Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2022

22. juuli 2022

Välissuhted

Tagasiostutehingute kokkuleppe sõlmimine Andorra finantsjärelevalveasutusega (Autoritat Financera Andorrana (AFA))

24. juunil 2022 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse sõlmida ennetav tagasiostutehingute kokkulepe, et tagada AFA-le piisava eurodes nomineeritud tagatise vastu likviidsus eurodes kuni 15. jaanuarini 2023 maksimaalselt 35 miljoni euro ulatuses. Tagasiostutehingute liini võib kasutada Andorra pankade erakordsete eurolikviidsuse vajaduste täitmiseks finantsturu häirete korral.

EKP rahapoliitiliste otsuste ja pressikonverentsi uus ajakava

27. juunil 2022 teatas EKP, et muudab oma rahapoliitiliste otsuste avaldamise aega ja nende otsustega seotud kaalutlusi selgitava pressikonverentsi toimumise ajakava. Alates 21. juulist 2022 hakatakse rahapoliitilisi otsuseid avaldama kell 14.15 Kesk-Euroopa aja järgi (senise kl 13.45 asemel). Pressikonverentsid algavad kell 14.45 Kesk-Euroopa aja järgi (varem kl 14.30). Seonduvate dokumentide, näiteks rahapoliitikaotsuste kommentaari avaldamine muutub samuti vastavalt ja need avaldatakse edaspidi kell 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Makseagendi teenuste osutamine ELis võlakirjade emiteerimiseks

2. juunil 2022 võttis EKP nõukogu teadmiseks, et EKP aktsepteerib Euroopa Komisjoni taotlust osutada makseagendi teenuseid, mis laiendab EKP poolt praegu osutatavaid fiskaalagendi teenuseid. EKP jätkab vajalikke ettevalmistusi tegevuse alustamiseks 2023. aasta juulis. Makseagendi teenuste puhul hüvitatakse seonduvad kulud ja teenused on seotud ELi võlaväärtpaberite emiteerimise kavadega (eelkõige, kuid mitte ainult ELi taasterahastu emissioonidega).

Kliimamuutustega seotud kaalutluste kaasamine EKP rahapoliitika raamistikku

22. juunil 2022 otsustas EKP nõukogu astuda täiendavaid samme kliimamuutustega seotud kaalutluste lisamiseks eurosüsteemi rahapoliitika raamistikku. Need hõlmavad järgmisi eesmärke: i) kohandada ettevõtete võlakirjade positsioone eurosüsteemi rahapoliitilistes portfellides; ii) kehtestada EKP tagatisvarade raamistikus piirangud ettevõtete CO2-mahukatele varadele; iii) kehtestada kliimariskidega seotud avalikustamisnõuded, ning iv) täiustada riskiohjetavasid. Seonduv pressiteade koos täiendavate üksikasjade ja EKP 2022. aasta kliimakavaga on kättesaadav EKP veebilehel.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

EKP nõukogu avaldus Euroopa pangandusliidu käsitlemise kohta globaalsete süsteemselt oluliste pankade hindamismetoodikas

24. juunil 2022 kiitis EKP nõukogu heaks avalduse Euroopa pangandusliidu käsitlemise kohta globaalsete süsteemselt oluliste pankade hindamismetoodikas. Dokument on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP vastus Euroopa järelevalveasutuste konsultatsioonile lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise kestlikkust käsitleva teabe avalikustamise kohta

29. juunil 2022 võttis EKP nõukogu teadmiseks EKP vastuse Euroopa järelevalveasutuste konsultatsioonile lihtsa, läbipaistva ja standarditud (STS) väärtpaberistamise kestlikkust käsitleva teabe avalikustamise kohta. Dokument on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP panus Euroopa Komisjoni suunatud konsultatsiooni, mis käsitleb raskustes olevatele pankadele antava riigiabi eeskirjade hindamist

6. juulil 2022 võttis EKP nõukogu teadmiseks EKP panuse Euroopa Komisjoni suunatud konsultatsiooni, mis käsitleb raskustes olevatele pankadele antava riigiabi eeskirjade hindamist. Dokument on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Eurosüsteemi toetus üleeuroopalisele võlaväärtpaberite emiteerimisele

Pärast Euroopa Komisjonilt saadud taotlust avaldada toetust ELi võlaväärtpaberite emiteerimise kavadele otsustas EKP nõukogu 2. juunil 2022, et eurosüsteem (keda esindab EKP) peaks osalema ELi emissioonitalituse juhtimisel. Ühtlasi andis EKP nõukogu EKP-le loa allkirjastada eurosüsteemi nimel asjaomast teenust reguleeriv vastastikuse mõistmise memorandum. Memorandum avaldatakse EKP veebilehel pärast seda, kui selles on teiste pooltega kokku lepitud.

Digitaalse euro projekti eduaruanne

30. juunil 2022 võttis EKP nõukogu teadmiseks, et digitaalse euro projekti uurimisetapp kulgeb kavakohaselt ning kiitis heaks digitaalse euro projekti peamised eesmärgid koos seonduvate kaalutlustega digitaalse euro omaduste ja funktsioonide kohta. Lisateavet saab EKP veebilehel avaldatud teatest.

