Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2022

22 juli 2022

Extern kommunikation

Upprättande av ett repoavtal med den andorranska finansmyndigheten (Autoritat Financera Andorrana – AFA)

Den 24 juni 2022 godkände ECB-rådet upprättandet av ett preventivt repoavtal om att tillhandahålla likviditet i euro till AFA fram till den 15 januari 2023. Avtalet omfattar ett maxbelopp på 35 miljoner euro och ställs mot lämpliga säkerheter i euro. Repoavtalet får användas för att tillgodose exceptionella behov av eurolikviditet hos landets banker om det uppstår störningar på de finansiella marknaderna.

Nya tider för ECB:s penningpolitiska beslut och presskonferensen

Den 27 juni 2022 tillkännagav ECB att tiden kommer att ändras för offentliggörandet av de penningpolitiska besluten samt för presskonferensen där besluten förklaras. Från och med den 21 juli 2022 publiceras de penningpolitiska besluten kl. 14.15 CET (i stället för kl. 13.45 CET) och presskonferensen börjar kl. 14.45 CET (i stället för kl. 14.30 CET). Publiceringen av relaterade handlingar, t.ex. det penningpolitiska utlåtandet, har också ändrats (till kl. 15.00 CET). Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Tillhandahållande av betalningsombudstjänster för EU:s skuldemission

Den 2 juni 2022 noterade ECB-rådet att ECB skulle godta Europeiska kommissionens begäran att utföra betalningsombudstjänster. Detta innebär en utvidgning av ECB:s nuvarande tjänster som fiskalt ombud. ECB kommer att gå vidare med förberedelserna, som ska vara operativa under andra halvåret 2023. Dessa betalningsombudstjänster kommer att tillhandahållas mot kostnadsersättning och vara knutna till EU:s program för emission av skuldinstrument (däribland emissioner inom Nästa generations EU).

Integrering av klimatförändringsöverväganden i ECB:s ramverk för penningpolitikens genomförande

Den 22 juni 2022 beslutade ECB-rådet att vidta ytterligare åtgärder för att integrera klimatförändrings­överväganden i Eurosystemets penningpolitiska ramverk. Åtgärderna omfattar bl.a. att i) justera innehaven av företagsobligationer i Eurosystemets penningpolitiska portföljer, ii) införa maxgränser för koldioxidintensiva företagstillgångar i sitt ramverk för säkerheter, iii) fastställa klimatrelaterade rapporteringskrav och iv) stärka sin praxis för riskhantering. Pressmeddelandet med mer information och ECB:s klimatagenda 2022 finns på ECB:s webbplats.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

ECB-rådets uttalande om hur Europeiska bankunionen ska behandlas i metoden för att bedöma globalt systemviktiga banker

Den 24 juni 2022 godkände ECB-rådet ett uttalande om hur Europeiska bankunionen ska behandlas i metoden för att bedöma globalt systemviktiga banker. Texten finns på ECB:s webbplats.

ECB:s svar på de europeiska tillsynsmyndigheternas samråd om hållbarhetsrelaterad rapportering för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar

Den 29 juni 2022 tog ECB-rådet del av ECB:s svar på de europeiska tillsynsmyndigheternas samråd om hållbarhetsrelaterad rapportering för enkla, transparenta och standardiserade värde­papperi­seringar. Texten finns på ECB:s webbplats.

ECB:s bidrag till Europeiska kommissionens riktade samråd om utvärdering av reglerna om statligt stöd till banker i svårigheter

Den 6 juli 2022 tog ECB-rådet del av ECB:s bidrag till Europeiska kommissionens riktade samråd om utvärdering av reglerna om statligt stöd till banker i svårigheter. Texten finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Eurosystemets stöd till alleuropeisk emission av skuldinstrument

Efter en begäran från Europeiska kommissionen om tillhandahållande av stöd till EU:s emissionsprogram beslutade ECB-rådet den 2 juni 2022 att Eurosystemet – företrätt av ECB – skulle delta i styrningen av en emissionstjänst för EU. ECB-rådet bemyndigade vidare ECB att för Eurosystemets räkning underteckna samförståndsavtalet som kommer att reglera denna tjänst. Samförståndsavtalet kommer att publiceras på ECB:s webbplats när överenskommelse har nåtts med övriga undertecknande parter.

Projektet för en digital euro – lägesrapport

Den 30 juni 2022 konstaterade ECB-rådet att undersökningsfasen i projektet för en digital euro fortskred enligt plan och godkände huvudmålen med projektet för den digitala euron samt övervägandena om utformning och leverans. Ytterligare information finns på ECB:s webbplats.

Lägesrapport om handlingsplanen för 2020 års incidenter i TARGET Services

Den 30 juni 2022 tog ECB-rådet del av den första lägesrapporten om genomförandet av handlingsplanen för slutsatser och rekommendationer efter 2020 års incidenter i TARGET Services. Lägesrapportens slutsatser kommer att kommuniceras ut till viktiga marknadsaktörer inom kort.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om screening av utländska investeringar i Slovakien

Den 29 juni 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/22 på begäran av Republiken Slovakiens ekonomiminister.

ECB:s yttrande om mobiliseringen av kreditfordringar som säkerhet vid centralbanksoperationer i Litauen

Den 1 juli 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/23 på begäran av finansministeriet i Litauen.

ECB:s yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Kroatien och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Kroatien

Den 4 juli 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/24 på begäran av Europeiska unionens råd.

Organisationsstyrning

Ordförandeutnämningar i Eurosystemets/ECBS kommittéer

Den 6 juli 2022 utnämnde ECB-rådet Doris Schneeberger (ECB:s direktör för sedlar) till ordförande för sedelkommittén (BANCO), Eva Murciano (ECB:s generaldirektör för HR-frågor) till ordförande för Human Resources Conference (HRC) och Oscar Arce (ECB:s generaldirektör för ekonomi) till ordförande i penningpolitiska kommittén (MPC). Dessa utnämningar gäller med omedelbar verkan och löper fram till den 31 december 2022 när samtliga ordförande i Eurosystemets/ECBS kommittéer (åter)utnämns för nästa treårsperiod: från januari 2023 till december 2025.

Upprättande av Eurosystemets forum för klimatförändringar

Den 6 juli 2022 godkände ECB-rådet upprättandet av Eurosystemets forum för klimatförändringar och dess uppdrag. Detta forum kommer att arbeta för att främja informations- och kunskapsutbyte, dra maximal nytta av den kunskap som finns inom Eurosystemet och slutligen för att gemensamt utveckla klimatagendan.

Hrvatska narodna bankas deltagande i ECB-rådets beslutsfattande före den 1 januari 2023

Efter EU-rådets formella godkännande av Kroatiens anslutning till euroområdet beslutade ECB-rådet att bjuda in chefen för Hrvatska narodna banka att delta i ECB-rådets sammanträden som observatör innan landet inför euron den 1 januari 2023. Från och med september 2022 kommer även sakkunniga från Hrvatska narodna banka att bjudas in att delta – med observatörsstatus – när Eurosystemets/ECBS kommittéer och underkommittéer sammanträder i kommittésammansättningen för Eurosystemet.

Utnämning av ledamöter i ECB:s etikkommitté och revisionskommitté

Den 12 juli 2022 beslutade ECB-rådet att i) återutnämna Virginia R. Canter till ledamot i etikkommittén för en andra mandatperiod på tre år, ii) utnämna Pervenche Berès till ledamot i både etikkommittén och revisionskommittén för en första mandatperiod på tre år för att efterträda Patrick Honohan, vars mandatperiod upphör vid utgången av 2022, och att iii) utnämna Ardo Hansson till ledamot i revisionskommittén för en första mandatperiod på tre år för att efterträda Josef Bonnici, vars mandatperiod upphör i slutet av 2022.

Internationellt och europeiskt samarbete

ECBS samarbetsprogram för att stärka centralbankernas kapacitet på västra Balkan

Den 14 juli 2022 godkände ECB-rådet, med stöd av observationer från allmänna rådet, program och avtalsdokumentation för den andra fasen av samarbetet mellan Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och västra Balkan. Detta treåriga program, som samordnas av Deutsche Bundesbank, omfattar på givarsidan 20 nationella centralbanker i ECBS samt ECB och Europeiska kommissionen och på mottagarsidan åtta olika institutioner (Albaniens centralbank, Bosniens och Hercegovinas centralbank, bankmyndigheten för Federationen Bosnien och Hercegovina, bankmyndigheten för Serbiska republiken, Republikens Nordmakedoniens nationalbank, Montenegros centralbank, Serbiens nationalbank och Republiken Kosovos centralbank). Europeiska kommissionen kommer att stå för finansieringen inom ramen för instrumentet för föranslutningsstöd. Mer information kommer på ECB:s och Europeiska kommissionens webbplatser efterhand som programmet utvecklas.

Statistik

Uppdaterad handbok för enkäten om hushållens finansiering och konsumtion

Den 14 juli 2022 godkände ECB-rådet, med stöd av observationer från allmänna rådet, ändringar i handboken för enkäten om hushållens finansiering och konsumtion (HFCS). I denna handbok anges hur enkäten ska genomföras och framför allt vilken information som alla deltagande nationella centralbanker ska lämna. Ändringarna avser variabler som ska samlas in inom ramen för enkäten och syftar till att effektivisera den med tanke på politik och forskning. Andra ändringar har gjorts i klargörande syfte, där detta varit relevant, och återspeglar förändringar i enkätrutiner, dataöverföring och spridning.

ECB:s banktillsyn

Resultat av 2022 års klimatstresstest

Den 30 juni 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att godkänna resultaten från 2022 års klimatstresstest samt att dessa resultat skulle publiceras. Ett pressmeddelande och mer information finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media