacije morajo vse sodelujoče nacionalne centralne banke posredovati. Spremembe se nanašajo na spremenljivke, ki jih je treba v okviru raziskave zbirati, tako da bo ta učinkovitejša z vidika določanja politik in nadaljnjih raziskovanj. Poleg tega spremembe dajejo pojasnila, kjer je to relevantno, in upoštevajo spremenjene procese izvajanja raziskave ter posredovanja in razširjanja podatkov.

Bančni nadzor

Rezultati podnebnega stresnega testa 2022

Svet ECB 30. junija 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri rezultate podnebnega stresnega testa 2022 in dovoli njihovo objavo. S tem povezano sporočilo za javnost in nadaljnje podrobnosti so objavljeni na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije