European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2022

20. maj 2022

Obveščanje javnosti

Obnovitev repo linije s centralno banko Banca Naţională a României

ECB je 27. aprila 2022 sporočila, da bo obnovila repo linijo med ECB in centralno banko Banca Naţională a României do 15. januarja 2023. Dogovor, s katerim se obnavlja repo linija, ki je bila vzpostavljena leta 2020 in se je iztekla 31. marca 2022, se odziva na povečano negotovost in tveganje regionalnega prelivanja negativnih posledic vojne v Ukrajini. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Ad hoc srečanje z guvernerjem centralne banke Ukrajine

ECB je 4. maja 2022 objavila sporočilo za javnost po ad hoc seji Razširjenega sveta ECB, na kateri je kot poseben gost sodeloval tudi Kirilo Ševčenko, guverner centralne banke Ukrajine. Med sejo so udeleženci razpravljali o gospodarskih posledicah vojne v Ukrajini. ECB, Eurosistem in Evropski sistem centralnih bank (ESCB) kot celota združeno podpirajo ljudi v Ukrajini.

Tržne operacije

Spremembe smernic ECB o izvajanju denarne politike

Svet ECB je 2. maja 2022 sprejel: (i) Smernico ECB/2022/17 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (smernica o splošni dokumentaciji); (ii) Smernico ECB/2022/18 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema; (iii) Smernico ECB/2022/19 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja. Spremenjene smernice predstavljajo prvi korak v postopnem odpravljanju pandemičnih ukrepov za ublažitev zahtev glede zavarovanja terjatev, uvedenih aprila 2020, podrobneje pojasnjujejo kriterije primernosti v zvezi s trajnostnimi obveznicami in listinjenimi vrednostnimi papirji ter prilagajajo sistem zavarovanja terjatev v Eurosistemu v luči direktive o kritih obveznicah. Vsi pravni akti so skupaj s sporočilom za javnost objavljeni na spletnem mestu ECB.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Pregled finančne stabilnosti – maj 2022

Svet ECB je 18. maja 2022 na podlagi majske izdaje pregleda finančne stabilnosti izmenjal stališča o vprašanjih finančne stabilnosti v euroobmočju in odobril objavo te publikacije na spletnem mestu ECB. Tokratna izdaja je bila pripravljena v kontekstu invazije na Ukrajino in s tem povezanega povečanja cen energentov, gospodarske negotovosti in volatilnosti na finančnih trgih. Ocenjuje dogajanja z vidika finančne stabilnosti in njihove posledice za finančne trge, vzdržnost dolga, odpornost bank, nebančni finančni sektor in makrobonitetne politike ter določa usmeritve politik tako v kratkoročnem kot tudi v srednjeročnem obdobju. Poročilo vključuje tudi dva tematska članka: prvi se osredotoča na novejši napredek pri spremljanju tveganj za finančno stabilnost, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, drugi pa preučuje tveganja, ki izhajajo iz kriptosredstev. Publikacija bo na spletnem mestu ECB predvidoma objavljena 25. maja 2022.

Tržna infrastruktura in plačila

Sprememba smernice o sistemu TARGET2

Svet ECB je 22. aprila 2022 sprejel Smernico ECB/2022/20 o spremembi Smernice 2013/47/EU o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2). Nova smernica za tri tedne odlaga uporabo sprememb, ki jih uvaja Smernica ECB/2021/30, kar zadeva pogodbe, sklenjene z izvajalci omrežnih storitev v sistemu TARGET2-Securities (T2S), in sicer zaradi izvajanja projekta konsolidacije T2-T2S.

Sklep ECB o določitvi sistema CORE(FR) kot sistemsko pomembnega plačilnega sistema

Svet ECB je 22. aprila 2022 sprejel Sklep ECB/2022/21 o določitvi sistema CORE(FR) kot sistemsko pomembnega plačilnega sistema v skladu z Uredbo (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme in razveljavitvi Sklepa ECB/2014/37. Novi sklep je bil pripravljen zato, da se upoštevajo spremembe v pravni podlagi glede določitve sistema CORE(FR) kot sistemsko pomembnega plačilnega sistema.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o uvedbi eura v Republiki Hrvaški

Svet ECB je 14. aprila 2022 Mnenje CON/2022/15 sprejel na zahtevo hrvaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, sankcijami, podružnicami iz tretjih držav in okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi tveganji

Svet ECB je 27. aprila 2022 Mnenje CON/2022/16 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o prepovedi financiranja družb, ki proizvajajo protipehotne mine, kasetno strelivo in podstrelivo

Svet ECB je 28. aprila 2022 Mnenje CON/2020/17 sprejel na lastno pobudo.

Mnenje ECB o strategiji odprodaje sredstev, strukturi upravljanja in posebnih pravicah grškega sklada za finančno stabilnost

Svet ECB je 11. maja 2022 Mnenje CON/2022/18 sprejel na zahtevo grškega ministra za finance.

Upravljanje in vodenje

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB v letu 2023

Svet ECB je 2. maja 2022 odobril koledar sej v letu 2023. Svoj koledar sej za to leto je odobril tudi Razširjeni svet ECB. Oba koledarja bosta kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Priporočilo ECB o zunanjem revizorju Banco de Portugal

Svet ECB je 17. maja 2022 sprejel Priporočilo ECB/2022/24 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de Portugal.

Statistika

Poročilo o kakovosti statistike o plačilni bilanci in stanju mednarodnih naložb za posamezne države in euroobmočje za leto 2021

Svet ECB je 26. aprila 2022 odobril oceno iz poročila o kakovosti statistike o plačilni bilanci in stanju mednarodnih naložb za posamezne države in euroobmočje za leto 2021 ter odobril tudi njegovo objavo. Poročilo, ki se pripravi vsaki dve leti, analizira kakovost statističnih podatkov in zajema naslednje elemente: (i) metodološko zanesljivost; (ii) pravočasnost; (iii) zanesljivost in stabilnost; (iv) notranjo konsistentnost; (v) zunanjo konsistentnost/koherentnost z drugimi primerljivimi statističnimi domenami; (vi) asimetrije (znotraj euroobmočja in dvostranske asimetrije). Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Sprememba Smernice ECB/2011/23 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike

Svet ECB je 5. maja 2022 sprejel Smernico ECB/2022/23 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike. Namen spremembe je razširiti področje uporabe smernice z vključitvijo statističnih informacij o subjektih s posebnim namenom zaradi njihovega vse večjega pomena v zunanji statistiki v zadnjih letih.

Bančni nadzor v ECB

Skladnost s smernicami Evropskega bančnega organa (EBA) o sodelovanju na področju preprečevanja pranja denarja

Svet ECB 20. aprila 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da se namerava ECB v primeru pomembnih institucij, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, do 1. junija 2022 uskladiti s Smernicami EBA o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije