European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2022

20 maj 2022

Extern kommunikation

Förnyat repoavtal med Banca Naţională a României

Den 27 april 2022 tillkännagav ECB att repoavtalet mellan ECB och Banca Naţională a României har förnyats till den 15 januari 2023. Detta avtal följer på 2020 års repoavtal som löpte ut den 31 mars 2022 och syftar till att hantera den ökade osäkerhet och de regionala spridningsrisker som har uppstått till följd av kriget i Ukraina. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Ad hoc-möte med Ukrainas centralbankschef

Den 4 maj 2022 utfärdade ECB ett pressmeddelande efter ett ad hoc-möte i ECB:s allmänna råd, med Ukrainas centralbankschef Kyrylo Shevchenko som särskild gäst. Under mötet diskuterade deltagarna de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina. ECB, Eurosystemet och Europeiska centralbanks­systemet (ECBS) står enade i sitt stöd för Ukrainas folk.

Marknadsoperationer

Ändringar i ECB:s riktlinjer för genomförandet av penningpolitiken

Den 2 maj 2022 antog ECB-rådet i) riktlinje ECB/2022/17 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (riktlinjen om den allmänna dokumentationen), ii) riktlinje ECB/2022/18 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk och iii) riktlinje ECB/2022/19 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas. De ändrade riktlinjerna utgör första steget i en gradvis utfasning av de pandemirelaterade lättnadsåtgärder som infördes i april 2020 vad gäller säkerheter. Genom dessa riktlinjer klargörs ytterligare vilka godtagbarhetskriterier som gäller för hållbarhetslänkade obligationer och värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet och Eurosystemets ramverk för säkerheter anpassas mot bakgrund av direktivet om säkerställda obligationer. Alla rättsakter finns på ECB:s webbplats tillsammans med ett pressmeddelande.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

Financial Stability Review – maj 2022

Den 18 maj 2022 hade ECB-rådet ett åsiktsutbyte om finansiell stabilitet i euroområdet på basis av rapporten Financial Stability Review som utkom i maj 2022 och man godkände dess publicering på ECB:s webbplats. Denna utgåva av rapporten har utarbetats mot bakgrund av invasionen i Ukraina och den energiprisökning, ekonomiska osäkerhet och volatilitet på finansmarknaden som kan kopplas till detta. Här bedöms vilka konsekvenser detta kan få för den finansiella stabiliteten sett till finansiella marknader, skuldnivåernas hållbarhet, bankernas motståndskraft, den finansiella sektorn utanför banksystemet samt makrotillsynen. I rapporten behandlas också vilka politiska överväganden som behöver göras på både kort och medellång sikt. Rapporten innehåller även två specialartiklar: den första fokuserar på den senaste tidens framsteg med att övervaka finansiella stabilitetsrisker som härrör från klimatförändringen och den andra undersöker risker från kryptotillgångar. Denna rapport planeras bli publicerad på ECB:s webbplats den 25 maj 2022.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Ändring av Target2-riktlinjen

Den 22 april 2022 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2022/20 om ändring av riktlinje 2013/47/EU om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2). I den nya riktlinjen fastställs att de ändringar som infördes genom riktlinje ECB/2021/30 vad gäller avtal som har ingåtts med leverantörer av nätverkstjänster inom TARGET2-Securities (T2S) ska börja tillämpas tre veckor senare på grund av genomförandet av konsolideringsprojektet avseende T2-T2S.

ECB:s beslut om att CORE(FR) ska betecknas som ett systemviktigt betalningssystem

Den 22 april 2022 antog ECB-rådet beslut ECB/2022/21 om att CORE(FR) ska betecknas som ett systemviktigt betalningssystem i enlighet med förordning (EU) nr 795/2014 (ECB/2014/28) om tillsynskrav avseende systemviktiga betalningssystem och om upphävande av beslut ECB/2014/37. Det nya beslutet har utarbetats för att återspegla att den underliggande rättsliga grunden för att beteckna CORE(FR) som systemviktigt betalningssystem har ändrats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om införandet av euron i Republiken Kroatien

Den 14 april 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/15 på begäran av Republiken Kroatiens finansministerium.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller tillsynsbefogenheter, sanktioner, filialer från tredjeland och risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning

Den 27 april 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/16 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om ett förbud mot finansiering av företag som tillverkar truppminor, multipelbomber och substridsdelar

Den 28 april 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/17 på eget initiativ.

ECB:s yttrande om avyttringsstrategier, ledning och särskilda rättigheter för Greklands finansiella stabilitetsfond

Den 11 maj 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/18 på begäran av Greklands finansminister.

Organisationsstyrning

ECB-rådets och allmänna rådets möteskalendrar 2023

Den 2 maj 2022 godkände ECB-rådet sin möteskalender för 2023. Även allmänna rådet godkände sin möteskalender för det året. Båda kalendrarna publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

ECB:s rekommendation om externa revisorer för Banco de Portugal

Den 17 maj 2022 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2022/24 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de Portugal.

Statistik

2021 års kvalitetsrapport om statistik över betalningsbalansen och den finansiella utlandsställningen för euroområdet och på nationell nivå

Den 26 april 2022 godkände ECB-rådet den bedömning som gjorts i 2021 års kvalitetsrapport om statistik över betalningsbalansen och den finansiella utlandsställningen för euroområdet och på nationell nivå samt godkände att den publiceras. Denna rapport ges ut vartannat år och innehåller en kvalitetsanalys av statistiska data vad gäller följande element: i) metodernas tillförlitlighet, ii) aktualitet, iii) tillförlitlighet och stabilitet, iv) intern konsistens, v) extern konsi­stens/överens­stämmelse med andra jämförbara statistikområden och vi) asymmetrier (inom euroområdet samt bilaterala asymmetrier). Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Ändring av riktlinje ECB/2011/23 om ECB:s insamling av statistiska uppgifter inom området extern statistik

Den 5 maj 2022 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2022/23 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik. Denna ändring gjordes för att inbegripa statistik om enheter för särskilda ändamål i riktlinjens tillämpningsområde eftersom de har fått ökad betydelse inom extern statistik under senare år.

ECB:s banktillsyn

Efterlevnad av Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om samarbete mot penningtvätt

Den 20 april 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA att ECB, för betydande kreditinstitut som står under ECB:s direkta tillsyn, avser att senast den 1 juni 2022 följa EBA:s riktlinjer för samarbete och informationsutbyte mellan finansiella tillsynsmyndigheter, tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansunderrättelseenheter enligt direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media