SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juli 2022

22. juli 2022

Ekstern kommunikation

Indgåelse af en repoaftale med Andorras finansielle myndighed (Autoritat Financera Andorrana – AFA)

Den 24. juni 2022 godkendte Styrelsesrådet indgåelsen af en repoaftale af forsigtighedshensyn for at stille eurolikviditet til rådighed for AFA indtil 15. januar 2023 med et maksimumsbeløb på 35 mio. euro og til gengæld for tilstrækkelig sikkerhedsstillelse i euro. Repoaftalen kan anvendes til at opfylde særlige behov for eurolikviditet i landets banker i tilfælde af forstyrrelser på de finansielle markeder.

Nye tidspunkter for ECB's pengepolitiske beslutninger og pressekonference

Den 27. juni 2022 meddelte ECB, at tidspunktet for offentliggørelsen af dens pengepolitiske beslutninger og tidspunktet for pressekonferencen, hvor der redegøres for beslutningerne, ændres. Fra og med 21. juli 2022 offentliggøres de pengepolitiske beslutninger kl. 14.15 CET (i stedet for kl. 13.45 CET), og pressekonferencen begynder kl. 14.45 CET (i stedet for kl. 14:30 CET). Offentliggørelsen af dokumenter i relation hertil, såsom den pengepolitiske erklæring, er blevet rykket tilsvarende (til kl. 15.00 CET). Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Markedsoperationer

Levering af tjenesteydelser som betalingsagent i forbindelse med EU's gældsudstedelse

Den 2. juni 2022 tog Styrelsesrådet til efterretning, at ECB imødekommer Europa-Kommissionens anmodning om at udføre opgaver som betalingsagent, hvorved ECB's nuværende opgaver som fiskal agent udvides. ECB vil gå videre med forberedelserne og vil være parat til at udføre opgaverne i 2. halvår 2023. Opgaverne som betalingsagent vil blive udført mod betaling af omkostningerne og vedrører EU's programmer for udstedelse af gældsinstrumenter (navnlig, men ikke begrænset til, udstedelser i forbindelse med Next Generation EU).

Inddragelse af klimahensyn i ECB's rammer for gennemførelse af pengepolitikken

Den 22. juni 2022 besluttede Styrelsesrådet at tage yderligere skridt til at indarbejde klimahensyn i Eurosystemets pengepolitiske rammer. Det besluttede i) at justere beholdningerne af virksomhedsobligationer i Eurosystemets pengepolitiske porteføljer, ii) at indføre grænser for mængden af kulstofintensive virksomhedsaktiver i sine rammer for sikkerhedsstillelse, iii) at indføre klimarelaterede oplysningskrav og iv) at styrke sin risikostyringspraksis. Den relevante pressemeddelelse med flere oplysninger og ECB's klimadagsorden 2022 kan findes på ECB's websted.

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

Styrelsesrådets erklæring om behandlingen af den europæiske bankunion i metoden til vurdering af globale systemisk vigtige banker

Den 24. juni 2022 godkendte Styrelsesrådet en erklæring om behandlingen af den europæiske bankunion i metoden til vurdering af globale systemisk vigtige banker. Dokumentet er offentliggjort på ECB's websted.

ECB's svar på de europæiske banktilsynsmyndigheders høring om bæredygtighedsrelaterede oplysninger for enkle, gennemsigtige og standardiserede securitiseringer (STS-securitiseringer)

Den 29. juni 2022 tog Styrelsesrådet ECB's svar på de europæiske banktilsynsmyndigheders høring om bæredygtighedsrelaterede oplysninger med henblik på STS-securitiseringer til efterretning. Dokumentet er offentliggjort på ECB's websted.

ECB's bidrag til Europa-Kommissionens målrettede høring om evalueringen af statsstøttereglerne i forbindelse med nødlidende banker

Den 6. juli 2022 tog Styrelsesrådet ECB's bidrag til Europa-Kommissionens målrettede høring om evalueringen af statsstøttereglerne i forbindelse med nødlidende banker til efterretning. Dokumentet er offentliggjort på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Eurosystemets støtte til fælleseuropæisk gældsudstedelse

Den 2. juni 2022 besluttede Styrelsesrådet, efter at have modtaget en anmodning fra Europa-Kommissionen om at støtte EU's udstedelsesprogrammer, at Eurosystemet – repræsenteret ved ECB – skal deltage i ledelsen af en EU-udstedelsestjeneste. Det bemyndigede desuden ECB til, på vegne af Eurosystemet, at undertegne det relaterede aftalememorandum, som vil ligge til grund for denne tjeneste. Aftalememorandummet vil blive offentliggjort på ECB's websted, når det er indgået med de øvrige underskrivere.

Projekt om en digital euro – statusrapport

Den 30. juni 2022 tog Styrelsesrådet til efterretning, at undersøgelsesfasen af projektet om en digital euro forløb efter planen, og godkendte hovedmålene for projektet om en digital euro samt overvejelserne vedrørende udformning og levering. Der en note herom med yderligere oplysninger på ECB's websted.

Rapport om status for handlingsplanen til at adressere de hændelser i TARGET Services, der fandt sted i 2020

Den 30. juni 2022 tog Styrelsesrådet den første statusrapport om gennemførelsen af handlingsplanen til at adressere de konklusioner og anbefalinger, der fulgte efter hændelser i TARGET Services i 2020, til efterretning. Statusrapportens konklusioner vil snarest blive formidlet til de vigtigste markedsinteressenter.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om screening af udenlandske investeringer i Slovakiet

Den 29. juni 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/22 på anmodning af Den Slovakiske Republiks økonomiminister.

ECB's udtalelse om mobilisering af gældsfordringer som sikkerhedsstillelse i centralbankoperationer i Litauen

Den 1. juli 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/23 på anmodning af det litauiske finansministerium.

ECB's udtalelse om forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Kroatien og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 vedrørende omregningskursen til euroen i Kroatien

Den 4. juli 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/24 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

Corporate governance

Udnævnelse af formænd for Eurosystem-/ESCB-komiteer

Den 6. juli 2022 udnævnte Styrelsesrådet Doris Schneeberger (direktør for ECB's seddeldirektorat) til formand for Seddelkomiteen (BANCO), Eva Murciano (ECB's generaldirektør for HR) til formand for HR-konferencen (HRC) og Oscar Arce (ECB's generaldirektør for økonomi) til formand for Den Pengepolitiske Komite (MPC). Udnævnelserne sker med øjeblikkelig virkning indtil 31. december 2022, hvor alle formændene for Eurosystem-/ESCB-komiteerne vil blive (gen)udnævnt for den næste treårsperiode, der løber fra januar 2023 til december 2025.

Oprettelse af Eurosystemets klimaforum

Den 6. juli 2022 godkendte Styrelsesrådet oprettelsen af Eurosystemets klimaforum og forummets mandat. Forummet vil fungere som en platform, der skal fremme udvekslingen af oplysninger og viden, udnyttelse af eksisterende viden inden for Eurosystemet og i sidste instans virke til fælles fremme af Eurosystemets klimadagsorden.

Hrvatska narodna bankas deltagelse i Styrelsesrådets beslutningstagning før 1. januar 2023

Efter Rådet for Den Europæiske Unions formelle godkendelse af Kroatiens tiltrædelse af euroområdet besluttede Styrelsesrådet at invitere direktøren for Hrvatska narodna banka til at deltage i Styrelsesrådets møder som observatør, før landet indfører euro 1. januar 2023. Fra september 2022 vil eksperter fra Hrvatska narodna banka ligeledes blive inviteret til at deltage – som observatører – i møderne i Eurosystem-/ESCB-komiteerne og deres understrukturer, når de mødes inden for rammerne af Eurosystemet.

Udnævnelse af medlemmer af ECB's etiske komité og ECB's revisionsudvalg

Den 12. juli 2022 besluttede Styrelsesrådet i) at genudnævne Virginia R. Canter som medlem af Den Etiske Komité for endnu en periode på tre år, ii) at udnævne Pervenche Berès som medlem af både Den Etiske Komite og Revisionsudvalget for en periode på tre år, hvor hun efterfølger Patrick Honohan, hvis mandater udløber ved udgangen af 2022, og iii) at udnævne Ardo Hansson som medlem af Revisionsudvalget for en periode på tre år, hvor han efterfølger Josef Bonnici, hvis mandat udløber i slutningen af 2022.

Internationalt og europæisk samarbejde

ESCB's samarbejdsprogram for at styrke centralbankkapaciteten i landene i Vestbalkan

Den 14. juli 2022 godkendte Styrelsesrådet – understøttet af bemærkninger fra Det Generelle Råd – programmet og den kontraktmæssige dokumentation for anden fase af samarbejdet mellem Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og landene i Vestbalkan. Det treårige program, der koordineres af Deutsche Bundesbank, har deltagelse af 20 nationale centralbanker i ESCB samt ECB og Europa-Kommissionen som donorer og otte institutioner som modtagere (Bank of Albania, Central Bank of Bosnia and Herzegovina, Banking Agency of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Banking Agency of Republika Srpska, National Bank of the Republic of North Macedonia, Central Bank of Montenegro, National Bank of Serbia og Central Bank of the Republic of Kosovo). Europa-Kommissionen står for finansieringen inden for instrumentet til førtiltrædelsesbistand. Der vil senere komme flere oplysninger på både ECB's og Europa-Kommissionens websteder, efterhånden som programmet skrider frem.

Statistik

Opdatering af manualen for procedurer for undersøgelsen af husholdningernes økonomi og forbrug

Den 14. juli 2022 godkendte Styrelsesrådet – understøttet af bemærkninger fra Det Generelle Råd – ændringer af manualen for procedurer for undersøgelsen af husholdningernes økonomi og forbrug (HFCS). Manualen angiver, hvordan undersøgelsen skal gennemføres, og navnlig hvilke oplysninger de deltagende nationale centralbanker skal stille til rådighed. Ændringerne vedrører de variable, der skal indsamles i forbindelse med undersøgelsen, med henblik på at gøre den mere effektiv ud fra et politisk og forskningsmæssigt synspunkt. Desuden udgør ændringerne præciseringer, hvor dette er relevant, og afspejler ændringer i processerne for undersøgelsen, dataoverførsel og offentliggørelse.

ECB Banktilsyn

Resultater af klimarisikostresstesten 2022

Den 30. juni 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende resultaterne af klimarisikostresstesten 2022 og offentliggøre dem. En pressemeddelelse med nærmere detaljer herom findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt