Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Heinäkuu 2022

22.7.2022

Viestintä

Repojärjestely Andorran finanssivalvontaviranomaisen kanssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.6.2022 repojärjestelyn luomisen Andorran finanssivalvontaviranomaisen kanssa varotoimenpiteenä. Sopimus on voimassa 15.1.2023 saakka. Sen avulla voidaan tarjota euromääräistä likviditeettiä enintään 35 miljoonaa euroa euromääräisiä vakuuksia vastaan, jos rahoitusmarkkinoiden häiriöt aiheuttavat Andorran pankeissa poikkeuksellisia likviditeettitarpeita.

EKP:n rahapoliittisten päätösten julkistamisaikataulu

EKP ilmoitti 27.6.2022 muutoksesta rahapoliittisten päätöstensä julkaisuajankohtaan, ja myös rahapoliittisten kokousten jälkeen järjestettävän lehdistötilaisuuden alkua siirrettiin. Rahapoliittiset päätökset julkaistaan 21.7.2022 alkaen klo 14.15 Keski-Euroopan aikaa (aiemmin klo 13.45) ja lehdistötilaisuus alkaa klo 14.45 Keski-Euroopan aikaa (aiemmin klo 14.30). Lehdistötilaisuudessa esitettävä rahapoliittinen katsaus julkaistaan klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa. Muutosta koskeva lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinaoperaatiot

EKP:n toiminta maksujen välittäjänä EU:n laskiessa liikkeeseen velkaa

EKP:n neuvosto totesi 2.6.2022 EKP:n vastaavan myönteisesti Euroopan komission pyyntöön toimia maksujen välittäjänä EU:n laskiessa liikkeeseen velkaa. Tekniset valmistelut odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2023 jälkipuoliskolla. EKP:n tarjoama palvelu liittyy EU:n velan liikkeeseenlaskuun (mm. EU:n elpymisrahaston tarpeisiin), ja siitä aiheutuvat kulut korvataan EKP:lle.

Ilmastonäkökohtien ottaminen huomioon rahapolitiikan toteutuksessa

EKP:n neuvosto päätti 22.6.2022 uusista toimista, joiden avulla ilmastonmuutoksen vaikutus voidaan ottaa yhä paremmin huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan toteutuksessa. Muutokset koskevat omaisuuserien ympäristövaikutuksen huomioimista eurojärjestelmän taseessa ja vakuuskäytännössä, ilmastoriskejä koskevien tietojen julkistamisvaatimuksia sekä riskienhallintaa. Päätöksiä koskeva lehdistötiedote ja niiden yhteydessä julkaistu Ilmastonmuutokseen liittyvä toimintasuunnitelma EKP:ssä ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

EKP:n neuvoston kanta Euroopan pankkiunionin kohteluun arvioitaessa pankkien merkitystä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kannalta

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.6.2022 julkilausuman, jossa otettiin kantaa Euroopan pankkiunionin kohteluun arvioitaessa pankkien merkitystä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kannalta. Asiakirja on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n vastaus Euroopan valvontaviranomaisten järjestämään kuulemiseen kestävyystietojen julkistamisvaatimuksista selkeinä pidettyjen arvopaperistamisten kohdalla

EKP:n neuvosto tutustui 29.6.2022 EKP:n vastaukseen Euroopan valvontaviranomaisten järjestämään kuulemiseen, jonka aiheena oli kestävyystietojen julkistamisvaatimusten asettaminen yksinkertaisten, läpinäkyvien ja standardoitujen arvopaperistamisten kohdalla. Vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n osallistuminen Euroopan komission kohdennettuun kuulemiseen vaikeuksissa olevia pankkeja koskevien valtiontukisääntöjen arvioinnista

EKP:n neuvosto tutustui 6.7.2022 EKP:n vastaukseen Euroopan komission kohdennettuun kuulemiseen, jonka aiheena oli vaikeuksissa olevia pankkeja koskevien valtiontukisääntöjen arviointi. Vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Yhteiseurooppalaisen velan liikkeeseenlasku

Euroopan komission pyydettyä eurojärjestelmältä tukea EU:n liikkeeseenlaskuohjelmien järjestämiseen EKP:n neuvosto päätti 2.6.2022, että EKP:n tulisi osallistua tällaisen liikkeeseenlaskupalvelun hallinnointiin eurojärjestelmän edustajana. EKP:n neuvosto valtuutti EKP:n allekirjoittamaan eurojärjestelmän puolesta palvelua koskevan yhteistyöpöytäkirjan. Yhteistyöpöytäkirja julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Digitaalisen euron hahmottelun eteneminen

EKP:n neuvosto totesi 30.6.2022, että digitaalista euroa koskevan hankkeen tutkimusvaihe oli edennyt aikataulun mukaisesti, ja hyväksyi suunnittelua ohjaavat tavoitteet. Tavoitteita käsittelevä yhteenveto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Raportti TARGET-palvelujen häiriönsietokyvyn parantamisesta

EKP:n neuvosto tutustui 30.6.2022 väliraporttiin, jossa kerrotaan, miten TARGET-palveluihin vuonna 2020 vaikuttaneiden häiriöiden pohjalta tehtyjen havaintojen ja suositusten käsittely on edennyt. Käsittelyssä seurataan selkeää toimintasuunnitelmaa. Väliraportista esitetään myöhemmin yhteenveto markkinoiden keskeisille sidosryhmille.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ulkomaisten sijoitusten seurannasta Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 29.6.2022 Slovakian talousministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/22.

EKP:n lausunto lainasaamisten käyttämisestä vakuutena keskuspankkioperaatioissa Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 1.7.2022 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2022/23.

EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Kroatian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Kroatiaa koskevan euron muuntokurssin vuoksi

EKP:n neuvosto antoi 4.7.2022 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2022/24.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajanimityksiä

EKP:n neuvosto nimitti 6.7.2022 setelikomitean puheenjohtajaksi EKP:n seteliosaston johtajan Doris Schneebergerin, henkilöstöasioiden konferenssin puheenjohtajaksi EKP:n henkilöstöhallinnon pääosaston johtajan Eva Murcianon ja rahapolitiikan komitean puheenjohtajaksi EKP:n kansantalouden pääosaston johtajan Oscar Arcen. Nimitykset ovat voimassa vuoden loppuun, jolloin kaikille eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoille nimitetään puheenjohtajat kolmivuotiskaudeksi 2023–2025.

Eurojärjestelmän ilmastonmuutosfoorumi

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.7.2022 eurojärjestelmän ilmastonmuutosfoorumin perustamisen ja uuden foorumin tehtävät. Tavoitteena on edistää tiedonkulkua eurojärjestelmässä, tuoda jo hankittu tietämys kaikkien keskuspankkien saataville ja kehittää yhdessä toimintasuunnitelmaa, jonka avulla ilmastonmuutos pystytään ottamaan yhä paremmin huomioon.

Kroatian keskuspankin pääjohtajan osallistuminen EKP:n neuvoston kokouksiin ennen 1.1.2023

Euroopan unionin neuvoston hyväksyttyä virallisesti Kroatian liittymisen euroalueeseen EKP:n neuvosto päätti, että Kroatian keskuspankin pääjohtaja voi osallistua EKP:n neuvoston kokouksiin tarkkailijana siihen saakka, kun euro otetaan käyttöön Kroatiassa 1.1.2023. Syyskuusta 2022 alkaen Kroatian keskuspankin asiantuntijat voivat lisäksi osallistua tarkkailijoina kaikkien EKPJ:n/eurojärjestelmän komiteoiden ja niiden työryhmien toimintaan niiden kokoontuessa eurojärjestelmän kokoonpanossa.

EKP:n eettisen komitean ja tarkastuskomitean jäsennimityksiä

EKP:n neuvosto päätti 12.7.2022 nimittää Virginia R. Canterin eettiseen komiteaan toiselle kaudelle, Pervenche Berèsin eettiseen komiteaan ja tarkastuskomiteaan Patrick Honohanin tilalle vuoden 2022 lopusta lukien sekä Ardo Hanssonin tarkastuskomiteaan Josef Bonnicin tilalle loppuvuodesta 2022 alkaen. Nimitykset ovat kaikki kolmeksi vuodeksi.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

EKPJ:n yhteistyöohjelma Länsi-Balkanin keskuspankkien toimintavalmiuksien vahvistamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 14.7.2022 tukensa Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Länsi-Balkanin keskuspankkien yhteistyöohjelman jatkamiselle sekä hyväksyi toisen vaiheen sopimusasiakirjat. Päätöksissä otettiin huomioon yleisneuvoston esittämät havainnot. Saksan keskuspankin koordinoimassa ohjelmassa EKP, Euroopan komissio ja 20 EKPJ:n kansallista keskuspankkia tukevat kahdeksaa Länsi-Balkanin viranomaista eli Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Pohjois-Makedonian tasavallan, Montenegron, Serbian sekä Kosovon tasavallan keskuspankkeja sekä Bosnian serbitasavallan ja Bosnia-Hertsegovinan federaation pankkivalvontaviranomaisia. Euroopan komissio rahoittaa ohjelmaa liittymistä valmistelevan tukivälineen avulla. Ohjelman etenemisestä julkaistaan tietoa sekä EKP:n että Euroopan komission verkkosivuilla.

Tilastot

Kotitalouksien varallisuutta ja kulutusta kartoittavan kyselyn toteutus

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.7.2022 muutoksia kotitalouksien varallisuutta ja kulutusta kartoittavan kyselyn toteutusta ohjaavaan käsikirjaan myös yleisneuvoston esittämien havaintojen pohjalta. Käsikirjassa käydään läpi muun muassa, mitä tietoja kyselyä toteuttavien kansallisten keskuspankkien pitää toimittaa. Kerättäviin indikaattoreihin tehtiin muutoksia, jotta kyselyn tietoja olisi helpompi käyttää tutkimustyössä ja päätöksenteossa. Käsikirjaan myös lisättiin täsmennyksiä ja päivityksiä, jotka koskevat prosesseja, tiedonsiirtoa ja tietojen jakelua.

EKP:n pankkivalvonta

Vuoden 2022 ilmastoriskistressitestin tulokset

EKP:n neuvosto jätti 30.6.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä ja julkaista vuoden 2022 ilmastostressitestin tulokset. Aiheesta on julkaistu lehdistötiedote EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle