Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iulie 2022

22 iulie 2022

Comunicare externă

Introducerea unei linii repo cu Autoritatea financiară din Andorra (Autoritat Financera Andorrana – AFA)

La data de 24 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat stabilirea unei linii repo în scop preventiv pentru furnizarea de lichiditate în euro către AFA până la 15 iunie 2023, pentru o valoare maximă de 35 milioane EUR și în schimbul unor garanții corespunzătoare în euro. Linia repo poate fi utilizată pentru acoperirea unui necesar excepțional de lichiditate în euro al băncilor din Andorra în cazul unor disfuncționalități ale piețelor financiare.

Un nou orar pentru deciziile de politică monetară și conferința de presă a BCE

La data de 27 iunie 2022, BCE a anunțat o serie de modificări aduse orei publicării deciziilor sale de politică monetară și orei conferinței de presă în cadrul căreia sunt explicate deciziile. Începând cu 21 iulie 2022, deciziile de politică monetară sunt publicate la ora 14.15 (în loc de 13.45) (ora Europei Centrale), iar conferința de presă începe la ora 14.45 (în loc de 14.30) (ora Europei Centrale). Publicarea documentelor conexe, precum declarația de politică monetară, a fost decalată, de asemenea, în consecință la ora 15.00 (ora Europei Centrale). Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Operațiuni de piață

Prestarea de servicii de agent de plată pentru emisiunile de titluri de natura datoriei ale UE

La data de 2 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de faptul că BCE va accepta solicitarea din partea Comisiei Europene de a furniza servicii de agent de plată, prin care serviciile actuale de agent fiscal prestate de BCE sunt astfel extinse. BCE va continua preparativele necesare, urmând să devină operațională în semestrul II 2023. Serviciile de agent de plată vor fi bazate pe rambursarea costurilor și se referă la programele de emisiuni de titluri de natura datoriei ale UE (îndeosebi, dar fără a se limita la, emisiunile de titluri în cadrul programului „Next Generation EU”.

Integrarea unor considerații referitoare la schimbările climatice în cadrul BCE de implementare a politicii monetare

La data de 22 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să adopte noi măsuri în vederea integrării unor considerații referitoare la schimbările climatice în cadrul de politică monetară al Eurosistemului. Printre acestea se numără: (i) ajustarea deținerilor de obligațiuni corporative în portofoliile de politică monetară ale Eurosistemului; (ii) introducerea unor limite privind activele corporative cu emisii ridicate de dioxid de carbon în cadrul său de garantare, (iii) stabilirea unor cerințe de publicare referitoare la schimbările climatice și (iv) îmbunătățirea practicilor sale de gestionare a riscurilor. Comunicatul de presă pe această temă, care conține detalii suplimentare, și agenda BCE privind schimbările climatice 2022 sunt disponibile pe website-ul BCE.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Declarația Consiliului guvernatorilor privind tratamentul aplicat uniunii bancare europene în cadrul metodologiei de evaluare destinate băncilor de importanță sistemică globală

La data de 24 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat o declarație privind tratamentul aplicat uniunii bancare europene în cadrul metodologiei de evaluare destinate băncilor de importanță sistemică globală. Documentul este disponibil pe website-ul BCE.

Răspunsul BCE la consultarea lansată de autoritățile europene de supraveghere cu privire la publicarea de informații legate de durabilitate pentru securitizările simple, transparente și standardizate (STS)

La data de 29 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de răspunsul BCE la consultarea lansată de autoritățile europene de supraveghere cu privire la publicarea de informații legate de durabilitate pentru securitizările STS. Documentul este disponibil pe website-ul BCE.

Contribuția BCE la consultarea specifică lansată de Comisia Europeană cu privire la evaluarea normelor privind ajutoarele de stat pentru băncile aflate în dificultate

La data de 6 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de contribuția BCE la consultarea specifică lansată de Comisia Europeană cu privire la evaluarea normelor privind ajutoarele de stat pentru băncile aflate în dificultate. Documentul este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Sprijinul Eurosistemului pentru emisiunile de titluri de natura datoriei paneuropene

La data de 2 iunie 2022, în urma unei solicitări din partea Comisiei Europene privind furnizarea de sprijin pentru programele de emisiune ale UE, Consiliul guvernatorilor a decis că Eurosistemul, reprezentat de BCE, ar trebui să participe la guvernanța unui serviciu de emisiune al UE. De asemenea, acesta a autorizat BCE să semneze, în numele Eurosistemului, memorandumul de înțelegere aferent care va reglementa serviciul respectiv. Memorandumul de înțelegere va fi publicat pe website-ul BCE după convenirea asupra sa cu ceilalți semnatari.

Proiectul privind o monedă euro digitală – raport privind progresele înregistrate

La data de 30 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de faptul că etapa de investigare a proiectului privind o monedă euro digitală se desfășura conform planului și a aprobat obiectivele principale ale proiectului privind o monedă euro digitală, alături de considerațiile conexe legate de concepere și livrare. O notă conținând informații suplimentare este disponibilă pe website-ul BCE.

Raportul privind stadiul planului de acțiune destinat soluționării incidentelor legate de serviciile TARGET din anul 2020

La data de 30 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de primul raport privind progresele înregistrate în implementarea planului de acțiune destinat soluționării constatărilor și recomandărilor formulate în urma incidentelor legate de serviciile TARGET din anul 2020. Concluziile raportului vor fi comunicate în curând principalilor factori interesați de pe piață.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la examinarea investițiilor străine în Slovacia

La data de 29 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/22, la solicitarea ministrului economiei din Republica Slovacă.

Avizul BCE cu privire la mobilizarea creanțelor private drept colateral în operațiunile băncii centrale în Lituania

La data de 1 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/23, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Lituania.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce privește introducerea monedei euro în Croația și cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce privește cursul de schimb față de euro pentru Croația

La data de 4 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/24, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Guvernanță corporativă

Numirea președinților comitetelor Eurosistemului/SEBC

La data de 6 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe Doris Schneeberger (directoare, Direcția bancnote a BCE) în funcția de președintă a Comitetului pentru bancnote (BANCO); pe Eva Murciano (directoare, Direcția generală resurse umane a BCE) în funcția de președintă a Conferinței privind resursele umane (HRC); și pe Oscar Arce (director, Direcția generală economie a BCE) în funcția de președinte al Comitetului de politică monetară (MPC). Aceste numiri au efect imediat și sunt valabile până la data de 31 decembrie 2022, când toți președinții comitetelor Eurosistemului/SEBC vor fi (re)numiți pentru următoarea perioadă de trei ani cuprinsă între ianuarie 2023 și decembrie 2025.

Înființarea unui Forum al Eurosistemului privind schimbările climatice

La data de 6 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat înființarea unui Forum al Eurosistemului privind schimbările climatice, precum și mandatul acestuia. Forumul va contribui la promovarea schimbului de informații și de cunoștințe, valorificând cunoștințele existente în cadrul Eurosistemului, nu în ultimul rând în beneficiul înregistrării de progrese comune în ceea ce privește agenda sa privind schimbările climatice.

Participarea Hrvatska narodna banka la procesul decizional al Consiliului guvernatorilor înainte de 1 ianuarie 2023

După aprobarea oficială de către Consiliul Uniunii Europene a aderării Croației la zona euro, Consiliul guvernatorilor a decis să îl invite pe guvernatorul Hrvatska narodna banka să participe ca observator la ședințele Consiliului guvernatorilor înainte ca țara să adopte euro la 1 ianuarie 2023. Din septembrie 2022, experți din cadrul Hrvatska narodna banka vor fi, de asemenea, invitați să participe, ca observatori, la ședințele comitetelor Eurosistemului/SEBC și ale substructurilor acestora ori de câte ori se reunesc în configurația Eurosistemului.

Numirea unor membri în cadrul Comitetului de etică și al Comitetului de audit ale BCE

La data de 12 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis (i) să o renumească pe Virginia R. Canter în rolul de membră a Comitetului de etică pentru un al doilea mandat de trei ani, (ii) să o numească pe Pervenche Berès în rolul de membră atât a Comitetului de etică, cât și a Comitetului de audit pentru un mandat inițial de trei ani, pentru a-i succeda lui Patrick Honohan, ale cărui mandate expiră la sfârșitul anului 2022, și (iii) să îl numească pe Ardo Hansson în rolul de membru al Comitetului de audit pentru un mandat inițial de trei ani, pentru a-i succeda lui Josef Bonnici, al cărui mandat se încheie către finele anului 2022.

Cooperarea europeană și internațională

Programul de cooperare al SEBC destinat consolidării capacităților instituționale ale băncilor centrale din regiunea Balcanilor de Vest

La data de 14 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor, beneficiind de observațiile formulate de Consiliul general, a aprobat programul și documentația contractuală pentru cea de-a doua etapă a cooperării dintre Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) și regiunea Balcanilor de Vest. Acest program cu durata de trei ani, coordonat de Deutsche Bundesbank, implică 20 de bănci centrale naționale din SEBC, BCE și Comisia Europeană ca donatori și opt instituții beneficiare (Banca Albaniei, Banca Centrală a Bosniei și Herțegovinei, Agenția Bancară a Federației Bosnia și Herțegovina, Agenția Bancară a Republika Srpska, Banca Națională a Republicii Macedonia de Nord, Banca Centrală a Muntenegrului, Banca Națională a Serbiei și Banca Centrală a Republicii Kosovo). Comisia Europeană va pune la dispoziție finanțarea în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare. Mai multe detalii vor fi furnizate în timp util, pe măsură evoluției programului, atât pe website-ul Comisiei Europene, cât și pe cel al BCE.

Statistică

Actualizarea manualului de procedură pentru sondajul privind consumul și finanțele gospodăriilor populației

La data de 14 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor, beneficiind de observațiile formulate de Consiliul general, a aprobat o serie de amendamente la manualul de procedură pentru sondajul privind consumul și finanțele gospodăriilor populației (Household Finance and Consumption Survey – HFCS). Manualul stabilește modul în care trebuie efectuat sondajul și, mai ales, informațiile pe care toate băncile centrale naționale participante au obligația să le furnizeze. Modificările se referă la variabilele care trebuie colectate în cadrul HFCS în vederea asigurării unei eficiențe sporite din perspectiva politicilor și a cercetării. De asemenea, modificările aduc clarificări, după caz, și reflectă evoluțiile proceselor de sondare, transmitere a datelor și diseminare.

Supravegherea bancară a BCE

Rezultatele testării la stres privind riscurile legate de schimbările climatice 2022

La data de 30 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba rezultatele testării la stres privind riscurile legate de schimbările climatice 2022 și de a autoriza publicarea acestora. Comunicatul de presă pe această temă și detalii suplimentare sunt disponibile pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media