Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červenec 2022

22. července 2022

Externí komunikace

Zřízení repo linky s Andorrským finančním orgánem (Autoritat Financera Andorrana – AFA)

Rada guvernérů schválila 24. června 2022 zřízení preventivní repo linky za účelem poskytování likvidity v eurech orgánu AFA do 15. ledna 2023 v maximální výši 35 mil. EUR výměnou za adekvátní zajištění v eurech. Repo linku lze využít k uspokojení výjimečné poptávky domácích bank po likviditě v eurech v případě dysfunkcí finančního trhu.

Změna času oznámení měnových rozhodnutí ECB a zahájení tiskových konferencí

ECB oznámila 27. června 2022 změnu času zveřejňování svých měnových rozhodnutí a zahájení tiskových konferencí, na nichž jsou tato rozhodnutí zdůvodněna. Od 21. července 2022 jsou měnová rozhodnutí nyní zveřejňována ve 14:15 SEČ (místo v 13:45 SEČ) a tisková konference začíná ve 14:45 SEČ (místo ve 14:30 SEČ). Odpovídajícím způsobem se změnilo i zveřejňování souvisejících dokumentů, např. měnového prohlášení (nyní v 15:00 SEČ). Na internetových stránkách ECB je k dispozici související tisková zpráva.

Tržní operace

Poskytování služeb platebního zástupce pro emisi dluhopisů EU

Rada guvernérů vzala 2. června 2022 na vědomí, že ECB akceptuje žádost Evropské komise o poskytování služeb platebního zástupce, čímž dojde k rozšíření stávajících služeb ECB v roli fiskálního agenta. ECB provede související přípravy, aby mohla poskytování služeb zahájit v druhé polovině roku 2023. Služby platebního zástupce, jejichž náklady na poskytování budou hrazeny, se týkají programů EU pro emise dluhopisů (mj. zejména emisí v rámci nástroje Next Generation EU).

Včlenění aspektů změny klimatu do prováděcího rámce měnové politiky ECB

Rada guvernérů rozhodla 22. června 2022 přijmout další kroky ke včlenění aspektů změny klimatu do rámce měnové politiky Eurosystému. Patří sem i) úprava objemu podnikových dluhopisů držených v měnověpolitických portfoliích Eurosystému, ii) zavedení limitů pro uhlíkově náročná podniková aktiva v rámci Eurosystému pro zajištění, iii) zavedení požadavků na zveřejňování informací v souvislosti s klimatem a iv) zdokonalení postupů Eurosystému pro řízení rizik. Na internetových stránkách ECB je dostupná související tisková zpráva s dalšími podrobnostmi a klimatický program ECB 2022.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Prohlášení Rady guvernérů o přístupu k evropské bankovní unii v metodice hodnocení globálních systémově významných bank

Rada guvernérů schválila 24. června 2022 prohlášení o přístupu k evropské bankovní unii v metodice hodnocení globálních systémově významných bank. Dokument je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Reakce ECB na konzultaci evropských orgánů dohledu o zveřejňování údajů o udržitelnosti v souvislosti s jednoduchými, transparentními a standardizovanými sekuritizacemi

Rada guvernérů vzala 29. června 2022 na vědomí reakci ECB na konzultaci evropských orgánů dohledu o zveřejňování údajů o udržitelnosti v souvislosti s jednoduchými, transparentními a standardizovanými sekuritizacemi. Dokument je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Příspěvek ECB k cílené konzultaci Evropské komise o hodnocení pravidel státní podpory pro banky v potížích

Rada guvernérů vzala 6. července 2022 na vědomí příspěvek ECB k cílené konzultaci Evropské komise o hodnocení pravidel státní podpory pro banky v potížích. Dokument je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Podpora Eurosystému týkající se celoevropské emise dluhopisů

Rada guvernérů rozhodla 2. června 2022 v návaznosti na žádost Evropské komise o poskytnutí podpory programům EU pro emise dluhopisů, že Eurosystém – zastoupený ECB – by se měl podílet na řízení služeb EU pro emitenty. Rada guvernérů rovněž udělila ECB oprávnění podepsat jménem Eurosystému související memorandum o porozumění, kterým se tyto služby budou řídit. Memorandum o porozumění bude zveřejněno na internetových stránkách ECB, jakmile je odsouhlasí ostatní signatáři.

Projekt digitálního eura – zpráva o pokroku

Rada guvernérů vzala 30. června 2022 na vědomí, že fáze zkoumání projektu digitálního eura postupuje podle plánu, a schválila klíčové cíle projektu digitálního eura společně se souvisejícími úvahami o jeho pojetí a realizaci. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zpráva o stavu akčního plánu zabývajícího se incidenty při poskytování služeb v rámci systému TARGET v roce 2020

Rada guvernérů vzala 30. června 2022 na vědomí první zprávu o pokroku provádění akčního plánu, který se zabývá zjištěními a doporučeními učiněnými po incidentech při poskytování služeb v rámci systému TARGET v roce 2020. Závěry zprávy o pokroku budou brzy sděleny klíčovým účastníkům trhu.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k prověřování zahraničních investic na Slovensku

Rada guvernérů přijala 29. června 2022 stanovisko CON/2022/22 na žádost ministra hospodářství Slovenské republiky.

Stanovisko ECB k mobilizaci úvěrových pohledávek jako zajištění při operacích centrální banky v Litvě

Rada guvernérů přijala 1. července 2022 stanovisko CON/2022/23 na žádost litevského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Chorvatsku, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Chorvatsko

Rada guvernérů přijala 4. července 2022 stanovisko CON/2022/24 na žádost Rady Evropské unie.

Správa a řízení

Jmenování předsedů výborů Eurosystému/ESCB

Rada guvernérů jmenovala 6. července 2022 Doris Schneebergerovou (ředitelka ECB pro bankovky) předsedkyní Výboru pro bankovky (BANCO), Evu Murcianovou (generální ředitelka ECB pro lidské zdroje) předsedkyní Výboru pro lidské zdroj (HRC) a Oscara Arceho (generální ředitel ECB pro ekonomii) předsedou Výboru pro měnovou politiku (MPC). Tito předsedové byli jmenováni s okamžitou účinností na období do 31. prosince 2022, kdy budou všichni předsedové výborů Eurosystému/ESCB (opětovně) jmenováni na další tříleté období od ledna 2023 do prosince 2025.

Zřízení Fóra Eurosystému pro změnu klimatu

Rada guvernérů schválila 6. července 2022 zřízení Fóra Eurosystému pro změnu klimatu a jeho mandát. Fórum bude sloužit jako prostředek k podpoře výměny informací a sdílení znalostí, k aktivaci stávajících znalostí v rámci Eurosystému a v neposlední řadě k pokračování ve společném plnění klimatického programu Eurosystému.

Účast Hrvatska narodna banka na rozhodování Rady guvernérů do 1. ledna 2023

Kromě formálního schválení vstupu Chorvatska do eurozóny Radou Evropské unie Rada guvernérů rozhodla přizvat guvernéra Hrvatska narodna banka k účasti na zasedáních Rady guvernérů jakožto pozorovatele, než jeho země 1. ledna 2023 přijme euro. Od září 2022 budou také odborníci z Hrvatska narodna banka zváni jako pozorovatelé k účasti na zasedáních výborů Eurosystému/ESCB a jejich dílčích struktur, budou-li se konat na úrovni zástupců Eurosystému.

Jmenování členů Etického výboru a Výboru pro audit ECB

Rada guvernérů rozhodla 12. července 2022 i) opětovně jmenovat Virginii R. Canterovou členkou Etického výboru na druhé tříleté funkční období, ii) jmenovat Pervenche Berèsovou členkou Etického výboru a Výboru pro audit na první tříleté funkční období, kde nahradí Patricka Honohana, jehož mandáty skončí na konci roku 2022, a iii) jmenovat Arda Hanssona členem Výboru pro audit na první tříleté funkční období, kde nahradí Josefa Bonniciho, jehož mandát skončí koncem roku 2022.

Mezinárodní a evropská spolupráce

Program spolupráce ESCB na posílení kapacit centrálních bank na západním Balkáně

Rada guvernérů, s využitím připomínek Generální rady, schválila 14. července 2022 program a smluvní dokumentaci pro druhou fázi spolupráce mezi Evropským systémem centrálních bank (ESCB) a západním Balkánem. Tohoto tříletého programu, koordinovaného Deutsche Bundesbank, se účastní 20 národních centrálních bank ESCB, ECB a Evropská komise na straně dárců a osm přijímajících institucí (Albánská centrální banka, Centrální banka Bosny a Hercegoviny, Bankovní agentura Federace Bosny a Hercegoviny, Bankovní agentura Republiky srbské, Národní banka Republiky Severní Makedonie, Centrální banka Černé Hory, Srbská národní banka a Centrální banka Kosovské republiky). Financování poskytne Evropská komise v rámci nástroje předvstupní pomoci. Více podrobností bude v průběhu pokračování programu včas poskytnuto na internetových stránkách ECB a Evropské komise.

Statistika

Aktualizace příručky postupů šetření finanční situace a spotřeby domácností

Rada guvernérů, s využitím připomínek Generální rady, schválila 14. července 2022 změny příručky postupů šetření finanční situace a spotřeby domácností. Příručka postupů stanoví, jak se má šetření provádět a zejména jaké údaje musí všechny zúčastněné národní centrální banky poskytnout. Změny se týkají proměnných shromažďovaných v rámci šetření, aby šetření bylo efektivnější jak z měnověpolitického, tak z výzkumného hlediska. Dále změny v příslušných případech poskytují objasnění a odrážejí změny procesů šetření, předávání údajů a šíření.

Bankovní dohled ECB

Výsledky zátěžového testu klimatického rizika 2022

Rada guvernérů nevznesla 30. června 2022 námitky proti návrhu Rady dohledu schválit a zveřejnit výsledky zátěžového testu klimatického rizika za rok 2022. Související tisková zpráva a další podrobnosti jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média