2020. aastal TARGETi teenuseid mõjutanud intsidentide lahendamise tegevuskava: esimene eduaruanne

30. juunil 2022 võttis EKP nõukogu teadmiseks esimese eduaruande tegevuskava rakendamise kohta, mis käsitleb 2020. aastal TARGETi teenuseid mõjutanud intsidentidest tulenevaid järeldusi ja soovitusi. Eduaruande kokkuvõte edastatakse peatselt olulistele turu sidusrühmadele.

Õigusaktid

EKP arvamus välisinvesteeringute taustauuringute kohta Slovakkias

29. juunil 2022 võttis EKP nõukogu Slovaki Vabariigi majandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2022/22.

EKP arvamus krediidinõuete mobiliseerimise kohta tagatisena keskpanga operatsioonideks Leedus

1. juulil 2022 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/20122/23.

EKP arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Horvaatias ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Horvaatias

4. juulil 2022 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2022/24.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeeste ametisse nimetamine

6. juulil 2022 tegi EKP nõukogu otsuse määrata pangatähtede komitee (BANCO) esimeheks EKP pangatähtede direktoraadi direktor Doris Schneeberger, personalikonverentsi (HRC) esimeheks EKP personali peadirektoraadi peadirektor Eva Murciano ning rahapoliitika komitee esimeheks EKP majanduse peadirektoraadi peadirektor Oscar Arce. Otsus jõustub kohe ja esimeeste ametiaeg kestab 31. detsembrini 2022. Samal kuupäeval nimetatakse (uuesti) ametisse ka kõik teised eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimehed kolmeaastaseks ajavahemikuks 2023. aasta jaanuarist kuni 2025. aasta detsembrini.

Eurosüsteemi kliimamuutuste foorumi loomine

6. juulil 2022 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi kliimamuutuste foorumi loomise ja selle volitused. Foorum soodustab teabevahetust ja teadmiste jagamist, võimendab eurosüsteemis olemasolevaid teadmisi ja aitab lõppkokkuvõttes tervikuna edendada eurosüsteemi kliimaalast tegevuskava.

Horvaatia keskpanga osalemine EKP nõukogu otsuste tegemises enne 1. jaanuari 2023

Pärast seda, kui Euroopa Liidu Nõukogu kiitis ametlikult heaks Horvaatia ühinemise euroalaga, otsustas EKP nõukogu kutsuda Horvaatia keskpanga presidendi osalema EKP nõukogu istungitel vaatlejana seni, kuni riik võtab 1. jaanuaril 2023 kasutusele euro. Alates 2022. aasta septembrist kutsutakse ka Horvaatia keskpanga eksperte osalema vaatlejana eurosüsteemi/EKPSi komiteedes ja nende allüksustes, kui need kogunevad eurosüsteemi tasandil.

EKP eetikakomitee ja auditikomitee liikmete ametisse nimetamine

12. juulil 2022 tegi EKP nõukogu järgmised otsused: i) nimetada Virginia R. Canter uuesti eetikakomitee liikmeks teiseks kolmeaastaseks ametiajaks; ii) nimetada Pervenche Berès nii eetikakomitee kui ka auditikomitee liikmeks esialgseks kolmeaastaseks ametiajaks Patrick Honohani asemel, kelle volitused lõpevad 2022. aasta lõpus; ning iii) nimetada Ardo Hansson auditikomitee liikmeks esialgseks kolmeaastaseks ametiajaks Josef Bonnici asemel, kelle volitused lõpevad 2022. aasta lõpus.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

EKPSi koostööprogramm Lääne-Balkani riikide keskpankade võimekuse tugevdamiseks

14. juulil 2022 kiitis EKP nõukogu EKP üldnõukogu tähelepanekuid arvesse võttes heaks Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja Lääne-Balkani riikide vahelise koostöö teise etapi kava ja lepingulised dokumendid. See Saksamaa keskpanga koordineeritav kolmeaastane programm hõlmab toetajate poolel 20 EKPSi riigi keskpanka, EKPd ja Euroopa Komisjoni ning kaheksat abi saavat asutust (Albaania keskpank, Bosnia ja Hertsegoviina keskpank, Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni pangandusamet, Serblaste Vabariigi pangandusamet, Põhja-Makedoonia Vabariigi keskpank, Montenegro keskpank, Serbia keskpank ja Kosovo Vabariigi keskpank). Rahalisi vahendeid annab Euroopa Komisjon ühinemiseelse abi rahastamisvahendist. Üksikasjalikum teave esitatakse programmi edenedes nii EKP kui ka Euroopa Komisjoni veebilehel.

Statistika

Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu metoodikajuhendi ajakohastamine

14. juulil 2022 kiitis EKP nõukogu EKP üldnõukogu tähelepanekuid arvesse võttes heaks leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu metoodikajuhendi muudatused. Metoodikajuhendis on välja toodud uuringu läbiviimise üksikasjalik kord ja eelkõige teave, mida kõik osalevate riikide keskpangad peavad esitama. Muudatused on seotud uuringu raames kogutavate muutujatega ja nende eesmärk on tagada suurem tõhusus nii poliitika kui ka teadusuuringute seisukohast. Ühtlasi tehakse muudatuste abil vajadust mööda täpsustusi ning kajastatakse muutusi uuringu protsessis ning andmete edastamisel ja levitamisel.

EKP pangandusjärelevalve

2022. aasta kliimariskide stressitesti tulemused

30. juunil  2022 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks 2022. aasta kliimariskide stressitesti tulemused ja lubada need avaldada. Sellekohane pressiteade koos muu teabega on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid