Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Juli 2022

22 juli 2022

Externe communicatie

Instelling van een repolijn met de Autoritat Financera Andorrana – AFA (financiële autoriteit van Andorra)

Op 24 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur de instelling goedgekeurd van een anticiperende repolijn op grond waarvan de AFA tot 15 januari 2023 liquiditeit in euro’s kan lenen tot een maximum van € 35 miljoen tegen toereikend onderpand in euro’s. De repolijn kan worden gebruikt om te voorzien in uitzonderlijke behoeften van Andorraanse banken aan liquiditeit in euro’s in het geval van disfunctionerende financiële markten.

Nieuw tijdstip voor de monetairbeleidsbeslissingen van de ECB en de daaropvolgende persconferentie

Op 27 juni 2022 heeft de ECB aangekondigd dat de bekendmaking van haar monetairbeleidsbeslissingen en de persconferentie waarop die worden toegelicht op een ander tijdstip zullen plaatsvinden. Vanaf 21 juli 2022 worden de monetairbeleidsbeslissingen gepubliceerd om 14.15 uur Midden-Europese tijd (in plaats van 13.45 uur) en begint de persconferentie om 14.45 uur Midden-Europese tijd (in plaats van 14.30 uur). Daardoor verschuift ook de publicatie van de andere documenten, zoals de monetairbeleidsverklaring (naar 15.00 uur). Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Markttransacties

De ECB als uitbetalende instantie bij de uitgifte van schuldpapier van de EU

Op 2 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur er nota van genomen dat de ECB ingaat op het verzoek van de Europese Commissie om op te treden als uitbetalende instantie, wat een uitbreiding betekent van de huidige diensten van de ECB als fiscaal agent. De ECB treft de noodzakelijke voorbereidingen, zodat de dienstverlening in de tweede helft van juli 2023 van start kan gaan. De diensten als uitbetalende instantie worden verleend tegen vergoeding van de kosten en houden verband met de EU-programma’s voor de uitgifte van schuldbewijzen (met name, maar niet beperkt tot, uitgiften in het kader van Next Generation EU).

Opname klimaatverandering in het monetairbeleidskader van de ECB

Op 22 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten tot nadere maatregelen om klimaatverandering op te nemen in het monetairbeleidskader van het Eurosysteem. Daartoe behoren: i) aanpassing van de in de monetairbeleidsportefeuilles van het Eurosysteem aangehouden bedrijfsobligaties, ii) de invoering van beperkingen aan koolstofintensieve bedrijfsactiva in het onderpandskader van het Eurosysteem, iii) de invoering van klimaatinformatievereisten en iv) verbetering van de risicobeheersing van het Eurosysteem. Een persbericht met meer informatie en de ECB-klimaatagenda 2022 zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Verklaring van de Raad van Bestuur over de behandeling van de Europese bankenunie in de beoordelingsmethodiek voor mondiaal systeemrelevante banken

Op 24 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur een verklaring goedgekeurd over de behandeling van de Europese bankenunie in de beoordelingsmethodiek voor mondiaal systeemrelevante banken. Dit document is beschikbaar op de website van de ECB.

Reactie van de ECB op de raadpleging door de Europese toezichthoudende autoriteiten inzake duurzaamheidsinformatie over simpele, transparante standaardsecuritisaties (STS)

Op 29 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de reactie van de ECB op de raadpleging door de Europese toezichthoudende autoriteiten inzake duurzaamheidsinformatie over STS-securitisaties. Dit document is beschikbaar op de website van de ECB.

Bijdrage van de ECB aan de gerichte raadpleging door de Europese Commissie over de evaluatie van de regels voor staatssteun aan banken in moeilijkheden

Op 6 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de bijdrage van de ECB aan de gerichte raadpleging door de Europese Commissie over de evaluatie van de regels voor staatssteun aan banken in moeilijkheden. Dit document is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Steun van het Eurosysteem voor de uitgifte van pan-Europese schuldbewijzen

Op 2 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur, naar aanleiding van een verzoek van de Europese Commissie om steun te verlenen aan de EU-programma’s voor de uitgifte van schuldbewijzen, besloten dat het Eurosysteem – vertegenwoordigd door de ECB – dient deel te nemen in het bestuur van een EU Issuance Service (EIS – dienst voor de uitgifte van schuldbewijzen van de EU). Bovendien heeft de Raad van Bestuur de ECB gemachtigd om namens het Eurosysteem het memorandum van overeenstemming in verband met deze dienst te ondertekenen. Het memorandum wordt op de website van de ECB gepubliceerd zodra de andere partijen het hebben ondertekend.

Voortgangsrapportage over het digitale-europroject

Op 30 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur er nota van genomen dat de onderzoeksfase van het digitale-europroject volgens de planning verloopt en tevens de belangrijkste doelen van de digitale euro en de daarmee samenhangende ontwerp- en invoeringscriteria goedgekeurd. Nadere informatie is beschikbaar op de website van de ECB.

Voortgangsrapportage over het plan van aanpak van de incidenten bij TARGET-diensten in 2020

Op 30 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van het plan van aanpak voor de bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van incidenten bij TARGET-diensten in 2020. De conclusies van het rapport worden binnenkort gedeeld met de relevante marktpartijen.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de screening van buitenlandse investeringen in Slowakije

Op 29 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur, naar aanleiding van een verzoek van de minister van Economische Zaken van de Slowaakse Republiek, Advies CON/2022/22 aangenomen.

Advies van de ECB inzake de mobilisatie van kredietvorderingen als onderpand voor centralebankoperaties in Litouwen

Op 1 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur, naar aanleiding van een verzoek van het Litouwse ministerie van Financiën, Advies CON/2022/23 aangenomen.

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Kroatië en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Kroatië

Op 4 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur, naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie, Advies CON/2022/24 aangenomen.

Corporate governance

Voorzittersbenoemingen comités Eurosysteem/ESCB

Op 6 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur de volgende benoemingen gedaan: Doris Schneeberger (directeur Bankbiljetten bij de ECB) tot voorzitter van het Comité bankbiljetten (BANCO); Eva Murciano (directeur-generaal Human Resources bij de ECB) tot voorzitter van de HR-conferentie (HRC); en Oscar Arce (directeur-generaal Economie bij de ECB) tot voorzitter van het Comité voor het monetaire beleid (MPC). Deze benoemingen met onmiddellijke ingang duren tot en met 31 december 2022; dan worden bij alle comités binnen de ECB/het Eurosysteem de voorzitters (her)benoemd voor een periode van drie jaar, van januari 2023 tot en met december 2025.

Klimaatveranderingsforum binnen het Eurosysteem

Op 6 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de instelling en het mandaat van een klimaatveranderingsforum binnen het Eurosysteem. Het forum moet de uitwisseling van kennis en informatie bevorderen en bestaande kennis binnen het Eurosysteem beter benutten om samen vooruitgang te boeken met de klimaatagenda.

Deelname Hrvatska narodna banka aan besluitvorming Raad van Bestuur tot 1 januari 2023

Naar aanleiding van de officiële goedkeuring van de Kroatische toetreding tot het eurogebied door de Raad van de Europese Unie heeft de Raad van Bestuur besloten de gouverneur van de Hrvatska narodna banka te vragen de vergaderingen van de Raad van Bestuur als waarnemer bij te wonen totdat het land op 1 januari 2023 de euro invoert. Ook deskundigen van Hrvatska narodna banka is gevraagd om vanaf september 2022 als waarnemers aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de (sub)comités van het Eurosysteem/ESCB wanneer deze in Eurosysteem-samenstelling bijeenkomen.

Benoeming leden Ethisch Comité en Auditcomité van de ECB

Op 12 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur de volgende besluiten genomen: i) Virginia R. Canter is herbenoemd als lid van het Ethisch Comité voor een tweede termijn van drie jaar; ii) Pervenche Berès is benoemd tot lid van zowel het Ethisch als het Auditcomité voor een eerste termijn van drie jaar; ze volgt Patrick Honohan op, wiens termijn eind 2022 afloopt; iii) Ardo Hansson is benoemd tot lid van het Auditcomité voor een eerste termijn van drie jaar; hij volgt Josef Bonnici op, wiens termijn eind 2022 afloopt.

Internationale en Europese samenwerking

Samenwerkingsprogramma ESCB voor versterking centrale banken op de westelijke Balkan

Op 14 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur, profiterend van opmerkingen van leden van de Algemene Raad, het programma en de contractdocumenten bekrachtigd voor de tweede fase van de samenwerking tussen het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en de landen op de westelijke Balkan. Bij dit door de Deutsche Bundesbank gecoördineerde, driejarige programma zijn aan de kant van de donoren 20 nationale centrale banken van het ESCB, de ECB en de Europese Commissie betrokken, en aan de ontvangende kant acht instellingen (Bank van Albanië, Centrale Bank van Bosnië en Herzegovina, Bankautoriteit van de Federatie van Bosnië en Herzegovina, Bankautoriteit van de Republika Srpska, Nationale Bank van de Republiek Noord-Macedonië, de Centrale Bank van Montenegro, de Nationale Bank van Servië en de Centrale Bank van de Republiek Kosovo). De financiering wordt verstrekt door de Europese Commissie uit het instrument voor pretoetredingssteun. Nadere informatie wordt in de loop van het programma gepubliceerd op de websites van de ECB en de Europese Commissie.

Statistieken

Procedurehandboek voor de Household Finance and Consumption Survey bijgewerkt

Op 14 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur, profiterend van opmerkingen van leden van de Algemene Raad, wijzigingen in het procedurehandboek voor de Household Finance and Consumption Survey (HFCS) goedgekeurd. In dit handboek wordt beschreven hoe de HFCS moet worden gehouden en met name welke informatie alle deelnemende nationale centrale banken moeten aanleveren. De veranderingen beogen een vanuit beleids- en onderzoeksperspectief efficiëntere verzameling van gegevens voor de HFCS. De wijzigingen zorgen bovendien voor verheldering waar dat nodig is en sluiten aan bij veranderingen in de enquête-, datatransmissie- en dataverspreidingsprocedures.

ECB-Bankentoezicht

Uitkomsten van de klimaatrisicostresstest 2022

Op 30 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring en publicatie van de uitkomsten van de klimaatrisicostresstest 2022. Het bijbehorende persbericht met nadere informatie is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media