Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2022

22 lipca 2022

Komunikacja zewnętrzna

Ustanowienie linii repo z andorskim organem finansowym (Autoritat Financera Andorrana – AFA)

24 czerwca 2022 Rada Prezesów zatwierdziła ustanowienie osłonowej linii repo pozwalającej dostarczać do AFA płynność w euro do 15 stycznia 2023 do maksymalnej kwoty 35 mln EUR w zamian za odpowiednie zabezpieczenie nominowane w euro. Ta linia repo może być wykorzystywana do zaspokojenia „awaryjnego” zapotrzebowania krajowych banków na płynność w euro w razie zaburzenia funkcjonowania rynku finansowego.

Zmiana czasu publikacji decyzji EBC w sprawie polityki pieniężnej i rozpoczęcia konferencji prasowej

27 czerwca 2022 EBC ogłosił zmianę czasu publikacji decyzji w sprawie polityki pieniężnej i rozpoczęcia konferencji prasowej, podczas której te decyzje są omawiane. Od 21 lipca 2022 decyzje w sprawie polityki pieniężnej są ogłaszane o 14.15 CET (zamiast o 13.45 CET), a konferencja prasowa zaczyna się o 14.45 (zamiast o 14.30 CET). Publikacja powiązanych dokumentów, np. oświadczenia o polityce pieniężnej, została odpowiednio przesunięta (na 15.00 CET). Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Operacje rynkowe

Świadczenie usług agenta płatności w związku z emisją unijnego długu

2 czerwca 2022 Rada Prezesów przyjęła do wiadomości, że EBC zaakceptuje wniosek Komisji Europejskiej o świadczenie usług agenta płatności, co będzie rozszerzeniem jego obecnych usług agenta skarbowego. EBC dokona odpowiednich przygotowań, żeby móc przystąpić do tych działań w drugim półroczu 2023. Usługi agenta płatności będą świadczone za pokrycie kosztów, w odniesieniu do programów emisji długu UE (zwłaszcza, ale nie tylko emisji w ramach programu Next Generation EU).

Włączenie problematyki zmiany klimatu do zasad realizacji polityki pieniężnej EBC

22 czerwca 2022 Rada Prezesów postanowiła poczynić dalsze kroki w procesie włączania problematyki zmiany klimatu do ram polityki pieniężnej Eurosystemu. Te kroki obejmują: (a) dostosowanie zasobów obligacji przedsiębiorstw w portfelach Eurosystemu utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej, (b) wprowadzenie do zasad dotyczących zabezpieczeń limitów dla aktywów emitowanych przez przedsiębiorstwa o wysokiej emisji dwutlenku węgla, (c) wprowadzenie wymogów ujawniania informacji związanych z klimatem oraz (d) wzmocnienie własnych praktyk zarządzania ryzykiem. Komunikat prasowy ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz agenda klimatyczna EBC z 2022 znajdują się na stronie internetowej EBC.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Oświadczenie Rady Prezesów o podejściu do europejskiej unii bankowej w metodyce oceny globalnych banków o znaczeniu systemowym

24 czerwca 2022 Rada Prezesów zatwierdziła oświadczenie o podejściu do europejskiej unii bankowej w metodyce oceny globalnych banków o znaczeniu systemowym. Ten dokument jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Odpowiedź EBC w ramach konsultacji europejskich urzędów nadzoru w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do sekurytyzacji STS

29 czerwca 2022 Rada Prezesów zapoznała się z odpowiedzią EBC w ramach konsultacji europejskich urzędów nadzoru w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji (sekurytyzacji STS). Ten dokument jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Odpowiedź EBC w ramach ukierunkowanych konsultacji Komisji Europejskiej dotyczących oceny zasad pomocy państwa dla banków znajdujących się w trudnej sytuacji

6 lipca 2022 Rada Prezesów zapoznała się z odpowiedzią EBC w ramach ukierunkowanych konsultacji Komisji Europejskiej dotyczących oceny zasad pomocy państwa dla banków znajdujących się w trudnej sytuacji. Ten dokument jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Wsparcie przez Eurosystem emisji ogólnoeuropejskiego długu

2 czerwca 2022 Rada Prezesów – w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej o udzielenie wsparcia dla unijnych programów emisji długu – postanowiła, że Eurosystem, reprezentowany przez EBC, będzie uczestniczyć w zarządzaniu unijną usługą emisji (EU Issuance Service, EIS). Ponadto Rada Prezesów upoważniła EBC do podpisania, w imieniu Eurosystemu, odnośnego protokołu ustaleń, który będzie regulować tę usługę. Protokół zostanie opublikowany na stronie internetowej EBC po zawarciu ustaleń z innymi sygnatariuszami.

Projekt poświęcony cyfrowemu euro – sprawozdanie z postępu prac

30 czerwca 2022 Rada Prezesów została poinformowana, że etap prac analitycznych nad projektem cyfrowego euro przebiega zgodnie z planem, i zatwierdziła główne cele tego projektu, wraz z odnośnymi uwagami dotyczącymi konstrukcji i dystrybucji cyfrowego euro. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w nocie na stronie internetowej EBC.

Sprawozdanie dotyczące stanu realizacji planu działania w odpowiedzi na incydenty z 2020 dotyczące usług systemu TARGET

30 czerwca 2022 Rada Prezesów zapoznała się z pierwszym sprawozdaniem z postępu realizacji planu działania w odpowiedzi na ustalenia i zalecenia w związku z incydentami z 2020 dotyczącymi usług systemu TARGET. Wnioski z tego sprawozdania zostaną wkrótce przekazane kluczowym podmiotom rynkowym.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie przeglądu inwestycji zagranicznych na Słowacji

29 czerwca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/22 wydaną na wniosek ministra gospodarki Republiki Słowackiej.

Opinia EBC w sprawie przekazania należności kredytowych na zabezpieczenie operacji banku centralnego na Litwie

1 lipca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/23 wydaną na wniosek litewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Chorwacji oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Chorwacji

4 lipca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/24 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Zarządzanie wewnętrzne

Powołanie przewodniczących komitetów Eurosystemu i ESBC

6 lipca 2022 Rada Prezesów mianowała Doris Schneeberger (dyrektor ds. banknotów w EBC) przewodniczącą Komitetu ds. Banknotów (BANCO), Evę Murciano (dyrektor generalna ds. kadr w EBC) przewodniczącą Konferencji Działów Kadr (HRC) i Oscara Arcego (dyrektor generalny ds. ekonomii w EBC) przewodniczącym Komitetu ds. Polityki Pieniężnej (MPC). Ich kadencje rozpoczęły się ze skutkiem natychmiastowym i zakończą się 31 grudnia 2022, kiedy to (ponownie) wybrani zostaną wszyscy przewodniczący komitetów Eurosystemu i ESBC na kolejną trzyletnią kadencję, trwającą od stycznia 2023 do grudnia 2025.

Ustanowienie Forum Eurosystemu ds. Zmiany Klimatu

6 lipca 2022 Rada Prezesów zatwierdziła ustanowienie Forum Eurosystemu ds. Zmiany Klimatu i mandat tego organu. Forum ma ułatwiać dzielenie się informacjami i wiedzą oraz wykorzystywanie istniejącej wiedzy w ramach Eurosystemu, by wspólnie osiągnąć postępy w odniesieniu do agendy klimatycznej Eurosystemu.

Udział Hrvatska narodna banka w procesach decyzyjnych Rady Prezesów przed 1 stycznia 2023

W związku z oficjalnym zatwierdzeniem przez Radę Unii Europejskiej przyjęcia Chorwacji do strefy euro Rada Prezesów postanowiła zaprosić prezesa Hrvatska narodna banka do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora, przed wprowadzeniem przez ten kraj euro 1 stycznia 2023. Od września 2022 także eksperci z Hrvatska narodna banka będą mogli uczestniczyć – jako obserwatorzy – w posiedzeniach komitetów Eurosystemu i ESBC oraz ich podkomitetów obradujących w składzie Eurosystemu.

Powołanie członków Komitetu ds. Etyki i Komitetu ds. Audytu

12 lipca 2022 Rada Prezesów postanowiła (a) ponownie powołać do Komitetu ds. Etyki, na drugą trzyletnią kadencję, Virginię R. Canter; (b) powołać do Komitetu ds. Etyki i Komitetu ds. Audytu, na pierwszą trzyletnią kadencję, Pervenche Berès, która zastąpi Patricka Honohana, jako że jego kadencje wygasają z końcem 2022 oraz (c) powołać do Komitetu ds. Audytu, na pierwszą trzyletnią kadencję, Ardo Hanssona, by zastąpił Josefa Bonniciego, którego kadencja upływa pod koniec 2022.

Współpraca międzynarodowa i europejska

Program współpracy ESBC na rzecz wzmocnienia potencjału banków centralnych państw zachodniobałkańskich

14 lipca 2022 Rada Prezesów, po zasięgnięciu opinii Rady Ogólnej, zatwierdziła program i dokumentację umowną drugiej fazy współpracy między Europejskim Systemem Banków Centralnych (ESBC) a państwami zachodniobałkańskimi. W tym trzyletnim programie, koordynowanym przez Deutsche Bundesbank, uczestniczy 20 krajowych banków centralnych należących do ESBC, Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska, które udzielają wsparcia, oraz 8 instytucji będących beneficjentami (Bank Albanii, Bank Centralny Bośni i Hercegowiny, organ nadzoru bankowego Federacji Bośni i Hercegowiny, organ nadzoru bankowego Republiki Serbskiej, Narodowy Bank Republiki Macedonii Północnej, Bank Centralny Czarnogóry, Narodowy Bank Serbii i Bank Centralny Republiki Kosowa). Finansowanie zapewni Komisja Europejska w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej. Dalsze informacje będą w stosownym czasie ogłaszane na stronach internetowych EBC i Komisji Europejskiej w miarę realizacji programu.

Statystyka

Aktualizacja podręcznika procedur badania ankietowego na temat finansów i spożycia w sektorze gospodarstw domowych

14 lipca 2022 Rada Prezesów, po zasięgnięciu opinii Rady Ogólnej, zatwierdziła poprawki do podręcznika procedur badania ankietowego na temat finansów i spożycia w sektorze gospodarstw domowych (Household Finance and Consumption Survey, HFCS). W tym podręczniku określono, jak to badanie ma być prowadzone, w szczególności, jakie informacje muszą przekazywać wszystkie uczestniczące krajowe banki centralne. Poprawki odnoszą się do zmiennych zbieranych w ramach badania. Zostały wprowadzone, żeby zwiększyć jego efektywność z perspektywy polityki i badań naukowych. Ponadto zapewniają, w stosownych przypadkach, objaśnienia i odzwierciedlają zmiany w procesach prowadzenia badania oraz transmisji i udostępniania danych.

Nadzór Bankowy EBC

Wyniki testu warunków skrajnych dotyczącego ryzyk klimatycznych – 2022

30 czerwca 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie wyników testu warunków skrajnych dotyczącego ryzyk klimatycznych, przeprowadzonego w 2022, i udzielenie zgody na ich publikację. Komunikat prasowy ze szczegółowymi informacjami na ten temat można znaleźć na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami