European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Mei 2022

20 mei 2022

Externe communicatie

Verlenging van de repolijn met de Banca Naţională a României

Op 27 april 2022 heeft de ECB bekendgemaakt dat de repolijn van de ECB en de Banca Naţională a României wordt verlengd tot 15 januari 2023. Deze regeling is de opvolger van een in 2020 gesloten en op 31 maart 2022 afgelopen repo-overeenkomst en is bedoeld om het hoofd te bieden aan de toegenomen onzekerheid en de risico’s van regionale uitstralingseffecten door de oorlog in Oekraïne. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Ad-hocvergadering met de gouverneur van de Nationale Bank van Oekraïne

Op 4 mei 2022 heeft de ECB een persbericht gepubliceerd naar aanleiding van een ad-hocvergadering van de Algemene Raad van de ECB in aanwezigheid van een speciale gast, Kyrylo Shevchenko, de gouverneur van de Nationale Bank van Oekraïne. Tijdens de vergadering werden de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne besproken. De ECB, het Eurosysteem en het Europees Stelsel van Centrale Banken als geheel staan eensgezind achter het Oekraïense volk.

Markttransacties

Wijzigingen in ECB-richtsnoeren voor uitvoering van het monetair beleid

Op 2 mei 2022 heeft de Raad van Bestuur de volgende richtsnoeren aangenomen: i) Richtsnoer ECB/2022/17 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (richtsnoer algemene documentatie); ii) Richtsnoer ECB/2022/18 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages; iii) Richtsnoer ECB/2022/19 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand. Met de gewijzigde richtsnoeren is de eerste stap gezet naar een geleidelijke uitfasering van de in april 2020 ingevoerde maatregelen om in verband met de pandemie het onderpandskader te versoepelen. De nieuwe richtsnoeren bevatten een nadere toelichting op de toelaatbaarheidscriteria voor duurzame obligaties en effecten op onderpand van activa, en een aanpassing van het onderpandskader van het Eurosysteem in het licht van de richtlijn inzake gedekte obligaties. Alle rechtshandelingen en het bijbehorende persbericht staan op de website van de ECB.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Financial Stability Review – mei 2022

Op 18 mei 2022 heeft de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de financiële stabiliteit in het eurogebied, naar aanleiding van de Financial Stability Review (FSR) van mei 2022. De Raad heeft eveneens de publicatie van de FSR op de website van de ECB goedgekeurd. Deze editie is opgesteld tegen de achtergrond van de inval in Oekraïne en de daarmee samenhangende stijging van de energieprijzen, economische onzekerheid en volatiliteit op de financiële markten. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor de financiële stabiliteit worden besproken met betrekking tot de financiële markten, de houdbaarheid van schulden, de schokbestendigheid van banken, de niet-bancaire financiële sector en het macroprudentieel beleid. Ook bevat het rapport overwegingen voor het beleid op korte en middellange termijn. Verder worden er twee thema’s uitgelicht: ten eerste de recente voortgang bij het monitoren van klimaatrisico’s voor de financiële stabiliteit en ten tweede de risico’s van crypto’s. De FSR wordt naar verwachting op 25 mei 2022 gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Wijziging van het TARGET2-richtsnoer

Op 22 april 2022 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met Richtsnoer ECB/2022/20 tot wijziging van Richtsnoer 2013/47/EU betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2). Het nieuwe richtsnoer voorziet in drie weken uitstel van de tenuitvoerlegging van wijzigingen krachtens Richtsnoer ECB/2021/30 die van toepassing zijn op contracten met T2S-netwerkdienstverleners in verband met de uitvoering van het T2-T2S-consolidatieproject.

Besluit van de ECB betreffende de identificatie van CORE(FR) als systeemrelevant betalingssysteem

Op 22 april 2022 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2022/21 aangenomen op grond waarvan CORE(FR) wordt aangemerkt als een systeemrelevant betalingssysteem overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen en tot intrekking van Besluit ECB/2014/37. Het nieuwe besluit is opgesteld met het oog op de verandering in de achterliggende rechtsgrond voor de aanwijzing van CORE(FR) als een systeemrelevant betalingssysteem.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de invoering van de euro in Kroatië

Op 14 april 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2022/15 naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Financiën van de Republiek Kroatië.

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU wat betreft toezichtsbevoegdheden, sancties, bijkantoren uit derde landen en ecologische, sociale en governancerisico’s

Op 27 april 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/16 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Advies van de ECB inzake een verbod op de financiering van bedrijven die antipersoneelmijnen, clustermunitie en submunitie produceren

Op 28 april 2022 heeft de Raad van Bestuur op eigen initiatief Advies CON/2022/17 aangenomen.

Advies van de ECB inzake de desinvesteringsstrategie, governancestructuur en speciale rechten van het Griekse Financiële Stabiliteitsfonds

Op 11 mei 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/18 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Griekse minister van Financiën.

Corporate governance

Vergaderschema van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB in 2023

Op 2 mei 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn vergaderschema voor 2023 vastgesteld. Ook de Algemene Raad heeft zijn vergaderschema voor dat jaar vastgesteld. Beide vergaderschema’s worden binnenkort op de website van de ECB geplaatst.

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van de Banco de Portugal

Op 17 mei 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2022/24 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de Portugal.

Statistieken

Kwaliteitsverslag 2021 inzake de statistieken over de betalingsbalans en de internationale investeringspositie van het eurogebied en de eurolanden

Op 26 april 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de in het Kwaliteitsverslag 2021 opgenomen beoordeling van de statistieken over de betalingsbalans en de internationale investeringspositie van het eurogebied en de eurolanden en aan de publicatie daarvan. In dit tweejaarlijkse verslag wordt de kwaliteit van de statistieken op de volgende punten geanalyseerd: i) deugdelijkheid van de methodiek; ii) tijdigheid; iii) betrouwbaarheid en stabiliteit; iv) interne consistentie; v) externe consistentie/samenhang met vergelijkbare statistische domeinen; vi) asymmetrieën (binnen het eurogebied en bilateraal). Het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken

Op 5 mei 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2022/23 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken. Doel van de wijziging was statistische informatie over special purpose entities binnen de werkingssfeer van de richtlijn te brengen. Deze informatie is de afgelopen jaren namelijk van steeds groter belang geworden voor de externe statistieken.

ECB-Bankentoezicht

Naleving van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) betreffende samenwerking bij de bestrijding van witwassen

Op 20 april 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar toezicht, de ECB voornemens is zich vanaf 1 juni 2022 te houden aan de EBA-richtsnoeren voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen prudentiële toezichthouders, AML/CFT-toezichthouders en financiële-inlichtingeneenheden overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media