European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2022

20. mai 2022

Avalikud suhted

Rumeenia keskpangaga sõlmitud tagasiostutehingute kokkuleppe pikendamine

27. aprillil 2022 teatas EKP, et Rumeenia keskpanga ja EKP vahelist tagasiostutehingute kokkulepet pikendatakse kuni 15. jaanuarini 2023. Kokkulepe järgneb 2020. aastal sisse seatud ja 2022. aasta 31. märtsil kehtivuse kaotanud tagasiostutehingute liinile ning sellega püütakse ohjeldada Ukraina sõjast tulenevat kasvavat ebakindlust ja piirkondlikke ülekanduvaid riske. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Erakorraline kohtumine Ukraina keskpanga presidendiga

4. mail 2022 avaldas EKP pressiteate pärast EKP üldnõukogu erakorralist istungit, kus osales erikülalisena Ukraina keskpanga president Kõrõlo Ševtšenko. Istungil arutati Ukraina sõja majanduslikku mõju. EKP, eurosüsteem ja Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) tervikuna toetavad ühtselt Ukraina rahvast.

Turuoperatsioonid

Muudatused EKP rahapoliitika rakendamise suunistes

2. mail 2022 võttis EKP nõukogu vastu: i) suunise EKP/2022/17, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis); ii) suunise EKP/2022/18, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta; ning iii) suunise EKP/2022/19, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega. Muudetud suunised on esimene samm 2020. aasta aprillis pandeemiaga seoses tagatisnõuete leevendamiseks kehtestatud meetmete järkjärgulisel kaotamisel. Suunistes täpsustatakse veelgi üksikasjalikumalt kestlikkuseesmärkidega seotud võlakirjade ja varaga tagatud väärtpaberite kõlblikkuskriteeriumeid ning kohandatakse eurosüsteemi tagatisvarade raamistikku, võttes arvesse pandikirjade direktiivi. Kõik loetletud õigusaktid ja sellekohane pressiteade on kättesaadavad EKP veebilehel.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2022

18. mail 2022 toimus EKP nõukogus arvamustevahetus euroala finantsstabiilsusega seotud küsimuste üle lähtuvalt 2022. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaatest. Nõukogu andis loa avaldada ülevaade EKP veebilehel. Seekordse väljaande koostamisel on arvesse võetud Venemaa sissetungi Ukrainasse ning sellest tulenevat energiahindade tõusu, majandusliku ebakindluse süvenemist ja finantsturu volatiilsuse kasvu. Ülevaates hinnatakse, millist mõju avaldavad need suundumused finantsstabiilsuse kaudu finantsturgudele, võla jätkusuutlikkusele, pankade vastupanuvõimele, pangandusvälisele finantssektorile ja makrotasandi usaldatavuspoliitikale. Esitatakse ka poliitilised kaalutlused nii lähi- kui ka keskpika perspektiivi kohta. Väljaandes on ka kaks artiklit. Esimeses artiklis keskendutakse hiljutistele edusammudele kliimamuutustest tulenevate finantsstabiilsuse riskide jälgimisel ja teises teemakäsitluses uuritakse krüptovaradega seotud riske. Ülevaade on kavas EKP veebilehel avaldada 25. mail 2022.

Turuinfrastruktuur ja maksed

TARGET2 suunise muudatus

22. aprillil 2022 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2022/20, millega muudetakse suunist 2013/47/EL üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta. Uue suunisega lükatakse kolme nädala võrra edasi suunisega EKP/2021/30 tehtud muudatuste kohaldamine seoses lepingutega, mis on T2Si võrguteenuse osutajatega sõlmitud T2-T2Si konsolideerimisprojekti rakendamiseks.

EKP otsus CORE(FR) süsteemselt oluliseks maksesüsteemiks lugemise kohta

22. aprillil 2022 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2022/21 CORE(FR) süsteemselt oluliseks maksesüsteemiks lugemise kohta vastavalt määrusele (EL) nr 795/2014 (EKP/2014/28) süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2014/37. Uus otsus on koostatud selleks, et kajastada CORE(FR) süsteemselt oluliseks maksesüsteemiks lugemise õigusliku aluse muutust.

Õigusaktid

EKP arvamus euro kasutuselevõtu kohta Horvaatia Vabariigis

14. aprillil 2022 võttis EKP nõukogu Horvaatia Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/15.

EKP arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses järelevalvevolituste, sanktsioonide, kolmanda riigi ettevõtja filiaalide ning keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisriskidega

27. aprillil 2022 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2022/16.

EKP arvamus jalaväevastaseid miine, kobarlahingumoona ja osislõhkekehi tootvate ettevõtjate rahastamise keelu kohta

28. aprillil 2022 võttis EKP nõukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2022/17.

EKP arvamus Kreeka finantsstabiilsusfondi rahastamise vähendamise, juhtimisstruktuuri ja eriõiguste kohta

11. mail 2022 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2022/18.

Üldjuhtimine

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ajakava 2023. aastal

2. mail 2022 kiitis EKP nõukogu heaks oma 2023. aasta istungite ajakava. Samuti andis enda istungite ajakavale heakskiidu EKP üldnõukogu. Mõlemad ajakavad avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

EKP soovitus Portugali keskpanga välisaudiitorite kohta

17. mail 2022 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse Banco de Portugali välisaudiitorite kohta.

Statistika

2021. aasta aruanne euroala ja riikide maksebilansside ning rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika kvaliteedi kohta

26. aprillil 2022 kiitis EKP nõukogu heaks hinnangu, mis on esitatud 2021. aasta aruandes euroala ja riikide maksebilansside ning rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika kvaliteedi kohta, ning andis loa see avaldada. Selles iga kahe aasta järel koostatavas aruandes esitatakse statistilise väljundi kvaliteedianalüüs, mis hõlmab järgmisi elemente: i) metoodika usaldusväärsus; ii) õigeaegsus; iii) usaldusväärsus ja stabiilsus; iv) sisemine järjepidevus; v) väline järjepidevus/sidusus teiste võrreldavate statistikavaldkondadega ning vi) ebaühtlus (euroalasisene ja kahepoolne ebaühtlus). Aruanne on avaldatud EKP veebilehel.

Muudatus suunises EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas

5. mail 2022 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2022/23, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas. Muudatuse eesmärk oli lisada suunise kohaldamisalasse statistiline teave eriotstarbeliste üksuste kohta, kuna viimastel aastatel on need muutunud välisstatistikas üha olulisemaks.

EKP pangandusjärelevalve

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunised rahapesuvastase koostöö kohta

20. aprillil 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest täita enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul 1. juuniks 2022 nõuded, mis on sätestatud EBA suunistes usaldatavusjärelevalve asutuste, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ning rahapesu andmebüroode vahelise koostöö ja teabevahetuse kohta direktiivi 2013/36/EL alusel (EBA/GL/2021/15).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid